Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan

För att föräldrar och barn skall få ett så samstämmigt omhändertagande som möjligt, har en arbetsgrupp tillsammans med Amningshjälpen utarbetat en gemensam amningsstrategi som skall gälla för all personal som kommer i kontakt med blivande och nyblivna föräldrar inom Region Jönköpings län.

Kvinnohälsovård • Förlossning • BB • Neonatalavdelning/ Barnklinik • Barnhälsovård

Syftet är att förbereda för en positiv upplevelse av amning för mamma, barn och pappa eller partner genom en lugn och trygg atmosfär, ett behovsanpassat stöd samt samstämmiga råd av välutbildad personal. Grundläggande skall vara att bekräfta föräldrarnas kompetens. 

Arbetsgruppen har dels reviderat Amningsstrategi 1999 som presenteras i en ny modell, men också arbetat fram en struktur för hur det länsövergripande arbetet med amning ska vara en ständigt pågående process.

Tio steg som främjar amning

Den amningsstrategi som gäller i Region Jönköping utgår från WHO/UNICEF:s utarbetade handlingsplan Tio steg att främja, skydda och stödja amning.

Det är viktigt att blivande/nyblivna föräldrar får information om den aktuella kunskap som stöder amning för att kunna göra ett informerat val. I strategin ingår rutiner för stöd till kvinnor som inte vill, kan eller får amma, samt för kvinnor som kan känna oro för att de genomgått bröstoperationer eller medicinerar.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom mödrahälsovård, förlossning, eftervård, neonatalvård och barnhälsovård bör:

  1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om.
  2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.
  3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen.
  4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs.
  5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sitt barn.
  6. Inte ge det nyfödda barnet annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat.
  7. Ha samvård, det vill säga låta mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet runt.
  8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.
  9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen kommer igång.
  10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid BVC och amningsmottagningar.

Amningsstatus

I ett led i att föräldrar ska få så samstämmig amningsinformation som möjligt samt att uppmuntra och öka föräldrarnas delaktigt har bladet Amningsstatus tagits fram från Amningscentrum Karolinska Universitetssjukhuset. Amningsstatus ska fungera som ett verktyg för amningsstöd som bygger på en standardiserad amningsinformation som ska underlätta både för föräldrar samt personal för att upprätta en hög kvalitet inom amningsstöd. Amningsstatus ger även stöd i hur personal på ett standardiserat sätt dokumenterar om amning.

Uppdaterad: 2017-06-22
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård