Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förvaring av läkemedel

Innehåll:


 

Läkemedelsförråd

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga (SOSFS 2000:1, 6 kap. 1§).

Läkemedel bör förvaras inlåsta för att vara oåtkomliga för obehöriga. I enhetens lokala rutin för läkemedelshantering ska anges vem/vilka som får inneha nyckel eller passerkort till läkemedelsförråd samt ansvarig för hantering och kontroll av nycklar eller passerkort.

Kontroll av antal nycklar till läkemedelsförrådet, liksom förvaring av dessa, måste ske på ett helt tillfredsställande sätt. Stor restriktivitet med antalet nycklar ska iakttas och inventering ska ske regelbundet. Utförd inventering antecknas lämpligen i en nyckellista. Om nyckel förkommer ska låset bytas omedelbart. Reservnyckel kan, om så bedöms lämpligt, förvaras på annan vårdenhet. Likvärdiga rutiner ska finnas för passerkort, dvs restriktivitet kring tilldelad behörighet till läkemedelsrum och regelbunden inventering av vilka som har behörighet. Borttappade passerkort ska spärras.

Läkemedel lagerhålls i läkemedelsförråd. Läkemedelsförråd ska vara beläget så att arbetet kan utföras ostört. God belysning är väsentlig ur säkerhetssynpunkt. I läkemedelsförråd ska god ordning råda. I läkemedelsförråd ska arbetsbänkar och golv så långt som är möjligt vara fria från askar och kartonger för att underlätta rengöring och städning. Storstädning bör utföras minst en gång per år. Golvet ska torkas dagligen. Städning av hyllor bör ske regelbundet. Arbetsbänkar ska rengöras minst en gång per dag samt vid spill. Rengöring av bänkar bör ske både före och efter tillredning av läkemedel. Använd vatten och därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. För kylskåp ska översyn och avfrostning ske regelbundet.

Vid planering av nytt läkemedelsförråd finns riktlinjer för hur läkemedelsförråd bör utformas för att uppfylla krav på rationalitet, hygien och säkerhet. Kontakta arbetsmiljöenheten, vårdhygien eller farmacevt vid all planerad ombyggnad som berör läkemedelsförråd. Råd finns även i Byggenskap och Vårdhygien, utgiven av Svensk förening för vårdhygien.

Om en vårdenhet stängs för en kortare eller längre tid måste ansvariga se till att narkotika och nycklarna till läkemedelsskåpen förvaras på ett betryggande sätt så att ej obehöriga kommer åt detta. En annan möjlighet är att spärra passerkort för en begränsad tid.

Följande alternativ finns för läkemedelsförråd:

Läkemedelsrum

Rum med hyllor för läkemedel, kylskåp samt plats för infusionsvätskor, sprutor och kanyler och andra hjälpmedel för iordningställande av patientdos.

Läkemedelskåp

Låsbart skåp som vid behov kompletteras med låsbart läkemedelskylskåp och låsbart förvaringsutrymme för vätskor (infusionsvätskor, spolvätskor, lösningar för huddesinfektion).

Läkemedelsvagn

Specialgjord vagn som kan användas för förvaring av läkemedel, såväl endos som hela förpackningar. På vagnen kan även dator, dokumentation och andra hjälpmedel förvaras. Läkemedelsvagnen kan rullas med så att en del av arbetet med läkemedelshantering kan utföras hos patienten. Vagnen ska vara låst och förvaras betryggande när den inte används.

Andra typer av förvaring av läkemedel:

Vätskevagn

Specialgjord vagn som kan innehålla infusions- dialys- och spolvätskor. Vagnens sortiment fastställs/revideras av vårdenhetschef eller motsvarande i samarbete med levererande apotek. Påfyllnad sker enligt lokal rutin. Vagnen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, t ex i läkemedelsrum, där den då ersätter en hyllmodul.

Låsbara skåp hos patient på sjukhus

Om självmedicinering tillämpas på sjukhus ska det i anslutning till patientens säng finnas ett låsbart skåp där patientens egna läkemedel förvaras. Saknas detta ska patientens läkemedel förvaras på avskild märkt hylla i vårdenhetens läkemedelsförråd.

Låsbart medicinskåp

I särskilt boende, då patienten själv inte kan ansvara för sin läkemedelshantering som egenvård, ska läkemedelsförpackningar, Dosetter eller dospåsar förvaras i låsbart medicinskåp i bostaden. Vid eventuell avvikelse från detta ska det anges i lokal rutin för läkemedelshantering.

Placering av läkemedel

I läkemedelrum eller läkemedelskåp placeras läkemedel lämpligast i ATC-kodsordning, vilket innebär att de står indelade efter användningsområden. Detta minskar risken vid en eventuell förväxling mellan olika läkemedel, underlättar vid generikabyten och ger ökad kunskap om ett läkemedels användningsområde.

Läkemedel ska förvaras i sin originalförpackning så att hållbarhetsuppgifter, batchnummer och apotekets märkning finns med. Omfyllning till annan förpackning är inte tillåten och blisterkartor får inte klippas sönder.

Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet. Dessa läkemedel ska finnas förtecknade i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1 6 kap 2 §).

Verksamhetschef eller motsvarande bedömer säkerheten och fastställer det sortiment som förvaras utanför det låsta läkemedelsförrådet.

Sprutor och kanyler

Sprutor och kanyler ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. De bör förvaras i avdelningsförpackningen (kartongen) så att produktförpackningen skyddas och produkterna är sterila vid användningen.

Läkemedelsprov

För information om utformningen av ett läkemedel och dess förpackning har tillverkaren rätt att dela ut enstaka förpackningar, s.k. läkemedelsprov, till läkare. Läkemedelsprov får inte placeras i läkemedelsförrådet och får inte användas för behandling av patient.

Medel för tekniskt bruk

Medel för tekniskt bruk (d.v.s rengöringsmedel, desinfektionslösningar för lokaler och utensilier samt reagenser) ska förvaras i annat utrymme än läkemedelsförrådet. På vissa vårdenheter, t.ex barnavdelningar och psykiatriska avdelningar, bör detta utrymme vara låsbart. Medel för tekniskt bruk får inte fyllas över i omärkta eller felaktigt märkta förpackningar, såsom begagnade läkemedelsförpackningar.

Odenaturerad sprit (70-99,5%) behöver inte föras in i en särskild förbrukningsjournal, men en rutin som innebär att  förbrukningen regelbundet följs upp och håller sig på en rimlig nivå ska finnas. Om förbrukningen avviker ska verksamhetschefen eller motsvarande kontaktas och tät uppföljning ske med t.ex förbrukningsjournal.

Akutläkemedel

För livshotande situationer och på vårdenheter där behandling utförs som är förenad med ökad risk för överkänslighetsreaktioner finns akutväskor, akutvagnar, akutbrickor/lådor. Rutiner för komplettering av väska, vagn, bricka eller låda när ett eller flera läkemedel har använts, kontroll och utbyte av läkemedel som kräver kall förvaring eller passerat utgångsdatum ska finnas i lokal rutin för läkemedelshantering.

Temperatur

I utrymmen där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet. En rekommendation från Läkemedelsverket är att kontrollera och dokumentera temperatur i kylskåp dagligen, även för kylskåp med larm, och rumstemperatur en gång per vecka. Min- och max temperatur bör anges. Hur kontroll och dokumentation sker liksom eventuella åtgärder vid avvikelser från rekommenderad temperatur och eventuell kalibrering av termometer ska dokumenteras enligt lokala rutiner för läkemedelshantering.

Kylskåp

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar och kylförvaring (+2 – +8 °C) är enbart aktuell om det anges på förpackningen. Avfrostning av kylskåpet ska göras vid behov. Temperaturen varierar mellan olika platser i kylskåpet och i kylskåpsdörren är den i allmänhet för hög för känsliga preparat (t.ex vacciner). Då en läkemedelsförpackning tas från kylskåp för förvaring i rumstemperatur förkortas användningstiden. Förpackningen bör då märkas med datum för sista användningsdag enligt lokal rutin. Protokoll temperatur kyl

Rumstemperatur

Läkemedel som måste förvaras vid rumstemperatur (+15 - +25 °C) kan få förändrad effekt vid förvaring under +15 °C. Exempelvis kan det uppstå utfällning av substanser i lösningar (Alvedon mixtur, Gaviscon mixtur, inj m.fl) eller ge partikeltillväxt i suspensioner (kortikosteroider för injektion) om läkemedlen placeras i kylskåp. Andra följder vid förvaring i för låg temperatur är att dosaerosoler inte fungerar och lösningar blir för trögflytande. För ytterligare information kontakta apoteket. Protokoll temperatur rum

Användningstider och hållbarhet

Läkemedel har begränsad hållbarhet. På standardförpackade och extemporeberedda läkemedel finns utgångsdatum angivet på förpackningen. Angivet utgångsdatum avser obruten förpackning transporterad och förvarad enligt fabrikantens anvisningar.

För läkemedel som dosdispenseras i dospåse gäller att doser som inte använts vid det tillfälle som anges på dospåsen ska kasseras.

För fabrikssteriliserade artiklar för administrering av läkemedel (t.ex sprutor, kanyler) gäller om inget annat anges fabrikantens utgångsdatum under förutsättning att produktförpackningen är intakt.

Brytningsdatum är det datum när förpackningen öppnas och det ska alltid antecknas på förpackning avsedd för flergångsbruk. Vid ett dygns eller kortare användningstid noteras även klockslag för öppnandet. På patientbundna flerdosförpackningar (salvor/puder för trycksårsprofylax och sterila salvor, samt näsdroppar, öron- och ögondroppar) ska också patientens namn och födelsedatum antecknas på förpackningen.

Med lagringstid i bruten förpackning menas tiden mellan tillredning eller iordningställande (exempelvis upplösning, tillsats, applicering av infusionsaggregat) av det sterila läkemedlet fram till uttag av första dosen.

Med användningstid menas den tid från det att förpackningen bryts tills dess att den sista dosen tagits ut och patienten erhållit läkemedlet. Användningstiden begränsas av bakteriologiska och kemiska orsaker. Riktlinjer för användningstid för läkemedel i bruten förpackning anges i Svensk Läkemedelsstandard (SLS) som ges ut av Läkemedelsverket. Angivna tider gäller under förutsättning att uttag sker aseptiskt och att innehållet inte har förändrats synbart.

Nedan anges några exempel på lagrings- och användningstid för läkemedel i bruten förpackning på vårdenhet. Andra tider, angivna av fabrikanten eller bestämda utifrån hantering och användningsområde, kan gälla:

Läkemedelsform

Användningstid

Infusionsvätska efter applicering av droppaggregat 12 timmar
 
Infusionsvätska med tillsats 12 timmar
Behållare såsom kassetter, pumpar, sprutor för ambulatorisk tillförsel 12 timmar eller enligt tillverkaren anvisning för aktuell behållare
Injektionsläkemedel, ampull Omedelbar användning
Injektionsläkemedel, okonserverade i flerdosbehållare 12 timmar vid förvaring i rumstemperatur. 24 timmar vid förvaring i kylskåp
Injektionsläkemedel, konserverade med uttag för användning till flera patienter 7 dagar
Injektionsläkemedel, konserverade med uttag för användning till enskild patient 28 dagar
Spolvätskor Vid kirurgi gäller omedelbar användning.
Vid annan användning gäller 24 timmar
Ögondroppar och ögonsalvor,
vid kirurgi
Omedelbar användning
Ögondroppar och ögonsalvor,
okonserverade till enskild patient
Omedelbar användning
Ögondroppar och ögonsalvor,
konserverade som används till flera patienter
7 dagar
Ögondroppar och ögonsalvor,
konserverade till enskild patient
28 dagar
Konserverade flytande eller halvfasta vattenhaltiga läkemedelsberedningar (mixturer, salvor, geler) Högst 6 månader
Från denna regel finns undantag beroende på användningsområde och hantering.
Se SLS för mer information
Desinfektionsmedel Alkoholbaserade - 1 månad till flera patienter
Vattenbaserade - 1 vecka till flera patienter

 

Läkemedel i uppdragna sprutor bör ej förvaras längre än 12 timmar i rumstemperatur (Svensk läkemedelsstandard 2013.2). Läkemedel bör normalt inte förvaras i uppdragna sprutor. Om detta undantagsvis sker ska sprutan vara märkt så att förväxling inte kan ske och en bedömning om kemisk-fysikaliska egenskaper medger detta ska göras.

Vid frågor beträffande hållbarhet, förvaring samt lagrings- och användningstider för läkemedel i oöppnad eller bruten förpackning kontakta apoteket.

Översyn och kassation

Ansvarig för läkemedelsförrådet ska se till att läkemedel, som inte längre är avsedda att användas, avlägsnas. Lokal rutin för skötsel och översyn av läkemedelsförrådet ska finnas på vårdenheten. Genomgång och översyn av läkemedelsförrådet bör göras en gång per månad och översynen dokumenteras på dokument, som förvaras/anslås i läkemedelsförrådet.

Vid genomgång bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att:

  • Läkemedlen är överskådligt ordnade.
  • Bänkytor och hyllor är rena.
  • Läkemedel där användningstid eller utgångsdatum passerats kasseras.
  • Kylskåp fungerar: kontroll av temperaturlistan, avfrostning, tömning av vattenbehållare

Läkemedel, med undantag för närings- och saltlösningar, får aldrig spolas ut i avloppet.

Läkemedel som blivit överflödiga eller för gamla ska kasseras enligt rutin i Avfallshandboken för Regionen eller motsvarande i kommunal verksamhet. Läkemedel i gemensamma förråd (tex akutförråd) i kommunen kasseras enligt lokal rutin i varje kommun (tex genom avtal med ett apotek).

Det är mycket viktigt att all kassation av kontrolläkemedel redovisas och dokumenteras på säkert sätt.

För kassation av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, se utarbetade rutiner för respektive område (Instruktion för cytostatikahantering och Instruktion för hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt) samt Vårdhandboken.

Även andra läkemedel som utgör farligt läkemedelsavfall, tex. giftiga metaller (kromtrioxid, silvernitrat, tennfluorid), vissa dentala produkter, narkosgaser eller radiofarmaka med aktivitet, ska omhändertas inom den organisation som avfallet uppstår.

Enligt förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel ska apotek ta emot kasserade läkemedel som uppkommit i hemmet. Läkemedel som utgör farligt avfall omfattas inte av producentansvaret. För patient i särskilt eller ordinärt boende bör ansvarig sjuksköterska ansvara för att den boendes läkemedel, efter medgivande från patient eller närstående, återlämnas till apotek för destruktion när läkemedlen är inaktuella, för gamla eller när patienten avlider. Detta gäller även på sjukhus om patienten har haft med sig egna läkemedel till vårdenheten. Närstående ska informeras om det olämpliga i att behålla läkemedel som förskrivits den avlidne och att narkotiska preparat inte får innehas av annan än det ordinerats till (olagligt narkotikainnehav).

Kreditering

Kreditering görs av apoteket i samband med indragning, reklamation eller om apoteket gjort en felexpedition.

Inom sluten vård ska läkemedel som blivit ”hyllvärmare” på en vårdenhet föras över till vårdenhet som har läkemedlet i sitt bassortiment eller föras över till sjukhusets gemensamma läkemedelsförråd.

Reklamation

Upptäcks något fel på ett läkemedel (t ex fällning, missfärgning) ska förpackningen och ifylld reklamationsblankett sändas till apoteket. Reklamerat läkemedel ersätts kostnadsfritt av apoteket.

Önskemål, synpunkter och förslag på förbättring av en produkts utformning bör också lämnas i form av en reklamation till apoteket. Reklamation av läkemedel

För hantering av fel i ApoDos, se Riktlinjer för ApoDos.

Indragning

Indragning av läkemedel från läkemedelsförråd meddelas vårdenheten elektroniskt. Apoteket ansvarar för att förmedla indragningen till de vårdenheter som de distribuerar läkemedel till. Indragningen klassificeras efter allvarlighetsgrad där klass I är den allvarligaste graden och klass III är den minst allvarliga graden.

På vårdenheten plockas omedelbart det indragna läkemedlet bort och returneras till apoteket. På sjukhuset kontrollerar apoteket det gemensamma läkemedelsförrådet. Returnerade läkemedel krediteras. Efter åtgärd signeras indragningsunderlaget från e-posten av ansvarig sjuksköterska och sparas i 1 år.
Aktuella indragningar inklusive arkiv finns också på www.lakemedelsverket.se

Kassation av sprutor och kanyler

Injektionssprutor klassas som vanligt konventionellt avfall. Om de innehåller blod eller använts till cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt  klassas de som riskavfall smittförande respektive riskavfall kasserade läkemedel cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

Engångssprutor med fast kanyl samt engångskanyler stoppas i uppmärkt punktionssäker riskavfallsbehållare för skärande/stickande. Kanylen sätts aldrig tillbaka i skyddshylsa på grund av risken för stickskador. När behållaren är fylld till markering för maximal fyllnadsgrad stängs locket och behållaren ställs på anvisad plats för transport till destruktion.

Även vid sjukvård i hemmet ska begagnade kanyler läggas direkt i en uppmärkt riskavfallsbehållare för skärande/stickande avfall.

Detaljer finns i Vårdhandboken, Riktlinjer från smittskydd och vårdhygien samt Avfallshandboken, som finns på Regionens Intranät.

Medicinska gaser

Medicinska gaser är läkemedel. Det innebär bland annat att:

  • medicinsk gas ska förvaras oåtkomlig för obehöriga.
  • i ansvaret för förvaring av läkemedel på vårdenhet ingår även ansvar för förvaring av medicinska gaser på enheten.
  • behandling med medicinsk gas ska alltid ordineras av läkare.
  • ordinationen ska ange behandlingstid samt mängd i liter per minut. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet i liter per minut kan avläsas.
  • behandling med medicinsk gas ska dokumenteras i journalhandling.
  • medicinska gaser ska omfattas av enhetens kvalitetsgranskning av läkemedel.

Gasflaskor för medicinsk gas ska vara vitmålade. Den översta delen, flaskbröstet ska ha en internationellt fastställd färg som markerar vilken gas flaskan innehåller. Gasblandningar har ingående komponenters färgbeteckningar. De vanligaste medicinska gaserna är oxygen (vitt flaskbröst), andningsluft (vitt och svart), lustgas (blått flaskbröst).
På gasflaskan ska finnas en etikett som anger datum när flaskan fyllts eller utgångsdatum. På etiketten ska även genom kod eller namn och adress i klartext anges var gasflaskan fyllts. Om denna etikett saknas eller är oläslig måste flaskan returneras och reklameras.

Hållbarhetstiden för medicinska gaser är fem år.

Tätheten hos gasutrustningens andningssystem ska kontrolleras före varje användning. Resultat av kontroll och vidtagna åtgärder ska dokumenteras. Regelbunden kontroll av gastryck bör göras även för de oxygenflaskor som finns i tandvården akutväskor

Gasflaska ska alltid förvaras väl förankrad i vagn/ kärra eller fastkedjade vid vägg, men ska lätt kunna lösgöras för att föras bort vid brand eller brandfara. I rummet får inte lagras fett, oljor eller annat brännbart material som t ex textilier. Fyllda gasflaskor ska förvaras i normal rumstemperatur, i väl ventilerat utrymme. Flaskor med lustgas bör inte förvaras i temperatur under 15 °C. I förrådsutrymme för medicinska gaser ska temperaturen avläsas och dokumenteras en gång per vecka. Varningsskylt för gasflaskor ska finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt ska även finnas vid flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga (AFS 2001:04).

Öppen eld får inte förekomma där oxygenbehandling pågår. Vid hantering av oxygen måste händer och verktyg vara fria från olja och fett. Efter avslutad behandling måste vädring genomföras innan öppen eld tänds.

På sjukhus med central gasanläggning ska vårdgivaren tillsätta en Gaskommitté och ha formaliserade nedtecknade rutiner för försörjning med medicinsk gas samt entydigt angivna ansvarsförhållanden.

Vid oxygenbehandling i hemmet meddelar Medicinteknisk avdelning (MTA) föreskrifter för hantering av medicinska gasflaskor och syrgaskoncentratorer i östra och södra sjukvårdsområdet medan detta sköts via lungmedicinska mottagningen i norra sjukvårdsområdet.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor (AFS 2001:04) finns ytterligare information om hantering av medicinska gaser.

Lokala rutiner och säkerhetsföreskrifter ska finnas på varje enhet som hanterar medicinsk gas.

Anfuktning

I Vårdhandboken finns rutin för att ge oxygenbehandling beskriven. Anfuktning av oxygen ska vara ordinerad, men brukar inte behövas vid korttidsbehandling eller vid behandling med flöden på mindre än 3 liter/min. Det finns flera typer av fuktflaskor, både av engångs- och av flergångstyp, för anfuktning. Färdigförpackade engångsfuktflaskor kan användas vid flera behandlingstillfällen och till olika patienter. Dessa beställs från länsförsörjningen, Region Jönköpings län. Hållbarhetstid anges i leverantörens anvisningar.
Flergångsfuktflaskor fylls till hälften med sterilt vatten och vattnet byts varje dag. Flaskan rengörs och desinfekteras dagligen. Metalldelarna torkas av med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Flaskan ska vara tom till nästa användning.

Riktlinjer för läkemedelshantering

Denna sida ingår i Riktlinjer för läkemedelshantering

 

Uppdaterad: 2017-06-21
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service