Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Om sjukgymnastik
Jönköpings sjukvårdsområde

För att få uppdaterad information och för att få information om de vårdvalsenheter som har tillkommit efter vårdvalet rekommenderas klinikernas egna hemsidor.  För landstingets verksamhet, plus.rjl.se.

Innehåll på sidan

Sjukgymnastiken, Länssjukhuset Ryhov

Sjukgymnastikens verksamhet omfattar sjukgymnastisk bedömning och behandling inom slutenvården och inom den specialiserade öppenvården.

Sjukgymnastik inom slutenvården ges till patienter inom följande specialiteter: medicin, ortopedi/reumatologi, kirurgi, intensivvård, gynekologi, ögon, öron-, näs-, och hals, barnmedicin, infektion och onkologi.

Specialiserad öppenvård bedrivs enskilt eller i grupp, för patienter med olika hjärtsjukdomar, korsbandsskador, KOL, Parkinson, reumatologiska sjukdomar, tinnitus och uroterapi. Det finns även en mottagning för patienter med lymfödem. Flera av verksamheterna är länsövergripande.

Sjukgymnastiken har också en omfattande bassängverksamhet.

Primärvården 

I primärvården arbetar distriktssjukgymnaster både som första instans och som remissinstans. Det innebär att patienten kan vända sig till distriktssjukgymnast innan/istället för till läkare. Distriktssjukgymnast kan differential-diagnosticera samt avgöra om detta är något han/hon ska behandla, rådgiva eller remittera vidare.

Distriktsläkare och övrig vårdpersonal konsulterar distriktssjukgymnast avseende patienter med problem från rörelse- och stödjeorganen.

Distriktssjukgymnaster arbetar självständigt med patienter både på mottagningen och vid hembesök. Vid behov tas för patientens rehabilitering nödvändiga kontakter och teamarbete initieras.

Inom primärvården behandlas patienter i alla åldrar och med alla tänkbara funktionsproblem. Det kan röra sig om:

 • smärta
 • nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorgan
 • pre- och postoperativ rådgivning/behandling
 • neurologisk sjukdom
 • lungsjukdom
 • inkontinens
 • graviditetsrelaterade rygg- och bäckenbesvär
 • övervikt hos barn och vuxna
 • stressrelaterade problem
 • palliativ vård

Behandlingen sker i huvudsak på mottagningen. Hembesök görs vid behov.

Varje patient erbjuds ett professionellt bemötande och en korrekt utförd undersökning och behandling. Åtgärderna är av mycket varierande slag – från förebyggande information i telefon till palliativa insatser i den enskildes hem.

Kontakt med distriktssjukgymnast etableras i första hand genom telefon. Telefonlista

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping omfattar rehabilitering för personer i arbetsför ålder. Vår målsättning är att genom hög rehabiliteringskompetens med samordnade, multiprofessionella åtgärder, skapa god livskvalitet och optimal delaktighet i vardagen för våra patienter. Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping är en resurs för hela Jönköpings län. Rehabiliteringen bedrivs bland annat för ryggmärgsskador, långvarig smärta, hjärnskador inklusive stroke, multitrauma, amputation och poliobesvär. Kliniken bedriver heldygnsrehabilitering och dagrehabilitering. Utredningar och kurser ges inom långvarig smärta och hjärnskador.

Sjukgymnastik innefattar utredning, bedömning och behandling individuellt och i grupp. Gruppverksamheten är omfattande med olika inriktningar. Behandling och träning sker i olika miljöer såsom gymnastiksal, bassäng, vårdavdelning samt utemiljö.

På kliniken arbetar åtta sjukgymnaster och en sjukgymnastassistent.

Psykiatriska kliniken

Den sjukgymnastiska resursen inom psykiatriska kliniken, Jönköping, riktar sig mot patienter i behov av specialistpsykiatri enligt AKO-dokumentet, vilket innebär att man inte kan skicka remiss specifikt till sjukgymnast. Större delen av resursen ligger inom öppenvården med enbart enstaka konsultbedömningar inom slutenvården.

Målet är att ge kroppsbaserad sjukgymnastisk behandling till patienter inom hela spektrat av psykisk ohälsa.

Diagnoser och problem som vi möter:

 • Depression
 • Ångestsyndrom
 • Psykosomatiska spänningsutlösta tillstånd och smärta
 • Posttraumatisk stress
 • Personlighetsstörningar
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Ätstörningar
 • Beroendeproblematik
 • Psykossjukdomar
   

Vi utför utredningar av patientens funktionstillstånd och fokuserar systematiskt på individens upplevelser av sin kropp i vila och aktivitet.

Vi gör tillsammas med patienten upp mål för den enskilde. Behoven som framkommit i bedömningen tränas via övningar i kroppskännedom och fysiskt anpassade doserade aktiviteter.

Sjukgymnastens roll är att i samarbete med övriga professioner stödja patienten och ge råd för att bygga upp patientens självförtroende, självständighet och stärka patientens fysiska och psykiska stabilitet via rörelsebeteende. Dessutom används metoder som skapar förutsättningar hos patienten att reglera aktiveringsnivån (arousal) vilket är en nödvändig komponent för att bearbeta psykisk ohälsa. Den sjukgymnastiska behandlingen kan utgå från flera olika behandlingsteorier från neurobiologiska teorier till existentiella modeller. I behandlingsstrategierna ingår psykoedukativa motiverande och/eller reflekterande samtal.

Psykiatriska kliniken svarar för den psykiatriska vården i Jönköping. Allmänpsykiatrin är uppdelad i tre öppenvårdsmottagningar med 50 % sjukgymnastresurs per mottagning samt två slutenvårdsavdelningar. Dessutom finns en beroendemottagning med 25 % sjukgymnastresurs samt psykosvård med 25 % sjukgymnastresurs.

Geriatriska kliniken

Sjukgymnasterna på geriatriska kliniken bedriver utredning och behandling på klinikens tre vårdavdelningar och inom specialiserad öppenvård.

Inom slutenvården vårdas patienter med stroke, ortopediska åkommor och kognitiv dysfunktion. Tidig rehabilitering är en av hörnstenarna i omhändertagandet av klinikens patienter.

I öppenvården bedrivs den sjukgymnastiska utredningen och behandlingen både enskilt och i grupp inom följande verksamheter; dagrehabilitering, gåskola för benamputerade, Parkinsonmottagning/gruppträning och minnesmottagning.

Habiliteringscentrum

Habilitering

Habilitering syftar till att ge barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionshinder bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för delaktighet i samhället. Habiliteringsarbete utgår från Världshälsoorganisationens definition av funktion, aktivitet/delaktighet och hälsa. Habiliteringsinsatserna ges i samverkan utifrån ett medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och tekniskt perspektiv.

Organisation

Habiliteringscentrum är en förvaltningsenhet inom Länssjukhuset Ryhov i Landstinget i Jönköpings län. I Habiliteringscentrum ingår Barn- och ungdomshabilitering, Vuxen-habilitering, Hörselhabilitering och Tolktjänst för döva och hörselskadade. Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen finns på tre orter i länet, Eksjö, Jönköping och Värnamo. Samverkan sker med andra enheter inom landstinget i Jönköpings län och med andra landstings specialistfunktioner samt med kommunala verksamheter.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Målgruppen för Barn- och ungdomshabiliteringen omfattar barn och ungdomar, 0 – 20 år, med rörelsehinder, utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd och grav språkstörning samt barn och ungdomar under utredning för misstänkt funktionshinder.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastiska insatser inom barn- och ungdomshabiliteringen spänner över många kunskapsområden och ett långt ålderspann. Utgångspunkt är alltid en kartläggning och bedömning av barnets rörelseförutsättningar, motoriska funktioner, aktivitetsförmåga/-nivå och delaktighet tillsammans med en analys av den fysiska och sociala miljön. Därtill behövs kunskap om barnets kognitiva förmågor och psykomotoriska utveckling.

Rörelsehinder/motoriska svårigheter kan vara medfödda, tidigt förvärvade eller orsakade av skada eller sjukdom under uppväxten.

Genom en gemensam habiliteringsplanering med barnet/ungdomen, föräldrar och berörd personal fastställs mål och åtgärder som regelbundet följs upp. Insatserna ges i ett livslångt helhetsperspektiv med hänsyn till barnets/ungdomens utveckling, behov av andra insatser och förutsättningar i närmiljön och samhället.

Frekvensen av insatserna varierar efter behov med högre frekvens under spädbarns- och förskoleåldern. Åtgärderna innefattar behandling och träning med barnet/ungdomen och handledning, utbildning samt råd och stöd till anhöriga och personal. En stor del av barnets/ungdomens träning och inlärning sker i vardags-, lek- och fritidsaktiviteter. Intensivträning med sjukgymnast kan ske i samband med medicinsk behandling, ortopediska åtgärder, efter skada eller sjukdom och vid utprovning av hjälpmedel. Barnet/ungdomen erbjuds insatser individuellt och/eller i grupp. Insatserna kan ske på habiliteringscentrum, i hem, på förskola, skola, fritidshem och/eller korttidshem.

Vuxenhabiliteringen

Målgruppen för Vuxenhabiliteringen omfattar vuxna personer med utvecklingsstörning,
rörelsehinder, autism eller autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada.

Sjukgymnastiska insatser består av

Utredning, bedömning och planering: Analysera och bedöma motoriska funktioner i olika miljöer med hänsyn tagen till ev. sidofunktionshinder och kognitiva funktionshinder. Initiera och medverka vid ortopediska, neurologiska eller andra medicinska bedömningar och insatser.
Konsultation och handledning: Stöd till kollegor och annan personal på basnivå samt till personer i den enskildes närmiljö.
Behandling: Individuellt eller i grupp, med syfte att utveckla och/eller bibehålla funktioner.
Utprovning av hjälpmedel såsom t.ex. gåstolar, tippbrädor, ståskal, ortoser mm.
Samverkan: Utifrån den enskildes behov och önskemål samverka med andra verksamheter, tex. inom kommuner, andra hälso- och sjukvårdsenheter osv. Regelbundet ta del av arbetet på basnivå genom väl upparbetade kontaktnät.
Information och utbildning: Medverka i extern och intern fortbildning eller utbildning för brukare, deras personal och anhöriga samt för kollegor och annan teampersonal.

Insatserna kan ske på habiliteringen, i hemmet, på skolan eller på daglig verksamhet/arbete.

Sjukgymnaster på vuxenhabiliteringen i Landstinget i Jönköpings Län

Eksjö
Jan Wackerberg
0383–373 32

Jönköping
Eva Rogenfelt 
036–32 43 14

Värnamo
Joke Eggenkamp
0370–69 79 05

Ansvariga

Annelie Winström Christersson

Uppdaterad: 2016-12-27
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik