Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Om Barn från andra länder

Hälso- och sjukvården möts av många och viktiga frågor om hälsa och vård till barn från andra länder. Barndialogen erbjuder därför en sammanställning av riktlinjer som vi tror kan ge svar på en del av dessa frågor. Sammanställningen gör inte anspråk på fullständighet och kommer att kompletteras efterhand. Utöver Region Jönköpings län har Migrationsverket och Länsstyrelsen medverkat i arbetet.

10 gyllene regler vid samtal med barn

Texten är hämtad ur skriften Barn i fokus, Barn i familj inom mottagandet, utgiven av Migrationsverket.

  1. Förbered innan mötet! Läs journal, tjänsteanteckningar. Vad är det för möte? Avsätt relevant tid.
  2. Hälsa på barnet med ögonkontakt.
  3. Presentera dig själv och förklara vem du är och varför ni träffas. Fråga vad barnet heter.
  4. Berätta hur tolkning fungerar.
  5. Visa respekt. Fråga barnet om du får prata med barnet. Vill inte ett barn tala, -barnfokuserade föräldrasamtal.
  6. Tala utifrån barnets mognadsnivå. I alla sammanhang!
  7. Tala lite, lyssna mycket aktivt.
  8. Inga ledande frågor! Ställ öppna frågor och följdfrågor.
  9. Vägled rätt - till lämplig samhällsinstans.
  10. Glöm ej att barnet har föräldrar!

10 gyllene regler vid samtal med barn (pdf, nytt fönster)

Jönköpings län

Riktlinjer för hälsoundersökningar av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet.

Hälso- och sjukvård till barn och ungdomar från andra länder, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd, Region Jönköpings län

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl, Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar - riktlinjer för samverkan mellan primärnivå och Region Jönköpings läns specialistenheter samt mellan specialistenheterna, kapitel Asylsökande barn
Barn 0-18 år som söker asyl i Sverige har samma rätt till sjukvård och habilitering som barn med svenskt medborgarskap och ovanstående remissrutiner gäller även för denna grupp av barn.

Vårdplanering

Vårdplanering - flyktingbarn som söker Barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov (pdf, nytt fönster)

Tandvård

Tandvård för asylsökande

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har flera ansvarsområden; tillsyn av överförmyndare, rådgivande funktion, teckna överenskommelser med kommuner och uppdrag inom integrationsområdet.

Länsstyrelsen (nytt fönster)

Nationellt

Vägledning ska förbättra mottagandet av ensamkommande barn, Socialstyrelsen (nytt fönster)

1177 Vårdguiden, Råd om vård på flera språk

På webbsidan 1177.se finns länkar till 15 språk samlade på en sida. Texterna är en bra hjälp inom områden där det kan vara svårt att nå fram med viktig information till patienter med andra språk än svenska. Informationen kan till exempel handla om mammografi, gynekologisk cellprovtagning och tandhälsa.

Det finns texter om egenvård när barnen blir sjuka, vikten av att sköta sina tänder, undersökningar och behandlingar,  tolktjänst, hitta rätt i vården, tystnadsplikt, sekretess, regler och rättigheter, med mera. Vid de svenska texter som är översatta finns dessutom en länk i högerspalten till de olika språken.

För vårdpersonal kan texterna vara ett stöd i mötet med patienter som inte talar och förstår svenska så bra. Man kan visa var texterna finns på 1177 Vårdguiden eller skriva ut dem till patienten. Översättningar finns på följande språk: Arabiska, albanska, engelska, finska, franska, nordkurdiska, sydkurdiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, spanska, tigrinska, turkiska, tyska och ryska.

Other languages, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Ensamkommande barn

På SKLs webbplats under rubriken ensamkommande barn finns samlad information om berörda aktörers ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, aktörernas roller samt exempel på hur man arbetar med frågan runt om i landet.

På SKLs webbplats finns även information om Region Jönköpings läns ansvar för asylsökande barn och barn som redan vid ankomsten till Sverige har uppehållstillstånd (till exempel anknytningsbarn) hälso- och sjukvård samt tandvård. Sedan 2008 är detta ansvar för barn reglerat i 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Ensamkommande barn, SKL (nytt fönster)

Region Jönköpings läns ansvar för ensamkommande barn, SKL (nytt fönster)

Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar

Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar, allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:4 (pdf, nytt fönster)

Frivilligorganisationer

Exempel på frivilligorganisationer som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar eller bidrar med kunskap till målgruppen barn och unga.

Exempel på frivilligorganisationer, SKL (nytt fönster)

Litteratur/informationsmaterial

Barns och ungas rätt i vården (pdf, nytt fönster), Maja Söderbäck, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Henry Ascher. Se kapitel 5; Att möta asylsökande och papperslösa barn och deras familjer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator
Folkhälsa och sjukvård
010-242 40 92

Mer information

Mer information Barn från andra länder

Uppdaterad: 2017-08-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion