Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden (SVN), sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden är en gemensam nämnd med representanter från Region Östergötland, Landstinget i Kalmar och Region Jönköpings län och med placering i Region Östergötland. Nämnden, som är underställd landstingsfullmäktige/regionfullmäktige, är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor.

Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen. De beslutar även till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård skall bedrivas vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive landsting/region för regiongemensam verksamhet. Nämndens uppgifter, arbetsformer och organisation regleras i särskilt reglemente. Nämnden sammanträder fyra gånger per år.

Kontakt

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

 

Uppdaterad: 2016-03-29
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion