Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rutiner

Barnhälsovård

Rikshandboken Barnhälsovård (nytt fönster)

Barn- och ungdomshälsa

Remiss till Barn- och ungdomshälsan

Hjälpmedel

Beskrivning av förskrivningsprocessen, ansvarsfördelning, riktlinjer vid förskrivning med mera:

IT-stöd

Cosmic

Cosmic omfattar tjänster för resursplanering, vårdadministration, vårddokumentation och läkemedel. Rutinbeskrivningar för Cosmic:
Cosmic, Region Jönköpings läns intranät (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.
Nationell patientöversikt

Privera för privata vårdgivare

Privera är Region Jönköpings läns system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök:
Privera för privata vårdgivare

ROS

ROS är Region Jönköpings läns IT-stöd för remiss- och svarshantering till laboratoriemedicin, röntgen och klinisk fysiologi:
ROS - IT-stöd för remisser och svar

I väntan på ambulans

Rutiner för en första insats innan ambulans kommer till plats:
IVPA – I Väntan På Ambulans

Palliativ vård

Samverkansrutiner för behandlingsrutiner vid palliativ vård:
Palliativ vård

Remisser

Kontaktuppgifter vid remisser till smärtenhet:

Kontaktuppgifter vid remisser till Smärtenheten, Höglandssjukhuset i Eksjö

Remisser för optiker

Remissformulär som optiker fyller i och skickar till ögonmottagningarna i Jönköpings län.

Tillgänglighet på ögonmottagningar i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering

Samlade samverkansrutiner:
Samverkansrutiner

Samordnad individuell plan

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med Region Jönköpings län upprätta en samordnad individuell plan, SIP:
Samordnad individuell plan, SIP

Sterilisering av instrument

Rutiner för sterilisering av instrument och medicintekniska produkter till sjukhus, primärvård, tandvård och privata företag:
Steriltekniska enheten, Länssjukhuset Ryhov

Uppdaterad: 2017-04-13
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion