Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. Vi driver dessutom egna utvecklingsprojekt och ger råd och information till projektägare i länet som söker projektmedel från EU:s strukturfonder.

Utvecklingsmedel kan i huvudsak sökas av offentliga aktörer, organisationer och föreningar. Enskilda personer eller privata företag kan endast undantagsvis söka stöd. Stöd kan enbart lämnas till insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

När Region Jönköpings län är medfinansiär ska alltid logotypen för medfinansiering finnas med. Du finner den här.    
 

Stöd till extern konsultinsats

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.
Region Jönköpings län kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandel  och bensinstation.

Stöd till företagsutveckling kan ges i form av affärsutvecklingscheckar. Checken är ett bidrag som ska täcka en del av kostnaderna för köp av externa konsulttjänster som behövs för att utveckla företaget.
Dessa checkar kan sökas av alla små och medelstora företag i länet.
Checkar kan användas för köp av konsultinsatser i samband med internationalisering, produktutveckling, design eller andra insatser för att utveckla företaget. Stöd kan inte ges till normala driftskostnader i företaget.
Den högsta stödnivån är 50 procent av godkända externa kostnader.

Finansieringsportalen.se (extern webbplats, nytt fönster)

Checkar för utveckling av nya varor och tjänster samt för internationalisering, Almis webbplats

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service - butiksstöd - ges för att trygga tillgången på dagligvaror och drivmedel i serviceglesa områden i länet. Stöd lämnas i första hand till dagligvarubutiker och bensinanläggningar samt till kommuner som bekostar hemsändning av varor till hushållen. Det finns olika typer av stöd:

  • Investeringsbidrag
  • Investeringslån
  • Hemsändningsbidrag

  • Servicebidrag

Blanketter för stöd för kommersiell service, (Tillväxtverket, nytt fönster)

Stöd till anläggning av kanalisation

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt som ska anlägga fiberkanalisation för IT-infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar eller privatpersoner.

Stödet ges till projekt som ska anlägga kanalisation i områden där utbyggnad av bredbandsnät inte bedöms kunna göras på marknadsmässig grund inom tre år. Medlen för stödet är dock slut och inga nya ansökningar kan därför beviljas.

 Nationella program

Ansökningsomgångar (Tillväxtverket, nytt fönster)

 

 

 

Kontakt

Anna Sickeldal
Projektansvarig

Tel: 0730-83 93 15

Mer information

Om EU:s fonder och program

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping > 2025

Regionalt serviceprogram Jönköpings län 2014-2018

Uppdaterad: 2016-12-09
Elisabet Eriksson, Regional Utveckling