Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ansökningens innehåll, beslut och utbetalning

Bidragsansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda före 1 september året före bidragsåret.

Till ansökan bifogas:

  • Årsredovisning (verksamhetsberättelse) med resultat- och balansräkning för föregående år. I den ska det framgå hur verksamheten genomförts utifrån de grunder på vilka man fått bidrag. Om inte antalet medlemmar framgår av resultaträkning och verksamhetsberättelse ska ett särskilt revisionsintyg lämnas över antalet medlemmar. I intyget ska antalet medlemmar den 31 december föregående år anges.
  • Revisionsberättelse för föregående år.
  • Verksamhetsplan för bidragsåret.
  • Projektbeskrivning om bidragsansökan avser ett särskilt projekt.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas under december månad.

Utbetalning

Bidrag betalas ut under januari. Men bidrag som överstiger två prisbasbelopp betalas ut i två delar; första halvan i januari och andra halvan i juli.

Se vilket prisbasbelopp som gäller: Prisbasbelopp (SCB, nytt fönster)

Adress

Bidragsansökningar skickas till:
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping

Uppdaterad: 2015-03-04
Lena Sandqvist, Kansli