Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hormonbehandling i klimakteriet

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hormonbehandling i klimakteriet bör skötas av allmänläkare. Kontakt med gynekolog vid tveksamhet om behandlingsregim eller blödningstrassel!

Diagnostik och utredning

Känsligheten för follikelstimulerande hormon (FSH) på äggstocken minskar vid 45-55 års ålder och ger i början upphov till kortare blödningsintervall än tidigare och sedan allt längre mellan menstruationerna för att slutligen upphöra. Hos kvinnor inträder oftast den sista menstruationen (menopaus) vid 51-52 års ålder men kan variera mellan individer.

Att kontrollera FSH i denna åldersgrupp har oftast inget värde, inte heller mätning av estadiol/s som varierar mycket i denna period.

Behandling

Alla kvinnor som erbjuds och får östrogensubstitution bör gynundersökas, bröstpalperas samt få blodtrycket kontrollerat. Kvinnorna uppmanas att delta i landstingets mammografiscreening vartannat år. Anamnes avseende bröstcancer och trombos tas. Generellt gäller lägsta effektiva hormondos under kortaste tid. Risken för bröstcancer ökar med behandlingstid > 5 år.

Premenopausal/perimenopausal behandling

Vid svettningar/vallningar som påverkar livskvaliteten (andra orsaker uteslutits samt kontraindikationer ej föreligger såsom östrogenberoende tumörer exempelvis bröstcancer men även SLE etcetera) ges sekvensbehandling med östrogen i kombination med gestagen cykliskt varje månad. Sekvensbehandling ges åtminstone upp till 1 år efter den senaste menstruationen annars riskeras blödningsstörningar. Rekommenderas att först pröva lägre hormonstyrka såsom Novofem men om ej effekt prövas Femasekvens alternativ plåster Sequidot (dyrare alternativ). Kvinnan har fortsatt blödningar under sekvensbehandling en gång/cykel.

Ett bra alternativ är hormonspiral (Mirena) att använda i upp till 5 år med ev kombination östrogen. Kvinnan slipper då oftast blödningsstörningar och kan få sin spiral när blödningarna blivit oregelbundna och sedan komplettera med östrogenbehandling när behov uppstår.

Vid täta menstruationer eller där ökad regelbundenhet önskas behandlas med gestagen ex Provera 5 mg x 2 i 10-12 dagar varje månad där blödning inträder 2-3 dagar efter att tabletterna avslutats. Kvinnan kan fortfarande bli gravid men risken är liten. Behandling med enbart Gestagen pga blödningsproblem bör föregås av ultraljudsundersökning och handläggs av gynekolog.

Postmenopausal behandling

Då menstruationerna upphört sedan något år och svettningar/vallningar fortsatt påverkar livskvaliteten ges i stället kombinationspreparat med östrogen och gestagen kontinuerligt och kvinnan har då inte längre bortfallsblödningar. Här ges i första hand lägsta effektiva dos med Activelle/Indivina.

Om inte detta hjälper efter någon månad dubbleras behandlingen med Femanor. Även här finns transdermalbehandling att tillgå.

Hysterektomerade kvinnor behöver inte ges gestagen som ju är ett skydd för tillväxt av endometriet i livmodern utan ges enbart östrogen så som Femanest 1 mg alt 2 mg. Finns även plåster med enbart östrogen i olika doser så som Estradot.

Transdermal behandling är ett dyrare alternatv än peroral behandling vilket bör vara förstahandsval om inte kontraindikation föreligger.

Utsättningsförsök

Utsättningsförsök av hormonbehandling göres efter 1-2 års användning. Om fortsatta besvär ges behandling för ytterligare 1 år i taget. Vid mindre uttalade besvär halveras dosen ex 1 tablett varannan dag eller ½ tablett dagligen.

Urogenitala symtom

Vid enbart urogenitala symtom i form av torrhetskänsla i slidan, sveda, klåda, flytning, urinträngningar och stressinkontinens där annan genes uteslutits, räcker det oftast med lågpotenta östrogener.

I första hand används lokalbehandling, som finns i form av vagitorier/vaginalkräm (Ovesterin), vaginalring (Oestring) eller  vaginaltabletter (Vagifem). Om lokalbehandling av någon orsak inte är möjlig kan peroralbehandling ges med oestriol där 1 mg är standarddosering.Peroral  östriolbehandling utan gestagentillägg kan ge blödningar. Signifikant cancerrisk föreligger efter fem års behandling.

Uppföljning

Viktigt att kvinnor deltar i mammografiscreeningen när de kallas.

Årliga kontroller av blodtryck rekommenderas.

Efter tre månader (kan med fördel ske per telefon) och ny kontroll efter 1 år. Om allt fungerar väl kan kontroller ske i fortsättningen vartannat år. Utsättningsförsök, var god se under Behandling.

Vid olaga blödningar bör patienten skötas i samråd med specialist.

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2016-04-05

Giltigt till och med: 2018-04-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Distriktsläkare, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Gunnervik, Verksamhetschef, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2016-06-01
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion