Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Oro och ångest

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmänt

Ångest är i grunden en naturlig och fysiskt ofarlig reaktion kopplad till en upplevelse av rädsla och hot. Den är en del av det nödvändiga alarmsystem som finns hos alla människor. Sådan ångest kännetecknas av att det finns en tydlig orsak. Till exempel är ångest vanligt vid somatisk sjukdom.

Ångestsyndrom är ett folkhälsoproblem som ofta kommer tidigt i livet. Många patienter som söker sjukvården har ångestsyndrom men får aldrig diagnos eller behandling.

Man kan få svår ångest vid de flesta psykiska sjukdomar. Det finns ett tydligt samband mellan sådan ångest och till exempel depression. En depression kan också utvecklas till följd av ångest, framför allt om man haft svår ångest under längre tid.

Lätta till medelsvåra ångesttillstånd handläggs i primärvården.
Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Diagnostik och utredning

Ångest spänner från allmän oro över ångest till ren panik. När patienten upplever ångesten som irrationell och utan anknytning till reella livssituationer och i någon mening påverkar funktionsförmåga övergår det i ångestsyndrom.

Ångest är vanligt vid somatisk sjukdom och mestadels en adekvat försvarsreaktion på denna. I första hand handläggs denna integrerat med somatisk utredning.

Läkemedel kan ge ångestsymtom, till exempel antidepressiva medel, kortikosteroider, tyroideahormoner och antihypertensiva medel liksom bruk/missbruk av alkohol och narkotika.

I anamnes bör ingå kartläggning av symtom till exempel:

 • Palpitationer och hastig puls
 • Svettningar
 • Darrning eller skakning
 • Känsla av att tappa andan
 • Kvävningskänsla
 • Smärta eller obehag i bröstet
 • Illamående eller obehag i magen
 • Svindel, ostadighetskänsla eller matthet
 • Overklighetskänslor
 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 • Dödsskräck
 • Parestesier
 • Frossa eller värmevallningar

Som stöd för anamnesen och diagnostik kan man ha hjälp av skattningsinstrument exempelvis HAD (pdf, nytt fönster)* och screening för missbruk AUDIT (pdf, nytt fönster) och DUDIT (pdf, nytt fönster). Resultat av suicidriskbedömning (Suicidprevention) spelar stor roll för den fortsatta handläggningen.
Vid förstagångsbesöket kan somatisk utredning göras och kompletteras med labprover (exempelvis Hb, EKG och thyroideastatus.)

Ångest som syndrom

Ångestsyndromen indelas i :

 • Generaliserat ångestsyndrom, GAD
 • Paniksyndrom med eller utan agarofobi
 • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Social fobi/social ångest
 • Specifik fobi
 • Tvångssyndrom

För ytterligare beskrivning av syndromen var god se Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (nytt fönster)

Ångest förekommer dessutom i kombination med andra psykiska sjukdomar såsom depression, psykos, demens, personlighetsstörning och missbruk. Differentialdiagnoser och samsjuklighet bör uppmärksammas tidigt. MINI och psykosocial bedömning kan vara värdefullt.

Svårighetsgrader

Lätt återkommande ångestsymtom utan vardaglig funktionsinskränkning
Medelsvår återkommande ångestsymtom med funktionsinskränkning i vardagen
Svår

återkommande ångestsymtom med invalidiserande funktionsinskränkning och bristande svar på behandling

 

Behandling

Målet är minskade symtom hos patienten samt en återställd funktion (återgång till arbete eller annan aktivitet samt att återfå social funktion och livskvalitet).

Behandlingen kan omfatta psykoterapi med företrädesvis kognitiv beteendeterapi (KBT) eller farmakologisk behandling med företrädesvis selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI).

KBT via internet kan erbjudas patienter som lider av ångesttillstånd (och även annan psykisk ohälsa ) efter bedömning av psykosocial enhet.

Vid all behandling krävs en behandlingsplan i samverkan med patienten kring behandlingens inriktning och längd. Vid farmakologisk behandling skall patienten erbjudas fortsatt kontakt och uppföljning.

Gemensamt för alla antidepressiva medel är att successiv dosökning rekommenderas för att minimera biverkningar och paradoxal ångestförstärkning som kan förekomma initialt. Täta kontakter med sjukvården är viktigt i början av behandlingen för att kunna ge stöd och förklara eventuella biverkningar.

Tidigast efter en månad kan effekt av farmakologisk behandling utvärderas. Om patienten inte upplever förbättring trots dosökning enligt FASS till maximalt tolererad dos, kan byte av preparat alternativt kombination enligt nedan prövas. Det finns idag dålig kunskap om i vilken ordning olika preparat ska prövas och hur många som blir bättre efter byte av preparat.

Behandlingstiderna vid läkemedelsbehandling blir ofta långa. Utsättning av läkemedel bör ske mycket långsamt för att undvika utsättningsfenomen. Bensodiazepiner ska undvikas.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom karakteriseras av frekvent och överdriven oro inför ett flertal olika händelser eller aktiviteter under minst 6 månader och svårigheter att kontrollera denna oro.

 • läkemedelsbehandling med SSRI. Om man inte uppnår förväntad effekt kan annat SSRI eller SNRI (serotonin och noradrenalinåterupptagningshämmare).
 • psykologisk behandling med KBT
 • för tillfällig ångestlindring pröva i första hand hydroxizin.

Paniksyndrom med eller utan agorafobi

Paniksyndrom kännetecknas av återkommande panikattacker och en stark oro för att få nya panikattacker. Agorafobi innebär en stark ångest inför och undvikande av vissa platser eller situationer, inte sällan folkfyllda platser. Paniksyndrom och agorafobi uppträder ofta, men inte nödvändigtvis, tillsammans. Ofta finns rädsla hos patienten för att ha drabbats av någon allvarlig sjukdom. I enkla och tidiga fall kan det räcka med en grundlig information till patienten (och eventuellt till anhöriga) om det ofarliga om än obehagliga. Om besvären går ut över livskvalité och funktionsförmåga på ett markant sätt är ytterligare behandling indicerad.

 • psykologisk behandling med KBT är förstahandsval.
 • läkemedelsbehandling med SSRI (sertralin). Om man inte uppnår förväntad effekt kan klomipramin prövas. Låg startdos och effekt kan ofta nås vid lägre doser än de som används vid depressionsbehandling. Man får dock mer biverkningar till exempel antikolinerga, än vid behandling med SSRI. I tredje hand kan SNRI (venlafaxin) prövas.
 • för tillfällig ångestlindring pröva i första hand hydroxizin.

Agorafobi påverkas i ringa utsträckning av farmakologisk behandling.

Social fobi/social ångest

Social fobi/social ångest karaktäriseras av ångest inför och i en eller flera sociala situationer, med en rädsla för att vara i centrum för andras uppmärksamhet och att bli kritiserad av andra.

 • psykologisk behandling med KBT.
 • läkemedelsbehandling med SSRI (sertralin). Om man inte har förväntad effekt med sitt förstahandsval kan annat SSRI eller SNRI prövas.
 • för tillfällig ångestlindring pröva i första hand hydroxizin.
 • undvik bensodiazepiner då social fobi ofta finns med i en missbruksproblematik.

Specifika fobier

Specifik fobi innebär en överdriven rädsla för ett särskilt objekt (t.ex. djur, sprutor) eller en specifik situation (t.ex. höjder, flygresor), som undviks eller uthärdas under ångest.

Behandlingen utgörs av KBT. Inga läkemedel har dokumenterad effekt vid specifika fobier. Bensodiazepiner är kontraindicerade, då dessa kan försämra möjligheten för patienten att tillgodogöra sig exponering.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom kännetecknas av tvångstankar och/eller tvångshandlingar som är tidskrävande och/eller orsakar lidande. Med tvångstankar menas återkommande, oönskade tankar/impulser som medför ångest. Tvångshandlingar innebär upprepade yttre (t.ex. tvätta händerna) eller inre (t.ex. upprepa en ramsa) beteenden som personen känner sig tvingad att utföra.

 • psykologisk behandling med KBT.
 • läkemedelsbehandling med SSRI (sertralin) eller TCA (klomipramin) kan prövas men oftast behövs högre doser än vid depression och övriga ångesttillstånd. Om man inte får önskad effekt, remitteras patienten till specialist. Effekten kvarstår så länge behandlingen pågår, men symtomen återkommer oftast när behandlingen avbryts. Om patienten har varit symtomfri i 1 år kan utsättningsförsök göras.

PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)

PTSD innebär kvarstående mycket påtagliga symtom efter traumatisk händelse, ofta i form av upprepade, plågsamma minnen av händelsen, vilka kan ha karaktären av att händelsen återupplevs, återkommande mardrömmar, ångest i samband med sådant som påminner om traumat och undvikande av detta (t.ex. tankar, platser, föremål).

 • psykologisk behandling med KBT
 • psykologisk behandling med EMDR
 • läkemedelsbehandling kan komplettera psykoterapi men då som symptomlindring (till exempel mirtazapin mot mardrömmar)

Hälsoångest

En problembild som kan vara av särskild relevans för primärvården är den där patienten har en överdriven oro för allvarlig somatisk sjukdom. Det kan, men behöver inte, finnas en personlig koppling till eller erfarenhet av sjukdomen ifråga (t.ex. cancer). Den oro och ångest som patienten upplever står dock inte i proportion till den somatiska statusen. Behandlingsmässigt finns ökat stöd för att det går att behandla hälsoångest med god effekt med kognitiv beteendeterapi.

Ospecificerat ångesttillstånd

Ospecificerat ångesttillstånd karakteriseras av en ångestproblematik som skapar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion, men där kriterierna inte är helt uppfyllda för något av de specifika ångestsyndromen. Ospecificerat ångesttillstånd kan även användas under bedömningsfasen innan en mer definitiv diagnos ställs.

 • Psykologiskt behandling rekommenderas i första hand (till exempel KBT)

 

Äldre

 • Vid  ångest och depressionstillstånd hos äldre tänk på demens som möjlig differentialdiagnos!
 • Vid behandling av ångest hos äldre är SSRI förstahandsalternativ. Både rekommenderad startdos och maxdos är lägre hos äldre.
 • Bensodiazepiner ger hos äldre mer uttalade biverkningar, till exempel: muskelsvaghet med risk för fall och kognitiva störningar.
 • Hydroxizin ger hos äldre en ökad risk för antikolinerga biverkningar.

 

Sjukskrivning

Oftast kan och bör sjukskrivning undvikas eller överväg deltidssjukskrivning. Möjlighet till återgång i arbete efter sjukskrivning beror på medicinska faktorer men även sociala, psykologiska och ekonomiska samt på ett tidigt genomfört rehabiliteringsprogram. Ett framgångsrikt rehabiliteringsprogram bygger på patientens egen medverkan och motivation och på ett gott bemötande och professionellt förhållningssätt från vårdens aktörer. Arbetsrehabilitering är tidsmässigt begränsad.
Ersättning från rehabiliteringsgarantin ges för personer med lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress i åldrarna 16-67 år.

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Kvalitetsindikatorer

PVQ Depr/Ångest, Behandling med antdepressiva vid depression och ångest, LM förskrivna: Andelen patienter med diagnos depression och/eller ångest som förskrivits antidepressiva.

PVQ Depr/Ångest:,Återbesök efter nyinsatt läkemedelsbehandling, LM förskrivna: Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt (nyförskriven) läkemedelsbehandling vid depression och/eller ångest.

PVQ Depr/Ångest, Återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression: Andel av de patienter som vid läkarbesök fått ny diagnos depression och/eller ångest som fått återbesök/kontakt inom 2-4 veckor.

Behandlingsmålet ska vara att patienten uppnår symtomfrihet och att man strävar efter behandlingsuppföljning via skattningsskalor. Slutmålet är att man kommer under skalans brytpunkt. 

Omvårdnad

Omhändertagande med hög tillgänglighet och god kontinuitet under hela behandlingstiden.

Fysisk aktivitet stärker uthållighet, styrka, flexibilitet och koordination. Utnyttja möjligheten till Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Psykologiska förklaringar till motionens effekt är att den kan bryta dysfunktionella tankar, distrahera negativa tankar samt om motion utförs i grupp också öka de sociala kontakterna.

Rehabilitering

Sjukgymnastisk intervention vid oro/ångest är i första hand fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk träning är blandad styrke och cirkulationsträning i grupp med inslag av avspänning, till exempel träning i bassäng. Kroppskännedomsträning hos sjukgymnast har positiva effekter och kan ske i primärvård om kompetens i Basal kroppskännedom 2 eller motsvarande finns. För mer specifik rehabilitering vid ångest krävs beteendemedicinsk eller psykoterapeutisk kompetens.
Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för ångest

Arbetsterapeutens insatser för patienter med psykisk ohälsa syftar till:
Att kartlägga och/eller utreda individens aktivitetsförmåga inom personlig vård; boende, arbete och fritid samt att individen ska uppnå en tillfredsställande balans mellan de dagliga aktiviteterna och mellan aktivitet-vila och skapa en fungerande struktur på dagen.
Dessutom stödja individen i att utveckla strategier för att kunna hantera vardagslivets aktiviteter utifrån konsekvenserna av den psykiska ohälsan.

Fastställt: 2010-04-28

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-02-22
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion