Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län

Läkemedel

Läkemedel i akutförråd inom särskilda boende

Generella direktiv

Palliativ vid behovslista

Spolvätskor och andra CE-märkta produkter

Läkemedel på recept eller rekvisition

Kommunal hälso- och sjukvård är att betrakta som öppenvård. Det innebär att läkemedel i första hand ska förskrivas på recept till vårdtagaren.
För mer information kring policyn i Region Jönköpings län, se Läkemedel på recept eller rekvisition

Läkemedel i kommunala akutförråd

Läkemedel i kommunala akutförråd används till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård. Läkemedel från akutförråden kan användas vid uppstart av ny ordination, symtomkontroll och som behandling av akut karaktär. Vissa läkemedel kan användas för ordination enligt generella direktiv. Innehållet i akutförråden är samma i hela Jönköpings län och bestäms av Läkemedelskommittén i samråd med primärvårdsenheten och Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna . Innehållet revideras varje år. Förbrukningen följs upp regelbundet.

Läkemedel från akutförråd till vårdtagare inskriven i kommunal hemsjukvård (särskilt eller ordinärt boende) ordineras skriftligt av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. Ordination kan också ske enligt generella direktiv.

Läkemedel markerade med 1 på listan ska finnas i samtliga förråd.
Läkemedel markerade med 2 på listan ska finnas tillgängliga i kommunen, lämpligen i något eller några huvudförråd. Varje kommun kommer överens om vilka enheter som ska ha läkemedel från grupp 2.
Det kan ibland finnas behov av att tillfälligt utöka de mindre akutförråden med något av de läkemedel som normalt endast finns i huvudförrådet. Det sker i samråd med enhetsansvarig läkare.
Inga andra läkemedel än de som finns upptagna, får finnas i eller tillföras akutförråden.

Läkemedel i akutförråden ska inte ersätta sjukvårdens ansvar att skicka med läkemedel vid hemgång/utskrivning från slutenvården. Läkemedel i akutförråden ska inte ersätta öppenvårdens ansvar för receptförskrivning.

Respektive kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar för lokala rutiner för läkemedelshantering och ansvarsfördelning.

Kostnaden för läkemedel i akutförråden debiteras Primärvårdsenheten, Region Jönköpings län. Om akutförråd läggs ner eller om det finns önskemål om nya akutförråd ska Primärvårdsenheten kontaktas.

Beställning till förråden görs via beställningsmodul WebbAbest, Apoteket AB. Följesedeln ska sparas på den beställande enheten i 10 år enligt riktlinjer från Region Jönköpings läns fakturaenhet. Vid avvikelser i beställningen sker rapportering till Apoteket AB via blanketten, Retur och kreditering av vara (nytt fönster).

Antibiotika

Enligt STRAMA ska det finnas möjlighet att jourtid ordinera och starta igång antibiotikabehandling vid pneumoni, exacerbation av KOL, urinvägsinfektion, erysipelas. Antibiotika från akutförrådet lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkaren, jourtid, har bedömt att behandlingen ska påbörjas omgående. Recept behöver då inte utfärdas men ordinationen ska journalföras och skrivas på läkemedelslista alternativt i Pascal. Vid nyordination i Pascal skrivs i fältet "Kommentar till apoteket": "expedieras ej, tas ur läkemedelsförråd" och i fältet  "Kommentar till vårdgivare":"Tas ur läkemedelsförråd"

Syrgas
Kostnaden för medicinsk syrgas betalas av respektive vårdcentral.

Generella direktiv

Ordination enligt generella direktiv utarbetas av Läkemedelskommittén i Jönköpings län i samråd med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Läkemedelskommittén, distriktsläkare i Läkemedelskommittén, läkare på primärvårdsenheten och chefsläkare för Bra Livs vårdcentraler.

De generella direktiven utfärdas av läkare på Primärvårdsenheten, Region Jönköpings län och fastställs av medicinskt ansvariga sjuksköterska i respektive kommun.

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv ska användas restriktivt. De gäller för personer över 18 år och ska endast ges till vårdtagare efter att en sjuksköterska har gjort en behovsbedömning. Vitala parametrar (blodtryck, puls och andningsfrekvens ) kontrolleras för vissa indikationer enligt vårdgivarinstruktionen i Generella direktiv. Given dos ska dokumenteras i kommunens patientjournal.

Ansvarig läkare ska informeras enligt lokal rutin.
Om vårdtagaren skickas till läkare/sjukhus ska överrapportering av givna läkemedel ske till ambulanspersonal och mottagande enhet.
 

Palliativ vid behovslista

Är patienten bedömd vara i palliativ vård ska individuella ordinationer för symtomkontroll ordineras i läkemedelslistan. En lista med förslag på vid behovs-läkemedel för palliativa är länsgemensam och  läkemedlen finns i samtliga kommunala akutförråd. För mer information om palliativa läkemedel, se Palliativa vid behovs läkemedel, Fakta

Spolvätskor och andra CE-märkta produkter

Spolvätskor är inte läkemedel utan handelsvaror (CE-märkta produkter). Kostnaden för spolvätskor till patienter i kommunal hemsjukvård på särskilt boende eller eget boende bekostas av kommunen och beställs på rekvisition av respektive vårdenhet. Detta gäller även för andra CE-märkta produkter som tex skyddande barriärfilm. Se Kosttillägg, sondnäring, PEG och spolvätskor(Samverkan)

Fastställt

Dokumentet jämte bilagor är fastställda i maj 2012 av läkemedelskommitténs dåvarande ordförande Sören Hansen samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet.

Uppdatering har skett i febbruari 2017.

 Kontakt

Frågor kring sortiment och generella direktiv
Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Frågor kring akutförråd
Primärvårdsenheten, Regionens Hus

Frågor kring leveranser
Apoteket AB

Mer information

Uppdaterad: 2017-04-28
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion