Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsoundersökning av migranter, vuxna

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hälsoundersökningen och provtagningsordination för vuxna, kan utföras av sjuksköterska.

Hälsoundersökningen ska syfta till att få information om personens bakgrund, eventuella symtom och vaccinationsstatus samt till att uppmärksamma personer som är i behov av omedelbar somatisk eller psykisk vård samt att uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat).

Uppföljning ska ske hos allmänläkare om provsvar eller hälsosamtal ger misstanke om sjukdom.

OBSERVERA:

 • Förskolebarn (5 år och yngre) skall undersökas på barnläkarmottagning av barnsjuksköterska.
 • Skolbarn (6 år och äldre) skall undersökas på vårdcentral av sjuksköterska med specialistkompetens.
 • Adoptivbarn, oavsett ålder, undersöks på barnläkarmottagning.

Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder  Fakta Barn- och ungdomshälsa

Kallelse

Erbjudandet om hälsoundersökningen bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår.

På intranätet i Region Jönköpings län, finns kallelser för hälsoundersökning på nio olika språk; arabiska, dari, romani, ryska, spanska, thai, tigrinja, somaliska och engelska. För de patienter som inte har något av ovanstående språk som modersmål, skickas kallelsen på engelska.

Erbjudandet om hälsoundersökning ska innehålla följande information:

 • syftet med hälsoundersökningen
 • att hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri
 • att tolk kommer att anlitas vid behov
 • kontaktuppgifter till den vårdgivare som skall göra hälsoundersökningen.

Om ett erbjudande om hälsoundersökning vare sig accepterats eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras. Påminnelsen ska upprepas minst en gång.
Mallar för kallelse, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Diagnostik och utredning

Samtal

Hälsoundersökningen ska innehålla ett individuellt samtal. Samtalet ska innefatta den undersöktes hälsa med avseende på:

 • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd
 • psykosocial situation
 • erfarenheter av traumatiska händelser.

Samtalet ska även innefatta frågor om den undersöktes vaccinationsstatus, exponering för smittrisker samt de övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt. Frågorna ska ställas med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige. Om det inte är möjligt att i individuella fall bedöma risken för allvarlig smitta i enskilda länder bör alla nyanlända erbjudas provtagning.

Adlon-gruppens MIG-projekt har utarbetat en guide om innehåll och kvalitet i hälsoundersökningen, som en vägledning till undersökningen.

Adlongruppens migrationsprojekt (MIG-projektet) (nytt fönster)

Som en del i hälsoundersökningen ska kroppsundersökning och provtagningar göras, baserade på de behov som har framkommit vid det individuella samtalet.

Provtagning

Följande prover skall alltid tas:

 • Blodstatus
 • ALAT
 • HBsAg (hepatit B)
 • AntiHCV (hepatit C)
 • HIV
 • Tuberkulos IGRA (alternativt PPD) tas endast på personer från högriskländer (>100 fall/100 000 inv.) samt personer som kommer från extra riskutsatta miljöer såsom krigsområden, flyktingläger eller fängelsevistelse. För tolkning, var god se: Faktadokument Tuberkulos, diagnostik och utredning

Global Health Observatory Map Gallery, World Health Organization (nytt fönster)

Vid eventuella symtom från mage/tarm:

 • Faecesodling
 • Cystor och maskägg

Vid riskfaktor såsom infekterade sår, bölder eller infekterade eksem:

 • Klinisk odling från sår, böld eller eksem.

Överväg MRB-screening för patienter som förväntas behöva inneliggande vård eller ha upprepade sjukhuskontakter. Gravida MRB-screenas inom kvinnohälsovården inför sjukhusvård i samband med förlossning.

Vid fynd av MRB följ nedanstående riktlinjer:

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier, Region Jönköpings län

Vaccination

I samband med besöket skall patientens vaccinationsstatus ses över. Personer som ej blivit grundvaccinerade eller som kommer från länder där man har anledning att misstänka att det allmänna vaccinationsprogrammet inte är komplett bör erbjudas grundvaccination mot difteri, tetanus och polio. Exempel på länder som kan vara aktuellt för detta är Afghanistan, Etiopien, Eritrea och Somalia.

De gamla monovalenta vaccinerna för grundvaccination mot difteri och tetanus går för närvarande inte att få tag på. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att difteri- och stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt (till exempel diTeBooster eller Boostrix) används även för grundvaccination av vuxna, med samma antal doser och dosintervall som tidigare.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vaccinbrist (nytt fönster)

Till personer som är grundvaccinerade skall boostervaccination mot difteri, tetanus, kikhosta och polio erbjudas vid behov.

Personer som misstänks sakna skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund rekommenderas kompletterande vaccination med kombinerat vaccin mot dessa sjukdomar (MPR-vaccin). För fullgott, bestående skydd mot mässling bör man ha fått två doser. OBSERVERA att vid vaccination av kvinnor i fertil ålder måste negativt graviditetstest föreligga.

Rutinmässig BCG-vaccination av vuxna är inte motiverad.

För vaccinationer av barn och ungdomar, se särskilt Fakta-dokument:

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Dokumentation

Innan dokumentation, säkerställ att det inte finns dubbla journaler på patienten. Skulle detta finnas, se bakgrund.

Dokumentationen av hälsoundersökningen skall göras i Cosmic, under mall: ”Gemensamt dokument” samt mall: ”Hälsoundersökning migrant”.

I följande länkar finns en sammanställning, dels av de sökord som är relevanta under mallen ”Gemensamt dokument”, dels samtliga sökord i mallen ”Hälsoundersökning migrant”. Här finns också en utökad förklaring av sökorden.

Uppföljning

Om hälsosamtal eller provsvar ger misstanke om sjukdom ska uppföljande läkarbesök bokas till allmänläkare. Det är också viktigt att remittera till andra vårdinstanser som till exempel kvinnohälsovård om behov föreligger.

Kvalitetsindikatorer

Procent genomförda hälsoundersökningar i länet i relation till antalet nyanlända.

Fastställt: 2014-05-09

Reviderad: 2016-01-26

Giltigt till och med: 2018-01-26

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård, Smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Råslätts vårdcentral Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2017-05-08
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion