Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hematuri, cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Välgrundad misstanke om cancer i urinblåsa och övre urinvägarna  föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

  •  Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer

          -äldre än 40 år
          -yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåscancer i anamnesen, som rökning under mer än cirka 20 år

  •   Misstanke om blåscancer vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.

Vid välgrundad misstanke ska patienten remitteras till Urologmottagning för utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissen ska innehålla: (observera särsklid remissmall!, som bör skickas samma dag)

  • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

     -företagen utredning
     -allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
     -tidigare sjukdomar och behandlingar *
     -läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
     -social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar * 
     (* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)

  • längd och vikt
  • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Den  som remitterar ska informera patienten om:

  • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • vilka väntetider man kan förvänta sig 

Inremitterande skriver remiss för CT-urografi/urografi/ultraljud (se nedan), märker remissen "Standardiserat vårdförlopp" och ansvarar för lämplig provtagning såsom blodstatus, kreatinin, PSA och urinodling helst samma dag. Förekomst av makroskopisk hematuri måste anges på röntgenremissen.

Ange på remissen till urologen  att även remiss för CT-urografi/urografi/ultraljud är skriven så att cystoskopi kan bokas snarast efter radiologiska undersökningen.

Hela utredningen och behandlingen ska vara klar inom 14 dagar.

Mikroskopisk hematuri

Mikroskopisk hematuri MED symtom handlägges med hög prioritet på samma sätt, men ej inom ramen för standardiserat vårdförlopp.

Mikroskopisk hematuri UTAN symtom: Patienter utan symtom från urinvägarna bör inte screenas med avseende på mikroskopisk hematuri men om det ändå påvisas bör det inte vidare utredas om patienten är symtomfri. Tänk dock på möjligheten av en Glomerulonefrit

Diagnostik och utredning

Makroskopisk hematuri samt symtomgivande mikroskopisk hematuri ska utredas med hög prioritet. Det gäller även patienter som har KAD eller står på antikoagulantiabehandling.

Undantag: hemorragisk cystit hos yngre kvinnor med verifierad infektion på urinodling som blir helt bra efter given behandling (hematurin upphör och deras urinträngningar försvinner efter behandling).

Patienter under 40 år ska undersökas med urografi och ultraljud.

Patienter över 40 år ska undersökas med CT-urografi

Inremitterande skriver remiss både för cystoskopi och CT-urografi/urografi/ultraljud. Blodprov med Hb, kreatinin, PSA och urinodling tas helst samma dag.

Mikroskopisk hematuri utan symtom

Patienter utan symtom från urinvägarna bör inte screenas med avseende på mikrohematuri. Välj enbart U-glukos och U-albumin som bassticka.

Fastställt: 2008-10-01

Reviderad: 2016-04-14

Giltigt till och med: 2018-04-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Radiologi

Kontaktperson för innehåll:

Bruno Larsson, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

David Robinsson, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2017-11-29
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion