Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Placenta

Se även anvisningar från KVAST (extern länk till Svenska Läkaresällskapet, öppnas i nytt fönster, pdf) 

Indikationer för undersökning av placenta är:

 • Spontanaborter, framförallt upprepade senaborter och vid molamisstanke
 • Medicinskt inducerade aborter, framförallt vid missbildning
 • Dödföddhet
 • Prematuritet, framförallt vid ablatio, infektion, tillväxthämning
 • Sjukdom hos barn eller moder
 • Kliniskt observerad abnormitet i placenta
   

Tillbehör

Provburk (utan fixeringslösning).

Etikett med moderns namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Placenta och foster (foster < v 22) beställes i ROS - . Provtagningsunderlaget sätts för märkning av burk.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (moderns namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, remitterande läkare).

Utförande

Placenta skickas färsk med hinnor och navelsträng, så kompletta som möjligt, placeras i provburken. Vid flerbörd bör navelsträngar märkas så att placenta/del av placenta tillhörig respektive barn/foster kan identifieras.

Anamnesinformation ska innehålla uppgifter om:

 • Gestationsålder
 • Förlopp vid aktuell graviditet
 • HCG normalt/avvikande
 • Eventuellt utförda provtagningar på placentan
 • Eventuella sjukdomar hos modern
 • Eventuella abnormiteter vid tidigare graviditeter.
 • Ange om mikrobiologiska prover och/eller prov för genetik tagits.
   

Provet transporteras till klinisk patologi med åtföljande komplett ifylld remiss.

Placentan kan förvaras ofixerad i kyl (4°C) cirka 3 dygn om inte klar indikation för undersökning föreligger vid förlossningstillfället.

Se till att provet är laboratoriet tillhanda före kl. 16:30 vardagar.

 

FOSTER t o m v 21 + 6


Foster tillsammans med placenta skickas för undersökning i nedanstående fall.

Journalkopior och ultraljudsutlåtande (eventuellt second opinion) ska bifogas.

Utförande

Vid följande frågeställningar behövs undersökning av fostret innan det skickas för obduktion:

 • CNS-missbildningar/misstanke: MRT
 • Skeletmissbildningar eller hydrops fetalis/eventuellt andra missbildningar: Helkroppröntgen
 • Komplexa hjärtmissbildningar och hydrops fetalis: Ultraljudutlåtande
 • Genetiska syndrom och hydrops fetalis: Se mikrobiologens provtagningsanvisningar
 • Vid infektionsmisstanke: Se mikrobiologens provtagningsanvisningar

(Ovanstående enligt Riktlinjer för perinatal obduktion,  Huddinge universitetssjukhus)

OBS! Graviditet som nått minst v 22+0, se provtagningsanvisningar för obduktion barn.

Tillbehör

Provburk (utan fixeringslösning).

Etikett med moderns namn och tiosiffriga personnummer för märkning av burken.

Remiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (moderns namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, remitterande läkare).

Kontaktperson logistikfrågor: Karolin Dahlgren, obduktionstekniker/biomedicinsk analytiker Kontaktperson medicinska frågor: överläkare Ute Engel alternativt överläkare Ingvar Jarlsfelt.

Se till att provet är laboratoriet tillhandla före kl 16:00 vardagar.


Se även Kontroll och provinlämning


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandbok klinisk patologi

 

Innehållsförteckning
Reviderad 2016-12-05

 

Uppdaterad: 2016-12-19
Gerd Rosén, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik