Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Venprovtagning

God provtagningsteknik och rätt hantering av proverna är förutsättningen för korrekta analysresultat.

Inför provtagningen

Utförs i regel på provtagningscentralen, vårdcentralen eller på respektive vårdavdelning (av vårdpersonal).

Vilken rörtyp som ska användas för respektive analys framgår av Provtagningshandboken, se startsida för Provtagningshandböcker, laboratoriemedicin.
Observera att vakuumrör har begränsad hållbarhet.

Patienten ska vara väl informerad av beställaren om vilka prover som ska tas och om det finns några särskilda restriktioner som gäller inför provtagningen.

Medicinering

Många läkemedel påverkar olika komponenter som analyseras. Påverkan kan ske dels i patienten(in vivo) och dels i analysmetoden( in vitro).För vissa analyser/funktionsundersökningar krävs att mediciner inte ska tas innan provtagning. Information om detta finns under respektive analys i provtagningshandboken

Vila före provtagning

Blodprov bör om möjligt tas efter 15 minuters vila, sittande. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen så att blodvolymen koncentreras i stående ställning. Koncentrationen av högmolekylära substanser (proteiner, lipider) och celler blir då upp till 10 % högre än i liggande ställning. De flesta referensintervall är baserade på prov som har tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Fasteprov

Fasteprov innebär att ingen föda eller dryck intas minst 10 timmar före provtagning. Vatten får drickas.

Venprovtagning

Vid venprovtagning ska samtliga rör med tillsats fyllas tills vakuumeffekten upphör för att det ska bli rätt proportion mellan blod och tillsats i röret. Rör med tillsats ska fyllas till markering på etiketten.
Samtliga rör ska vändas omsorgsfullt 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Oförsiktigt skakande kan förorsaka hemolys i röret. Blodvagga rekommenderas.

Vid venprovtagning med flera vakuumrör rekommenderas följande ordningsföljd:

Försök ta venösa blodprov med så lite stas som möjligt, maximalt under 1 minut. Muskelarbete (till exempel ”pumpning” med handen) kan ge felaktiga analysresultat.

Provtagning från venösa infarter

Ta aldrig blodprov från arm som tar emot eller just tagit emot infusion!
Provtagning rekommenderas inte samma dag som tillförsel av kontrastmedel genomförts.
Undvik också provtagning via inneliggande perifer kateter under och timmarna efter en infusion. Detta kan annars ge felaktiga analysresultat.
Provtagning från central venkateter (CVK) bör undvikas. Om det sker måste tillräcklig volym ”slaskblod” aspireras före provtagningen för att provet ska vara representativt. Slaskblodets volym beror på den inneliggande kateterns volym. Generellt gäller att man bör aspirera en volym som är 2 - 3 gånger kateterns volym. Se även "Vårdhandboken" (nytt fönster).

Observera! Prov för koagulationsprover bör ej tas via inneliggande kateter.

Provmärkning

All provtagning ska ske i rör som etiketterats i direkt anslutning till provtagningen. Identiteten ska kontrolleras genom uppvisande av fotolegitimation eller att patienten själv uppger namn och personnummer. Om patienten inte själv kan uppge sin identitet, kontrollera då mot identitetsband eller med någon medföljande person. Kontrollen ska utföras även om patienten är känd för provtagaren. Kontrollera dessa uppgifter mot de som finns på samtliga remisser och etiketter.

Provförvaring

Provrör ska efter provtagningen förvaras stående i rumstemperatur. Om blodet koagulerar i liggande provrör fastnar koagel i proppen, med risk för dålig serumseparation och blodstänk vid öppnandet.
Alla prover bör lämnas till laboratoriet snarast möjligt.

Om inget annat anges i provtagningshandboken, ska prover tagna i rör med gul eller röd propp centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. Dessa rör ska stå minst 30 minuter före centrifugering för att få en god serumseparation. Övriga förvaringsanvisningar, se respektive analys i provtagningshandboken.

Serum eller plasma som avskilts inom 2 timmar efter provtagningen kan i de flesta fall förvaras i kyla (2 - 8°C) något eller några dygn.

Ange alltid tid för provtagning på remissen!

Provtagningshandbok 
laboratoriemedicin

Ansvarig
Inga Zelvyté
överläkare/medicinsk chef
010-242 59 25 

Uppdaterad: 2017-07-05
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik