Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Droganalyser i urin

På klinisk kemi, Ryhov, Jönköping utförs droganalyser i urin på följande droger:

Amfetamin (nytt fönster)
Bensodiazepiner (nytt fönster)
Buprenorfin (nytt fönster)
Kannabinoid (nytt fönster)
Kokain (nytt fönster)
Metadonmetaboliter (nytt fönster)
Opiater (nytt fönster)
Tramadol (nytt fönster)

På laboratoriemedicin, Ryhov, utförs screening för narkotika med immunologisk metod.
Screening betyder att man preliminärt selekterar positiva prov från negativa.
Positivt resultat innebär att narkotika med stor sannolikhet finns.
Negativt resultat innebär att prover ej innehåller aktuell drog eller dennes metaboliter eller att koncentrationen är mindre än angivet gränsvärde (cut off).
För att ett positivt resultat ska ha juridisk  dignitet måste resultatet vara verifierat med en annan metod - LC/MS.
Alla positiva resultat skickas till verifiering, om beställaren inte aktivt väljer bort detta.

Beställning av dessa analyser kan göras på följande sätt:

Remiss 3 alternativt ROS Klinisk kemi - kategori: Droger. Analyser beställda på dessa sätt innefattar enbart en screeninganalys av ovan nämnda droger. Analysresultat på beställningar från remiss 3 och ROS är ej juridiskt godkända.

Beställning av drogtester för arbetslivet samt körkortsärenden, görs på specialremiss. Provtagningskit inklusive specialremiss med patientinstruktioner beställs via laboratoriemedicins kundtjänst, telefon (010-24)2 20 00.

Se även provtagning av droganalyser i urin.

STRIDA

STRIDA är ett nationell projekt för övervakning av Internetdroger och bedrivs av Karolinska Institutet Avdelning för farmakologi i samarbete med Giftinformationscentralen (GIC).
STRIDA är förkortning till Samverkansprojekt kring toxicitetsutredning och riskbedömning av Internetdroger baserat på laboratorieanalyser.
Om en patient på akuten medgivit intag  eller om det finns misstanke om att vara påverkat av Internetdroger ska man ta kontakt med GIC, telefon 08-7360384.
Akutmottagningar erbjuds kostnadsfria analyser av prov från personer som medgivit intag eller som misstänks vara påverkade av Internetdroger.

Tillvägagångssätt:

1. Serumprov och urinprov (helst båda) tas snarast från patienten.
2. Fyll i STRIDA-remissen och märk proven med ID-etiketterna som finns på remissen.
3. Ange Giftinformationscentralens ärendenummer på remissen; numret fås vid kontakten med Giftinformationscentralen (08-7360384).
4. Skicka remiss och prov till Karolinska universitetslaboratoriet i den adresserade och frankerade svarspåsen.
Prov ska förvaras kylda före transport. Lägg proven i en provrörshylsa. Inför en helg förvaras prov i kyl och skickas efter helgen.
5. Bifoga även eventuellt drogmaterial.

STRIDA- remisser och svarspåsar har skickats till samtliga akutmottagningar. 
Ytterligare material kan rekvireras från Karolinska universitetslaboratoriets kundtjänst (08-51772352).

Om STRIDA-remisser och svarspåsar saknas kan en konsultationsremiss användas, märkt med Giftinformationscentralens ärendenummer.

Skicka proven till:
Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset.
För adress och information se: Karolinska Universitetslaboratoriet (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-02
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik