Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetspolicy för laboratoriemedicin

Synen på vad som är god kvalitet förändras i takt med att förutsättningarna för hälso- och sjukvården förändras. Laboratorieservice är en viktig grund för diagnostik och behandling. Våra resurser ska användas på ett sådant sätt att vi tillför sjukvården största möjliga värde.

Förutsättningar och omvärldens krav

Samhällets krav på kvalitet i hälso- och sjukvården uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen:
"Hälso- och sjukvården, tandvården ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten", HSL § 31

Landstingsstyrelsen beslutade 10 december 1996 "att inom hälso- och sjukvårdens patientvårdande verksamheter och i tillämpliga delar även för övriga förvaltningar och verksamheter tillämpa Landstingsförbundets instrument QUL – Qvalitet Utveckling Ledarskap".

Viktiga grunder för laboratoriemedicins kvalitetsarbete

• Vi arbetar för kvalitet i total mening, vilket innebär att all vår verksamhet präglas av hög kvalitet och effektiv resursanvändning.

• Våra tjänster och produkter ska vara anpassade efter patienters och brukares behov och önskemål.

• Kvalitetsarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten.

• Vi arbetar systematiskt, kontinuerligt och långsiktigt för att förbättra verksamheten.

• Vi arbetar enligt ackrediteringsstandarderna SS-EN ISO 15189 och SS-EN ISO/IEC 17025.

Målsättningar för kvalitetsarbetet

• Beställaren får ett korrekt och tillförlitligt svar på rätt diagnostisk nivå alternativt får rätt blodkomponent i förhållande till patientens och brukarens behov och förväntningar.

• Alla medarbetare är väl insatta, känner sig delaktiga och har tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta enligt kvalitetsmålen.

• Chefer och kvalitetsansvariga har ett särskilt ansvar för att stödja och utveckla kvalitetsarbetet.

• Vi mäter, värderar och reflekterar för att åstadkomma ständiga förbättringar av verksamheten.

• Kontinuerligt tillgodoser vi verksamhetens behov av rätt och tillräcklig kompetens hos våra medarbetare och nyttjar deras kompetens på ett effektivt sätt.

Kontaktperson

Stig Olsson
Kvalitetssamordnare laboratoriemedicin
036–32 23 74

 

Uppdaterad: 2015-01-09
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik