Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Antibiotikaprofylax inom tandvården, rekommendationer

Framtaget i februari 2015 i samråd med överläkare Cristina Olesund Grotte, infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Tandläkares utskrivning av antibiotika bidrar bland annat till den ökade utvecklingen  av antibiotikaresistens. Tandvården står idag för ca 7 % av all förskrivning och tandläkare skriver idag ut ca 25 % av alla penicillin V-recept. Man har därför tagit fram nya riktlinjer för antibiotikaprofylax syftande till att få till stånd en rationell och korrekt antibiotikaanvändning. På detta sätt bör rätt preparat och dos kunna skrivas ut och all onödig förskrivning bör kunna undvikas.

Följande patientgrupper rekommenderas endos antibiotikaprofylax

www.lakemedelsverket.se

Patienter med nedsatt immunförsvar

 • Patienter med lågt antal neutrofila granulocyter (<1.0x109/l). Vid mycket lågt antal neutrofila granulocyter (< 0,5x109/l) bör patienten behandlas av specialisttandläkare/sjukhustandläkare
 • Patienter med påtagligt defekt granulocytfunktion, till exempel myelodysplastiskt syndrom och ärftlig kronisk granulomatös sjukdom
 • Patienter med pågående tung immunosuppressiv behandling,  till exempel de första månaderna efter organ- eller benmärgs-/stamcells transplantation eller i samband med avstötningsreaktion efter transplantation.

Patienter med locus minoris resistentiae

 • Patienter med högdosstrålat käkben
 • Cancerpatienter som behandlas eller har behandlats med bisfosfonat parenteralt. Vid peroral bisfosfonatbehandling eller behandling med liknande preparat föreligger ingen indikation för antibiotikaprofylax.

Vem bör inte ha?

Följande patientgrupper rekommenderas vanligtvis inte antibiotikaprofylax:

 • Patienter som saknar mjälte
 • Patienter med cystisk fibros
 • Patienter som genomgår dialys
 • Patienter med Downs syndrom
 • Patienter som tidigare är organtransplanterade och som inte är tungt immunosupprimerade
 • Patienter med inflammatoriska och reumatiska sjukdomstillstånd (till exempel RA, SLE)
 • Patienter med välinställd diabetes
 • Patienter med HIV-infektion
 • Patienter med thalassemi och sicklecellsanemi
 • Patienter med solida tumörer utan samtidig tung immunosuppressiv terapi eller neutropeni
 • Patienter med hypogammaglobulinemi, subklassbrist av gammaglobulin eller IgA-brist
 • Patienter med inopererad klaffprotes eller genongången endocardit
 • Patienter med ledproteser äldre än 3 månader. Tandingrepp på yngre ledproteser bör om möjligt skjutas upp och kan detta ej göras rekommenderas antibiotikaprofylax om patienten dessutom har minst tre (3) riskfaktorer (se även www.lakemedelsverket.se)
 • Patienter med pacemaker, ICD, CVK
 • Patienter med blåsljud, septumdefekter
 • Patienter med endovaskulära stentar och graft samt bypassoperation
 • Patienter med övriga hjärtsjukdomar, som hjärtinfarkt, kardiomyopati och rytmrubbningar
 • Patienter med andra implantat, till exempel coils, stent, goretexgraft
 • Patienter med peroral bisfosfonatbehandling samt intravenös behandling på osteoporosindikation.

Preparat och dosering

Amoxicillin 2 g (barn 50 mg/kg kroppvikt) cirka en timma före behandling. Vid penicillinöverkänslighet ges Klindamycin 600 mg (barn 15 mg/kg kroppsvikt).

Observandum

 • En helhetsbedömning på individnivå måste alltid utgöra grunden för patientens behov av antibiotikaprofylax
 • Glöm ej bort att beakta ”andra” riskfaktorer
 • Vid tveksamheter kontakta behandlande läkare.

God munhälsa viktigt

Den bästa infektionsprofylaxen är sannolikt en god munhälsa. Glöm heller inte bort möjligheten att minska antalet mikroorganismer genom att rekommendera sköljning preoperativt med klorhexidin.

Att tänka på

 • Den möjliga vinsten ska vara större än den förväntade risken
 • Förskrivaren ska i journalen dokumentera indikationen för antibiotikaprofylax. Kan detta ej ske så bör man avstå
 • Antibiotika ska användas på vetenskapliga grunder och inte för säkerhets skull
 • Antibiotika får ej ges på ”juridisk” indikation för att skydda vårdgivaren.
 • Rätt använd antibiotikaprofylax minskar den totala användningen av antibiotika
 • Tänk på möjligheten att kunna avstå behandling.

Litteratur

www.lakemedelsverket.se Indikationer för antibiotikabehandling i tandvåden – ny rekommendation. Information från läkemedelsverket 2012;23(5):22-35

www.infektion.net

www.socialstyrelsen.se

www.strama.se

Rignell L, Mirshahi S. Tandvårdens läkemedel 2014-2015. 18th ed.  Borås: Landstingets läkemedelskommittéer; 2014. (ISBN: 978-91-977155-6-0)

Ansvarig

Håkan Enochsson, övertandläkare
Sjukhustandvård – oral medicin
  
010-242 16 97

ansvarar för att informationen på denna sida är korrekt och aktuell.

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården