Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Projekt TRO-
Tidiga och samordnade Rehabiliteringsinsatser i Ordinärt boende

Vad innebär projektet och till vem vänder det sig?

Rehabilitering i hemmet vänder sig till äldre 65+, som har drabbats av en ny skada/sjukdom och som tidigare, eller i samband med skadan/sjukdomen, beviljats hemtjänstinsatser för att få hjälp med det han/hon inte klarar på egen hand. Skadan/sjukdomen ska vara en fraktur, ett fall, en infektion/nedsatt allmäntillstånd eller en stroke.

Projektet utförs i ett pilotområde med start jan 2011 för att den nya samverkansformen ska kunna utvärderas innan den ev införs i en större skala. Under projekttiden sker dock visst förankringsarbete genom den referensgrupp som finns kopplad till projektet. Om projektet ger ett bra resultat anses det finnas goda förutsättningar för att det ska kunna integreras i ordinarie verksamheter då arbetet ryms inom ordinarie uppgifter för både primärvård och kommun och planeringen för kommunens övertagande av hemsjukvården ligger nära.

Spridningen till övriga hemtjänstområden och pvo aktörer beror på effekten av den nya samverkansformen men kan komma att ske successivt eller blir det en införandefas efter att projektet utvärderats  -inte helt klart. Spridning av information till övriga kommuner har bla gjorts genom information till arbetsterapeutkollegor på höglandets alla kommuner men också planeras för att skriva i Esther nyhetsbrev.

En eller flera av de brukare som deltar i projektet kommer att knytas till referensgruppen. Vi har också haft brukarfoldern ute hos brukare för att ta emot synpunkter på innehåll och utformning. Esther finns med oss hela tiden….

Aktuellt 2013

2011 - 2012

Kommentarer i projektet

Kontaktperson:

Elisabeth Lind
Esther coach/ arbetsterapeut
Nässjö kommun
0380-518259                     

 

 

Uppdaterad: 2014-03-04
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion