Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Mobila geriatriska teamet - MGT

Bakgrund

Som ett led i landstingets satsning ”kraftsamling” görs en översyn av äldrevården. Ledorden i denna kraftsamling är: Bättre folkhälsa, Bättre vård, Lägre kostnader. Den geriatriska vården är med hänsyn till införandet av vårdval, kommunalisering av hemsjukvården samt länets tre specialiserade kliniker ett högprioriterat område. Regeringen har också riktat särskild uppmärksamhet genom sin satsning på de mest sjuka äldre. Uppstarten av ett mobilt geriatriskt team är en del i arbetet med målsättningen att skapa förutsättningar för att på bästa sätt möta invånarnas behov av en högkvalitativ äldrevård för den mest sjuka äldre, på ett kostnadseffektivt sätt, med god tillgänglighet och hög patientsäkerhet.

Teamet

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vid behov tas kontakt med kurator, apotekare, logoped och dietist.

Syfte:

Skapa trygghet och kvalitét i hemmiljö, förhindra inläggning på sjukhuset.

Målgrupp:

”De mest sjuka äldre”, där man har svårt att få en helhetsbild och behov av en samlad bedömning för att få en bra trygghet i hemmiljön.

Remiss skrivs av legitimerad personal i samråd med läkare. Remissen finns här på sidan.
Behov kan givetvis initieras av samtliga parter i Esthers närhet, eller Esther själv.
De patienter som skrivs in i teamet kommer att anslutas till hemsjukvården.

Remisskriterier:

  • 75 år eller äldre (obligatoriskt kriterium)
  • Inlagd på sjukhus/besök på akutmottagning 3 eller fler gånger de senaste sex månaderna, alternativt återinlagd inom 1 månad efter utskrivning från slutenvården
  • 4 eller fler kroniska diagnoser
  • 6 eller fler stående mediciner
  • Behöver hjälp med personlig vård

Patienter som remitteras ska uppfylla minst tre av kriterierna.

Arbetssätt

Arbetet kommer att ske via hembesök och telefonkontakter. De patienter som aktualiseras via slutenvården kommer om möjligt få besök av teamet redan på sjukhusavdelningen innan hemgång.

Fokus ligger på att identifiera symtomdrivande orsaker. Arbetet innefattar bland annat läkemedelsgenomgång, symtomskattning och omvårdnadsfrågor. Vidare erbjuds patienterna bedömning och åtgärder gällande funktion, aktivitet och omgivning för att underlätta vardagen. Under vårdtiden är teamets ansvarige läkare PAL. Strävan är att patient och anhöriga i så hög grad som möjligt är delaktiga i vårdens utformning och mål. Teamet är även en utbildningsresurs för hemsjukvården och hemtjänsten.

Patienten är inskriven i det mobila geriatriska teamet en begränsad period som bestäms i samråd med Esther själv. 
För att Esther skall känna sig trygg i sin situation den dag hennes behov blir komplext, är framgångsfaktorn för det mobila geriatriska teamet att intensifiera och utveckla samarbetet med övriga kliniker, primärvården och kommunerna här på höglandet.

 Hembesök av geriatriskt team i länet.

Kontakt

Sjuksköterska
Geriatriska rehabiliteringskliniken

Telefon: 0381-33 45 85
Vardagar kl 8-16

Remiss till mobila geriatriska teamet- Eksjö(Word, nytt fönster)

Det går även bra att kontakta teamet via funktionsbrevlådan:

Nyhetsbrev

Januari 2015

 

Uppdaterad: 2015-12-30
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion