Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Rutiner vid calici vinterkräksjuka, Höglandets sjukvårdsområde


Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får inte undanhållas vårdtagaren med vinterkräksjuka. Tänk också på att andra sjukdomar kan uppvisa samma symptom som vinterkräksjuka. 


Tänk igenom hur  man är förberedd inför kvällar och helger till exempel med städutrustning.


1. Magsjuka - vad göra?
2. Checklista
3. Hygien
4. Personal
5. Patienter
6. Provtagning - calicivirus
7. Sjukresor
8. Registreringslistor
9. Kom ihåg-lista - Förtydligande vid vård under vinterkräksjuka

 

 

 

1. Magsjuka – Vad göra?

När personal och/eller patienter plötsligt insjuknar med diarré och/eller kräkning bör vinterkräksjukan misstänkas.
Calicivirus (Norovirus och Sappovirus) orsakar "vinter-kräksjuka" med kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, feber och muskelvärk. Inkubationstiden är 0,5-2 dygn.

Symtomen varar sedan 0,5-5 dygn. Under denna akuta fas finns viruspartiklar i mycket stor mängd (miljoner per droppe!) i kräkning och feces. Infektionen sprids mycket effektivt via vatten, födoämnen och personkontakt då 10-100 viruspartiklar kan räcka för att ge sjukdom. 

Misstanke om eller enstaka insjuknade ska medföra ökad uppmärksamhet och åtgärder för att förhindra smittspridning. Informationskedjan och skyltning går igång vid misstänkt calici enligt instruktion.

Symtomen är plötsligt insättande kräkningar och/eller diarré föregått av endast kortvarig sjukdomskänsla.

För att undvika okontrollerad spridning av magsjukan är det viktigt att snabbt sätta in motåtgärder för att bryta smittvägar.

Betrakta situationen som ett utbrott när två eller fler personal/patienter insjuknat.

Handlingsplanen finns att hämta i denna pärm – åtgärda enligt checklistan.

Information om varje punkt i checklistan finns att hämta under respektive flik i avdelningspärm.

Allmänt

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus (noro- och sapovirus). Smittsamheten är hög, ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom.
Smittspridning sker som indirekt kontaktsmitta, framförallt via vårdpersonalens händer och kläder, men även som aerosolsmitta vid häftiga kräkningar och diarréer. Mat och vatten kan också sprida smitta. Grundläggande för att hindra smittspridning är att alltid arbeta efter basala hygienrutiner. Vid vinterkräksjuka krävs dessutom ytterligare åtgärder, skärpta hygienrutiner, som beskrivs nedan.
Plötsligt insättande kräkningar och diarré är typiskt för vinterkräksjuka. Misstänk detta om symptomen uppträder hos vårdtagare eller personal. Smittsamheten är kopplad till förekomst av kräkningar och diarré. Två dygn efter senaste kräkning eller diarré räknas vårdtagare inte längre som smittsam. För vårdpersonal gäller ett dygn.

Öka uppmärksamheten och vidtag åtgärder för att förhindra smittspridning även om endast enstaka vårdtagare insjuknar. Betrakta det som ett utbrott när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.

 

 

 

2. Checklista

Checklista vid calici

 

 

 

3. Hygien

Tillämpa kohort vård dygnet runt, vilket innebär:

 • Minimera antalet personal kring den insjuknade. Salsbunden personal.
 • Salsdörr ska vara stängd till rum med smittade patienter.
 • Insjuknad patient ska endast använda toalett som hör till salen.
 • Sätt upp skylt/anslag på dörr.

Skärpta hygienrutiner

 • Noggrann mekanisk handhygien – tvål och vatten + torka händerna ordentligt torra + desinfektion. Mekanisk rengöring är den effektivaste metoden för att avlägsna viruspartiklar.
 • Använd engångshandskar.
 • Använd engångsplastförkläde.
 • Om munskydd "anknäbb" används sätts det på så att det täcker näsa och mun och sluter helt tätt mot ansiktet. Se hantering av munskydd.

Mathantering

 • Personal som hanterat insjuknade patienter ska inte hantera livsmedel.
 • Oförpackade livsmedel får inte hanteras av personal som varit calicisjuk förrän 3 dygn efter sista symtom.
 • Engångstallrikar, bestick och muggar används för alla patienter på smittad sal under perioden. Brickor bärs inte in på salen. Använd salsbunden bricka. Obs! Rengör brickan mellan varje patient.
 • Informera vårdtagare om vikten av handhygien alternativt hjälp med denna.
 • Servera alla patienter mat på salen.
 • Markera matkort till smittad patient med gul markering.
 • Ingen bufféservering.
 • Allt engångsmaterial  som varit inne hos patient kasseras på salen. Orörd bricka med engångsmaterial i matvagnen ska också kasseras på avdelningen.
  Personalen i köket kan tyvärr inte se om det är en orörd bricka eller ej.
  Det är mycket viktigt att inte calici sprids till kostavdelningen (köket).

Städning

På smittad sal utförs städningen av vårdpersonalen.

 • Öka städfrekvensen på patientnära ytor, toaletter, dusch- och omklädningsrum. Den dagliga städningen görs med vanliga städmetoder och -medel.  På toaletten används Virkon 1% till handfat (särskilt kranar) och toalettstol (särskilt spolknapp). Mekanisk bearbetning är viktig för att minska virusmängden.
 • Byt ut all ytdesinfektion mot Virkon 1%. Obs! Hållbarhet 1 v efter tillblandning. Märk flaska med datum.
 • Punktdesinfektera genast spill som kan vara smittsamt med desinfektion Virkon 1%.
 • Golv moppas med vanliga moppgarn.
 • Lägg använda städdukar och moppar i vattenlöslig påse som gulmarkeras.
 • Slutstädning med Virkon 1%, gäller även sängen.
 • Vid slutstädning hämtas ej förbehandlat moppgarn på städcentralens tvättenhet av avdelningspersonalen för virkonstädning.
 • Utstädning. Städa noga alla horisontellaytor inklusive golv med Virkon 1% efter att vårdtagaren har gått hem. Städa övriga ytor på vanligt sätt. Tvätta dusch- och tygdraperier. Byt toalettpappersrulle. Engångsmaterial som kan ha kontaminerats slängs. Material i skåp behöver ej kastas.
 • Ett tips är att ha ett ej förbehandlat "moppset" för att ta till vid kvällar, nätter och helger.
 • Desinfektera städutrustningen efter städning i smittat rum.

Avfall och tvätt

 (använd alltid stativ till säckarna)

 • Tvättsäck ska finnas på rummet, knyts ihop innan den lämnar salen. Hantera i övrigt som vanlig cirkulationstvätt. Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i vattenlöslig tvättsäck som läggs i vanlig tvättsäck.
 • Avfall läggs i plastpåse, knyts ihop och läggs i sopsäck innan man tar ut den från salen. Hantera i övrigt som vanligt avfall. Om risken bedöms stor att kräkning/diarré kan läcka ut ur påsen, hantera då avfallet som smittförande (lägg påsen i gul plastlåda).

 

 

 

 4. Personal

Personal som insjuknar på arbetet ska genast gå hem och ska ej återgå till arbetet förrän tidigast ett dygn efter sista kräkning och/eller diarré.

Oförpackade livsmedel får inte hanteras av personal som varit calicisjuk förrän 3 dygn efter sista symtom.

Personal med sjuka anhöriga kan arbeta om de inte själva har symtom. De ska duscha och byta till rena arbetskläder innan arbetspasset påbörjas.

Angående avstängning av personal med symtom av smitta från norovirus/calicivirus ("vinterkräksjuka"), 2006-09-09

Paramedicinsk personal får vistas på avdelningen och träna patient på sal som inte är drabbad. Träningen förläggs helst till sist på dagen då paramedicinsk personal kan gå direkt hem och då lägga kläder i tvätten. Skärpta hygienrutiner. Logopederna har policy att inte besöka avdelningar där vinterkräksjuka misstänks.

Personal ska inte gå mellan olika vårdavdelningar (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, studenter, städpersonal, laboratoriepersonal, bibliotekspersonal osv.). De som måste besöka flera avdelningar ska först gå till inte drabbade avdelningar. Vid besöket på den smittade avdelningen ska skärpta hygienrutiner tillämpas och arbetskläderna bytas direkt efter besöket.

Personal som normalt inte använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller ska använda sådana i samband med uppdrag på avdelning med vinterkräksjuka (ex: kurator).

 

 

 

5. Patienter/Placering 3 alternativ

(uppdaterad smittskydd/vårdhygien 2009-12-14)

 1. Flytta ut symtomfria vårdtagare från sal där någon insjuknar om det kan ske omedelbart vid symtomdebuten. Flytta symtomfria vårdtagare till ett tomt rum. Vid utflyttning bör de duscha, få rena kläder och ren säng. De vårdas med skärpta hygienrutiner av den personal som vårdar övriga ej smittade vårdtagare. Belägg inte tom plats på salen. Medvårdtagare som kan vara smittade bör så långt det är möjligt vistas på rummet. De kan ta emot besök om inte enheten har besöksinskränkningar. De ska inte delta i bufféservering utan serveras mat på rummet.
  Efter tre dygn betraktas vårdtagarna som inte smittsamma och kan flyttas till andra rum eller vårdenheter.
 2. Flytta den insjuknade till enkelrum om medvårdtagare av platsskäl inte kan flyttas, om det kan ske omedelbart vid symtomdebuten.
  Städa noga det rum där medvårdtagarna blir kvar. Belägg inte tom plats på salen. Medvårdtagare som kan vara smittade bör så långt det är möjligt vistas på rummet. De kan ta emot besök om inte enheten har besöksinskränkningar. De ska inte delta i bufféservering utan serveras mat  på rummet.
  Efter tre dygn betraktas vårdtagarna som inte smittsamma och kan flyttas till andra rum eller vårdenheter.
 3. Om symtomfria vårdtagare inte kan separeras från den insjuknade betraktas de som smittade.
  Håll vårdrumsdörren stängd och vårda med skärpta hygienrutiner.

Endast akuta undersökningar och behandlingar får utföras. Informera alltid mottagande enhet.

Utskrivning och överflyttning

Skriv ut vårdtagare som inte behöver sjukhusvård, förutsatt att de har eget boende utan insatser i hemmet.

Under vissa förutsättningar kan vårdtagare skrivas ut från drabbade avdelningar till särskilt boende, hemtjänst eller hemsjukvård om de:

 • inte har symtom på vinterkräksjuka
 • inte har vårdats med vårdtagare med vinterkräksjuka (utanför kohort).
 • har varit sjuka men inte har haft symtom under två dygn
 • har vårdats med vårdtagare med vinterkräksjuka  men ej haft symtom och tre dygn gått sedan de vårdats tillsammans.

Särskilt boende

För att minimera risken för smittspridning till andra vårdtagare, bör den som skrivits ut stanna i sin lägenhet de två första dygnen efter hemkomsten. Informera vårdtagare och närstående om detta före utskrivningen från sjukhuset.
Demenssjukdom eller förvirringstillstånd kan göra det omöjligt för den utskrivna vårdtagaren att stanna i sin lägenhet. Ta hänsyn till detta inför utskrivning.

Till enheter på boenden som har pågående utbrott av vinterkräksjuka kan man skicka vårdtagare med symtom på vinterkräksjuka efter kontakt med boendet.

Samråd inför utskrivning ska alltid ske mellan utskrivande avdelning och äldreboende samt vid behov med enheten för smittskydd/vårdhygien.

Infektionskliniken på Ryhov kan, efter läkarbedömning, ta emot vårdtagare med vinterkräksjuka som söker via akutmottagning.

Tillägg för hemsjukvård/hemtjänst

Tillämpa kohortvård. Personalen ska arbeta efter skärpta hygienrutiner enligt vårdrutiner ovan. Ett set innehållande flytande tvål, engångstorkpapper, handdesinfektionsmedel, engångsplastförkläde, handskar, Virkon och plastpåsar för avfall ska finnas tillgängligt i väska/bil.

Utskrivning från vårdenhet utan calicismitta till särskilt boende med calicismitta

Diskutera följande tre frågor för att få en så optimal patientsäkerhet som möjligt.

 1. Fråga alltid om calici finns på patientens avdelning på boendet.
 2. Om svaret är ja, fråga om det finns någon tillfällig plats på annan avdelning vid boendet dit patienten får komma.
 3. Om det ej finns möjlighet att placera tillfälligt på annan plats vid särskilda boendet, om hela boendet har calici, bör diskussion föras om inte patienten ska få stanna kvar på sjukhuset och kommunen får betala. 
  Denna diskussion måste föras mellan chefer ej vårdpersonal emellan.

 

 

 

6. Provtagning - calicivirus

Om vinterkräksjuka misstänks, ta prover på de första fallen tidigt i förloppet. Provtagning fungerar på feces och kräkning.

Remiss

Beställ i ruta Feces. Ange anamnes – skriv diareéutbrott.

LabRoS

Kategori Virus/Övriga virus. Ange kliniska data.

Provtagning

Minst 2 mL feces/kräkning i särskilt fecesrör med sked.
Analysen kan ej utföras på prov taget med vanlig Copan-pinne för fecesodling.

Transport

Förvara och transportera röret stående i kyla.

Diagnostik

Nukleinsyrepåvisning (PCR).

Svar/bedömning

Som rutin körs Calici alla måndagar, onsdagar och fredagar.
Vid utbrott av Calici körs analysen en gång per dag måndag till lördag på alla prover som kommit till mikrobiologen innan kl 11.00.
För att provet ska komma med transporten ska det vara på laboratoriet i Nässjö 08.00 och  Eksjö senast 08.30.

Svar lämnas före 15.00 (men oftast klarar man att lämna svar 14.00-14.30).

Smittskydd och Vårdhygien tar kontakt med Mikrobiologen när de får kännedom om eventuella utbrott av calici. Det är alltså Smittskydd och Vårdhygien som initierar att Mikrobiologen kör analysen alla dagar.

Adeno- och rotavirus kan analyseras på samma prov.

Akut transport

I undantagsfall och efter överenskommelse med laboratoriet, telefon 352 70. Transport måste avgå senast kl 10 för att prov ska kunna analyseras samma dag.

 

 

 

7. Sjukresor - inneliggande patient vid caliciutbrott

När avdelningen har smitta ska man alltid försöka få någon anhörig att komma och hämta för att minimera risken att smitta taxichaufförer.

När smitta finns på avdelningen ska varken taxichaufförer eller sjukresesamordnare gå in på avdelningen. I dessa fall ska vårdpersonal möta upp med patienten vid dörren där taxi eller sjukresesamordnare möter upp.

Det finns en ringklocka utanför varje avdelning så att man kan få kontakt med personalen. När det gäller bårtransporter ska vårdpersonalen möta upp taxichauffören vid dörren. Personalen ombesörjer sedan transporten av bårvagnen inom avdelningen.

I avtalet med Länstrafiken framgår att landstinget ska hålla med sängkläder till bårfordonen. Varje bårfordon har följande utrustning: bårgördel, filt, kudde, madrass och örngott. Taxichaufförerna hämtar rena sängkläder på akutmottagningen alternativt vårdavdelningen och lämnar smutsiga i tvättsäck på akutmottagningen alternativt vårdavdelningen. Kräkpåsar finns i taxibilarna.

 

 

 

8. Registreringslistor

Blanketter för registreringslistor och slutrapport finns på Smittskydd och vårdhygiens sida om vinterkräksjuka (calicivirus), klicka på länken nedan. Välj därefter länken Registreringslistor eller Slutrapport ute till höger på sidan under Mer information.

Definition calicisjuk personal ........

Vinterkräksjuka (calicivirus)

 

 

 

9. Förtydligande vid vård under vinterkräksjuka

Smittad sal

Patienter på smittad sal får ej lämna salen.

Varje arbetspass avdelas 2 personal (alt 1 pers) att sköta smittade patienter och sal.

Övrig personal ska inte beträda smittad sal.

Dörr till smittad sal hålls alltid stängd – även slussdörr. Markera med anslag på salsdörr.

I smittad sal ska finnas:

 • Engångsplastförkläde
 • Handskar
 • Ev. munskydd
 • Virkon (Obs hållbarhetsdatum!) vid punktdesinfektion och utstädning
 • Tvättsäck
 • Vattenlöslig tvättsäck
 • Sopsäck
 • Moppgarn
 • Plastpåse med gul markering

Avfall och tvätt

(använd alltid stativ till säckarna)

Engångsplastförkläde används i alla vårdtillfällen med alla patienter.

Engångsplastförkläden används aldrig utanför salen förutom t.ex. vid transport av bäcken till skölj.

Tvättsäck ska finnas på rummet, knyts ihop innan den lämnar salen. Hantera i övrigt som vanlig cirkulationstvätt. Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i vattenlöslig tvättsäck som läggs i vanlig tvättsäck.

Avfall läggs i plastpåse, knyts ihop och läggs i sopsäck innan man tar ut den från salen. Hantera i övrigt som vanligt avfall. Om risken bedöms stor att kräkning/diarré kan läcka ut ur påsen, hantera då avfallet som smittförande (lägg påsen i gul plastlåda).

Klädbyte varje dag och efter misstänkt kontaminering.

Handhygien - Skärpta hygienrutiner

Noggrann mekanisk handhygien – tvål och vatten + torka händerna ordentligt torra + desinfektion. Mekanisk rengöring är den effektivaste metoden för att avlägsna viruspartiklar.

Personal som varit på smittad sal får även vårda andra patienter, men detta bör undvikas. Dessa personer ska alltid använda engångsplastförkläde i vården av andra patienter!

Personal ska inte gå mellan olika vårdavdelningar (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, studenter, städpersonal, laboratoriepersonal, bibliotekspersonal osv.). De som måste besöka flera avdelningar ska först gå till inte drabbade avdelningar. Vid besöket på den smittade avdelningen ska skärpta hygienrutiner tillämpas och arbetskläderna bytas direkt efter besöket.

Mathantering

Personal som varit på smittad sal får ej hantera livsmedel. Inte ens egen mat i avdelningsköket.

Mathantering - Bricksystem: använd engångsmaterial till smittad sal.

Kantin: använd engångsmaterial till smittad sal.

Viktigt att brickan ej forslas in och ut ur smittad sal.

Använd salsbunden bricka. Obs! Rengör brickan mellan varje patient.

Märk matkort till smittad patient med gul markör.

Allt engångsmaterial som varit inne hos patient kasseras på salen. Orörd bricka med engångsmaterial i matvagnen ska också kasseras på avdelningen.
Personalen i köket kan tyvärr inte se om det är en orörd bricka eller ej.
Det är mycket viktigt att inte calici sprids till kostavdelningen (köket).

Kontaktperson

Inger Hansen
Vårdutvecklare

0381-357 68

Sekreterare:
Lena Ottosson
Adm samordnare

0381-350 31

Mer information

 • Version 5 - 2011-09-29

Länkar

Uppdaterad: 2014-10-07
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård