Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Rutiner för samordnad vårdplanering - slutenvård Värnamo sjukhus, samverkansrutiner för vårdgivare

Innehåll på sidan

Patientens medgivande om informationsutbyte inhämtas, sekretess

Meddelande från Kommun

Inskrivningsmeddelande

Kallelse till vårdplanering

Datum för samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplan upprättas och justeras

Utskrivningsklar

Utskrivning

Utskrivningsmeddelande/Meddelande

Utskrivningsmeddelande/Informationsöverföring

Dokumentation

Betalningsansvar

Övrigt

Patientens medgivande om informationsutbyte inhämtas, sekretess

Grundläggande för vård och omsorg är att den sker i samråd med patienten. Om denne inte själv kan lämna medgivande till informationsöverföringen ska kontakt tas med närstående. Om det saknas möjlighet att utröna patientens inställning till att de kontakter tas och den information utlämnas som bedöms nödvändig för att den enskilde ska kunna erhålla en god vård och omsorg görs en bedömning om patienten eller dennes närstående inte lider men av att uppgifter lämnas ut, 7 kap 1 § Sekretesslagen.

Enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 15§ ska, utan hinder av sekretess, d.v.s. utan att patientens tillstånd behöver inhämtas, kan ett landsting lämna uppgift till en kommun eller annan vårdgivare om namn och folkbokföringsadress beträffande patienter för vilka kommunen har/eller kommer att få betalningsansvar.

Meddelande från Kommun

För patient som i sitt boende har kontakt med kommunen (antingen bistånd och/eller hemsjukvård) och kommer in till sjukhuset ska meddelande med aktuell information sändas via Meddix. Denna information bör innehålla uppgifter om hälsotillstånd, kroppsfunktioner samt individens förmåga till delaktighet i väsentliga aktiviteter och hjälpmedel och omgivande miljö. Patientens aktuella läkemedelslista/dosrecept ska skickas med patienten. Om läkemedelslista och annan aktuell information inte medföljer patienten ska detta faxas alternativt sändas via Meddix till berörd enhet senast dagen efter.
För att läsa meddelande från kommun:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient

Här ska det aktuella meddelandet från kommun finnas.

Meddelande som öppnas är kvitterat.
Ansvar: Kommun

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelandet sänds via Meddix så snart patienten blir inlagd (OBS! Gäller ej patienter på HIA/IVA). Detta gäller alla patienter som har eller bedöms behöva någon form av insatser från kommun.
Informera patientens hemkommun om patientens identitet, var denne vårdas, varför patienten är inskriven i slutenvården samt förväntad vårdtid. Är inte kommunen berörd av planeringen för patientens fortsatta vård returnerar de inskrivningsmeddelandet samt meddelar att de i fortsättningen inte behöver få information om detta vårdtillfälle.

För att skicka inskrivningsmeddelande:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj patient
 • Fyll i personnummer
 • Sök patient
 • Välj inskrivningsmeddelande
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
 • med *
 • Fyll i namn på minst en anhörig
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Kallelse till samordnad vårdplanering

När behandlande läkare bedömer att patienten har behov av fortsatt vård/omsorg/rehabilitering efter sin sjukhusvistelse inhämtas patientens medgivande till samordnad vårdplanering och informationsöverföring. Anmälan till samordnad vårdplanering ska ske först då det är reellt möjligt att bedöma patientens behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Det är viktigt att patienten och eventuella närstående informeras om vad en samordnad vårdplanering innebär. Informationen kan ges av vårdavdelningens personal alternativt av lots för samordnad vårdplanering eller biståndshandläggare från patientens hemkommun. Det finns även en informationsbroschyr utformad av kommunerna i GGVV som kan delas ut. Patientens och/ev närståendens önskemål och behov kan med fördel skrivas in som övrig information i kallelsen.

Innan kallelse till samordnad vårdplanering skickas ska ADL-situationen utredas av arbetsterapeut. Resultatet skickas som bilaga i Meddix. Även bedömning av sjukgymnast kan behövas och i så fall skickas den som generellt  i Meddix till kommunens sjukgymnast.

Sjuksköterska på avdelningen kallar via Meddix berörda parter när det bedöms att en samordnad vårdplan ska upprättas. Sjuksköterskan markerar i Meddix vilka som ska delta i den samordnade vårdplaneringen (OBS! Glöm inte rehabpersonal). Biståndshandläggare tillfrågar patienten om vilken/vilka närstående som ska kallas och samordnar så att tiden för den samordnade vårdplaneringen blir så optimal som möjligt för de som ska vara involverade.

Kallelsen sänds senast klockan 14:00 dagen före den dag då den samordnade vårdplaneringen kan äga rum. Kallelse som är sänd efter klockan 14:00 dateras påföljande dag.

För boende på särskilda boende kallas endast kommunens sjuksköterska samt ev. rehabpersonal. Oftast sker den samordnade vårdplanering via telefon för patienter som redan bor i kommunalt boende och där inte vårdinsatserna kommer att ändras nämnvärt efter sjukhusvistelsen.

Det är viktigt att samtliga inblandade parter får del av kallelsen. T.ex. biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

För att skicka kallelse till samordnad vårdplanering:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj inneliggande patienter
 • Välj aktuell patient
 • Välj kallelse till vårdplanering
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade
 • med *.
 • Om patienten är anmäld till palliativ vård ska detta skrivas i rutan för övrig information.
 • Bifoga eventuella bilagor
 • Spara/Sänd

Om patienten försämras ska kallelsen återtas. Skriv i återtaget, datum och orsak. Skicka eventuellt ny kallelse till samordnad vårdplanering.

För att återta kallelse till samordnad vårdplanering:

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patienter
 • Välj aktuell patient och klicka på datumet för aktuell kallelse.
 • Fyll i datum och orsak under rubriken Återtaget
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset och kommun (kallelse av närstående)

Datum för samordnad vårdplanering

Berörd biståndshandläggare tar kontakt med avdelningen senast vardagen efter anmälan till samordnad vårdplanering för att fatställa datum och tid. Detta kan ske via meddelande i Meddix. Datumet för inledd samordnad vårdplanering ligger till grund för eventuellt betalningsansvar. Övriga kallade tar ställning till om de kan komma den föreslagna tiden och meddelar via Meddix.

Ansvar: Kommun och sjukhuset

Samordnad vårdplan upprättas och justeras

Samordnad vårdplanering inleds. Slutenvårdens sjuksköterska öppnar vårdplanen i Meddix i samband med den samordnade vårdplaneringen.

Den samordnade vårdplaneringen utgår från den enskildes behov och önskemål om insatser från hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering. Samordnad vårdplan upprättas i samråd med patienten och datum för beräknad hemgång ska anges.

Namn på deltagare anges i Meddix.

Alla parter ska dokumentera sina insatser och klarmarkera, dela ut samt justera så snart som möjligt. När den samordnade vårdplanen är justerad av alla parter räknas den som upprättad. OBS! Vilktigt att rehabpersonal får och ger information om rehabiliteringsprocessen.

Justering innebär ett godkännande av övriga parters planeringsinsatser och ansvar. Vid bryt av justering, skall berörda parter kontaktas genom meddelandefunktionen. Får endast göras i undantagsfall.

För att upprätta samordnad vårdplan:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj vårdplan
 • Slutenvården markerar och fyller i "sin" del, obligatoriska fält är markerade med *
 • Kryssa i dela ut
 • Spara
 • När samtliga parter har fyllt i sina respektive delar och sparat , justeras vårdplanen av respektive berörda. När detta är fullständigt är vårdplanen upprättad.

Ansvar: Sjukhuset ansvarar för att öppna vårdplanen och att fylla i sina delar så snabb som möjligt i samband med den samordnade vårdplaneringen.

Utskrivningsklar

Utskrivningsklar är en medicinsk bedömning. Utskrivningsklar innebär att patienten av behandlande läkare inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom slutenvården.

För att meddela utskrivningsklar:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj utskrivningsklar
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade med *
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Utskrivning

Ansvarig sjuksköterska på vårdavdelningen sköter alla kontakter med berörda biståndshandläggare och/eller sjuksköterskor när samordnad vårdplanering genomförts. Blir det ingen samordnad vårdplanering trots att kallelse sänts, ska avdelningens personal försäkra sig om att berörd biståndshandläggare och/eller sjuksköterska är informerade om att personen skrivs ut från sjukhuset.

Utskrivningsmeddelande/Meddelande

Senast klockan 14.00 dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den slutna hälso- och sjukvården ska sjuksköterska meddela ansvarig enhet. Här kan knappen "Meddelande" i Meddix användas och kompletteras vid behov med kontakt via telefon.
Utskrivningsmeddelandet är inte kopplat till betalningsansvaret.
Utskrivningsmeddelandet ska innehålla sådan information som bedöms vara väsentlig för att kunna erbjuda den enskilde god vård.

 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Visa
 • Välj patient
 • Välj meddelande
 • Välj nytt meddelande, skriv text
 • Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Utskrivningsmeddelande/
Informationsöverföring

Här ska knappen "Utskrivningsmeddelande" i Meddix användas.
Information om patientens behov av fortsatt hälso- och sjukvård och rehabilitering ska senast samma dag som patienten skrivs ut överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och/eller socialtjänsten. Informationen bör innehålla uppgifter om om hälsotillstånd, kroppsfunktioner samt individens förmåga till delaktighet i väsentliga aktiviteter och hjälpmedel och omgivande miljö.

För att meddela utskrivning:

 • Logga in i Meddix
 • Välj vårdplanering
 • Välj inneliggande patienter
 • Markera aktuell patient
 • Välj utskrivningsmeddelande
 • Fyll i aktuella uppgifter, obligatoriska fält är markerade med *
 • Bifoga eventuella bilagor
 • Spara/Sänd

Ansvar: Sjukhuset

Dokumentation

Vid utskrivning till ordinärt boende/särskilt boende
(korttid, rehabavdelning eller permanent boende) ska alltid berörd personal ha:

 • Omvårdnadsepikris, rehabiliteringsepikris (sänds som bilaga i Meddix)
 • läkemedelslista/recept/dosrecept
 • aktuella läkemedel om behov föreligger
 • medicinsk epikris

Den medicinska epikrisen skickas i samtliga fall till berörd vårdcentral. Den medicinska epikrisen ska skickas i samband med utskrivning. För patienter i behov av palliativ vård ska alltid den medicinska epikrisen skickas till berörd läkare samma dag som utskrivning sker).

Ansvar: Sjukhuset

Meddelande

Meddelande kan skickas mellan kommun och slutenvård.

För att se inkomnameddelande:

 • Inkommande dokument
 • Visa
 • Klicka på kuvert
 • Svara/ kvittera

  För att Skicka nytt meddelande:
 • Logga in i Meddix
 • Välj inneliggande patient
 • Visa
 • Välj patient
 • Välj meddelande
 • Välj nytt meddelande, skriv text
 • Spara
 • Sänd

Betalningsansvar

Senast fem dagar (30 dagar inom psykiatrin) efter inledd samordnad vårdplanering inträder kommunens betalningsansvar. Som huvudregel gäller att patienten skrivs ut och överförs från sluten vård så snart som möjligt, utan att tidpunkten för betalningsansvar inväntas.

Har kommunens betalningsansvar inträtt under aktuell vårdperiod faktureras kommunen via ekonomiavdelning. Vid eventuella frågor om underlaget för betalningsansvar hänvisas till Eva-Mari Blomqvist alternativt Lisbeth Buvhammar.

Beräkning av betalningsansvar. Se dokumentet Rutiner för samverkan kring utskrivningsklara patienter, punkt 7.

Ansvar: Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus

Övrigt

 • Kontroll i Meddix minst 2ggr/dag på inkommande dokument. Viktigt att alla inkommande dokument kvitteras.
 • Samordnad vårdplanering kan ske per telefon, på sjukhuset eller i hemmet efter hemkomst.
 • Vid oförändrat vårdbehov efter sjukhusvistelsen behövs ingen samordnad vårdplanering. Patienten skrivs ut enligt överenskommelse.

Ansvar: Kommun och Sjukhuset.
 


 

Ansvarig

Vakant 
Värnamo sjukhus

Kontaktperson

Pia Johansson
Administrativ samordnare
Värnamo sjukhus
0370-60 70 30

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård