Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, giltlig från 2018-01-15
 

Regelverk för vårdplaneringsrutiner (lagtexter)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landsting/regioner och kommun för hälso- och sjukvård till personer som har ett hälso- och sjukvårdsbehov (HSL §§ 18 och 18a).
Hälso- och sjukvårdslag §§ 18 och 18a, Notisum (nytt fönster)

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har den enskilde rätt till insatser för sin dagliga livsföring och sin försörjning om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt (SoL 2001:453 Kap 4 §1).
Socialtjänstlag 2001:453 Kap 4 §1, Notisum (nytt fönster)

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till personer med

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsaker betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Notisum (nytt fönster)

Informationsöverföring och samordnad vårdplanering är grunden för att vård- och rehabiliteringsplaner upprättas och att respektive vårdgivare kommunicerar med varandra. Den samordnade vårdplaneringen ska ske i samråd med patienten och närstående. Informationsöverföringen mellan olika vårdgivare ska ske med patientens medgivande.Ett inskrivningsmeddelande får omfatta sekretessbelagda uppgifter i form av namn, personnummer och folkbokföringsadress utan att något samtycke från patienten behöver inhämtas.


Offentlighets- och sekretesslagen är inget hinder för samverkan mellan huvudmännen under förutsättning att patienten har gett sitt medgivande och är delaktig i vårdplaneringen. Om patienten inte själv kan lämna sitt medgivande kan närstående kontaktas för att utröna vad patientens inställning skulle kunna vara.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Notisum (nytt fönster)


 

Mer information

Bakgrund och aktuell patientgrupp

 

 

Uppdaterad: 2018-02-14
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion