Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner för vården i Jönköpings län

Bakgrund och aktuell patientgrupp

Innehåll på sidan

Bakgrund

Genom Ädelreformen fick kommunerna ett samlat och utvidgat ansvar för långvarig service, vård och omsorg till äldre och handikappade. Genom reformen infördes även ett kommunalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård. Betalningsansvaret inträder dagen efter det att landstinget anmält till kommunen att patienten är utskrivningsklar under förutsättning att gemensam vårdplanering inletts fem vardagar tidigare. Har vårdplanering ej kunnat inledas inträder betalningsansvaret först fem vardagar efter det att Region Jönköpings län anmält patienten utskrivningsklar.

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- utskrivning av patient) beträffande informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Regelverk för vårdplanering. Dessa syftar till att skapa en struktur för informationsöverföring och samverkan mellan olika vårdgivare i de fall kommunen kan få ett betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, betalningsansvarslagen.
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27 (M och S), Föreskrifter, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Aktuell patientgrupp

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:

  • Patienter som efter utskrivningen från sjukhuset bedöms ha ett särskilt behov av sociala insatser t ex behov av boende i särskild boendeform eller hemtjänstinsatser av mer omfattande natur. I dessa fall föreligger också i allmänhet behov av kontakter med landstingets öppna hälso- och sjukvård. I samband med utskrivningen från sjukhuset behöver den enskilde omedelbart insatser av socialtjänsten och/eller den öppna hälso- och sjukvården.
  • De lokala rutinerna kan även tillämpas för övriga patienter med så korta vårdtider att något kommunalt betalningsansvar aldrig blir aktuellt. Det kan även gälla t ex patienter som ej har behov av sociala insatser men behöver ytterligare sjukvårdsinsatser och/eller rehabiliteringsinsatser eller annat stöd genom den öppna hälso- och sjukvården.
Uppdaterad: 2016-09-22
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård