Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Logoped

Kontakt med praktikplatsen

Cirka två veckor före praktikperiodens början får du ett brev med information om praktiska detaljer och eventuell information som är specifik för varje praktikmoment.

Praktikperioden inleds med ett gemensamt introduktionsmöte med samtliga logopedstudenter. Då får du träffa handledare och studentansvarig och vi går igenom och planerar praktikperioden tillsammans. Handledarna är öppna för dina önskemål och du har stor möjlighet att tillsammans med din handledare påverka praktikens utformning och innehåll inom ramen för kursplanen.

En kort beskrivning av verksamheten

Logopedmottagningen är länsövergripande och tillhör Öron- näs- och halskliniken på Länssjukhuset Ryhov. Det finns 7 mottagningar i länet och totalt 15 logopeder. Inom habiliteringscentrum finns det sammanlagt 7 logopeder i länets olika team.

Kommunicera trots allt

Logopedverksamheten i Landstinget i Jönköpings län arbetar aktivt med utvecklings– och kvalitetsarbete i olika diagnosrelaterade grupper. Vi provar nya idéer och försöker ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter ett konsultativt arbetssätt och har en funktionell syn på språk och kommunikation. Vårt mål är att du under din praktikperiod ska få se och pröva olika logopediska arbetsuppgifter och få en bild av hur det dagliga arbetet fungerar i vår verksamhet.

Här får du ta plats

Logopedverksamheten i Landstinget i Jönköpings län är länsövergripande. Praktikplatser kan erbjudas på samtliga praktikmoment inom logopedprogrammet. Beroende på vilket praktikmoment som är aktuellt kan platser erbjudas på flera logopedmottagningar i länet. Som student har du också möjlighet att auskultera hos flera logopeder under din placering hos oss.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig t.ex. brev, information på Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar studentansvarig om du har frågor inför praktiken
  • att du följer sekretessregler
  • att du sätter ord på de personliga förväntningar du har inför praktiken
  • att du genom att ge konstruktiv feedback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen

Mer information

Etiska riktlinjer logoped

Kontakt

Annika Ståhl

 

Uppdaterad: 2015-09-02
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion