Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om logopedutbildningen

Om Logopedi

Logopedprogrammet innehåller 160 poäng. Logopedi är läran om människans kommunikations- språk- tal- röst- och sväljfunktioner, förekommande störningar och behandlingen av dessa.

Studier i ämnet logopedi har sin utgångspunkt i den språkliga kommunikationsförmågans betydelse för människans perception, kognition, kommunikation och sociala samspel. Ämnet beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter på grund av röst- tal- eller språkstörning samt sväljningssvårigheter, hur de bör utredas, bedömas och behandlas samt dess konsekvenser för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Även utredning och behandling av läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi ingår i ämnet.

Lärandeprocessen

problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska metod som konsekvent används på Hälsouniversitetet i Linköping. I PBL betonas studentens eget ansvar för ett självständigt livslångt lärande. Basgruppsarbete är navet i utbildningen, och utbildningen innehåller därutöver en variation av föreläsningar, seminarier, klinisk undersökningsmetodik, laborationer, inlämningsuppgifter et cetera. Därtill kommer patientrelaterade moment och längre tjänstgöringar inom öppen- och slutenvården.

Integration mellan utbildningar

En viktig del av Hälsouniversitetets utbildningsmodell är integration mellan de olika utbildningarna. Lagarbete och kommande yrkesroll tränas tillsammans med andra studentgrupper och kursen.

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion