Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRB Multiresistenta bakterier
Vårdhygieniska riktlinjer vid VRE

Vancomycin Resistenta Enterokocker
 

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig undanhållas vårdtagare på grund av att han/hon har VRE.


Riskfaktorer för spridning av VRE

Diarré, vätskande sår, KAD/andra urinavledningar, bukdränage, stomier som ileostomi, endoskopisk undersökning, nasogastrisk sond och liknande.
Bristande följsamhet till basala hygienrutiner gynnar spridning av mikroorganismer.

Behandlande (=provtagande) läkares ansvar

1. Information till vårdtagaren. Patientinformation finns på enheten för smittskydd/vårdhygiens hemsida. Se länk under Mer information.
2. Remiss till infektionskliniken för uppföljning.
3. Smittskyddsanmälan och diagnossättning i journalen. Det är viktigt att dokumentera VRE i journalen och på remisser. I Cosmic aktiveras knappen "Smitta". (Se Cosmic-manual "Övergripande funktioner".)
4. Kontakt med Smittskydd Vårdhygien för vårdhygienisk rådgivning och hjälp med smittspårning.

VRE-infektion eller bärarskap är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vid slutenvård

Se checklista VRE till höger under Mer information

Vårdrumsplacering vid konstaterad VRE

Eget rum med dusch och toalett. Håll vårdrumsdörren stängd. Vårdrumsdörren markeras enligt lokal rutin. Informera alltid vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Hjälp patienten med handhygienen vid behov. Vårdtagare med VRE får vistas utanför rummet efter individuell bedömning tillsammans med Smittskydd Vårdhygien.
Tillämpa basala hygienrutiner vid allt vårdtagarnära arbete oavsett vårdform, vårdgivare och vårdtagarens placering.

Personal

Vid vård av vårdtagare med VRE ska så få personer som möjligt delta i vården.

Måltider

Servera patienten på rummet. Porslin och matbrickor hanteras som för andra vårdtagare. Patienten får inte ta mat från buffé.

Spill

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid spill av kroppsvätskor. Den mekaniska bearbetningen är viktig.


Smutstvätt

Byt sängkläder ofta. Lägg tvätten direkt i tvättsäck på vårdrummet. Hantera den därefter på vanligt sätt. Kraftigt förorenad tvätt läggs i varmvattenlöslig tvättsäck. Placera den sedan i vanlig tvättsäck och omhänderta som smittförande tvätt.
Personlig tvätt som inte hanteras av TvNo eller annat centralt tvätteri, tvättas i maskin ≥60ºC på normallångt program med enzymtvättmedel. Lagra inte tvätten utanför vårdrummet utan lägg den direkt i tvättmaskinen.


Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse. Förslut påsen innan den tas ut från vårdrummet. Behandla den sedan som vanligt avfall. Avfall som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor läggs i behållare för smittförande avfall.

Flergångsmaterial

Ta hand om materialet direkt. Rengör och desinfektera i disk- eller spoldesinfektor. Gör kemisk desinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel om materialet inte tål värme eller om värmedesinfektion inte finns tillgänglig.

Hjälpmedel

Hjälpmedel ska inte användas av flera vårdtagare. Går det inte att undvika, desinfektera noggrant. Dagligen rengörs och desinfekteras kontaktytor på hjälpmedel med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Hjälpmedel som används ska alltid vara synligt rena vid användning. Punktdesinfektera vid spill av kroppsvätskor.

Städning, daglig

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat. Dagligen rengörs och desinfekteras kontaktytor på säng, sängbord, handfat (även kranar) och toalett (även spolknapp) med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Städa noggrant övriga horisontella ytor med rengöringsmedel och vatten.
Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.
Mopp och städdukar läggs i separata varmvattenlösliga tvättpåsar på rummet. Transportera till tvätt. Använd om möjligt engångsmopp.

Slutstädning

Använd oxiderande desinfektionsmedel (Virkon 1%-ig lösning). Blandad lösning är hållbar 5 dygn. Bearbeta ytorna mekaniskt.
Släng toalettpappersrullen. Kör toalettborsten i spoldesinfektor eller byt. Ta ner och tvätta tygdraperier och duschdraperier.

Lathund för kemiska medel


Behandling/undersökning

Informera alltid mottagande enhet.
Vårdtagaren ska duscha, ha rena kläder och renbäddad säng. Eventuella sår ska alltid vara omlagda med täckande förband.
Plocka undan så att kontaktytor i mottagningsrummet är fria från föremål. Ta fram det material och den utrustning som beräknas gå åt.
Punktdesinfektera ytor som kommit i kontakt med vårdtagaren eller smutsats av kroppsvätskor. Städa rummet enligt normala städrutiner. Flergångsmaterial, tvätt och avfall hanteras enligt rutiner för slutenvården.

Överflyttning till annan avdelning/vårdgivare

Informera alltid mottagande enhet. Planera överflyttningen så att mottagande vårdenhet har möjlighet att förbereda sig.
 

Vid besök i öppenvården

Plocka undan så att kontaktytor i mottagningsrummet är fria från föremål. Ta fram det material och den utrustning som beräknas gå åt.
Punktdesinfektera ytor som kommit i kontakt med vårdtagaren eller smutsats av kroppsvätskor. Städa rummet enligt normala städrutiner. Flergångsmaterial, tvätt och avfall hanteras enligt rutiner för slutenvården.
 

Vid vård inom särskilt boende

Individuell bedömning av åtgärder i samråd Smittskydd Vårdhygien. Basala hygienrutiner, eget rum med dusch och toalett. Vårdtagaren får röra sig fritt utanför rummet och delta i aktiviteter. Vårdtagaren ska då ha rena händer, rena kläder och eventuella sår täckta med förband. Vårdtagaren får äta i matsal men ska serveras maten.


Transport

Det föreligger ingen smittrisk att transportera VRE-positiv vårdtagare i taxi då han/hon är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.
Ambulanstransporter räknas som vård och personalen ska informeras när vårdtagaren har VRE. Kontaktytorna i ambulansen torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter transport. Om ambulansen förorenats av avföring städas ytorna med Virkon 1%, förutsatt att punktdesinfektion av spill är gjort med ytdesinfektionsmedel under transporten.


 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida31555/lathund_kemval_stadning_2017.pdfAnsvarig

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska

036-32 59 77

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Mer information

Checklista VRE

Patientinformation VRE

MRB fördjupning

Folkhälsomyndigheten - smittsamma sjukdomar

Uppdaterad: 2017-04-06
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion