Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

 

MRB Multiresistenta bakterier Vårdhygieniska riktlinjer vid ESBLcarba
Gramnegativa tarmbakterier med karbapenemasproduktion

Dessa riktlinjer gäller vård av patienter med ESBLcarba oavsett om det enbart är ett bärarskap eller en klinisk infektion.
 

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig undanhållas vårdtagare på grund av att han/hon har ESBLcarba.

Riskfaktorer för spridning av ESBLcarba
Diarré, vätskande sår, KAD/andra urinavledningar, bukdränage, stomier som ileostomi, endoskopisk undersökning, nasogastrisk sond och liknande.
Bristande följsamhet till basala hygienrutiner gynnar spridning av mikroorganismer.

Behandlande (=provtagande) läkares ansvar

1. Information till vårdtagaren. Patientinformation finns på Smittskydd Vårdhygiens hemsida. Se länk under Mer information.
2. Remiss till Infektionskliniken för uppföljning.
3. Smittskyddsanmälan och diagnossättning i journalen. Det är viktigt att dokumentera ESBLcarba i journalen och på remisser. I Cosmic aktiveras knappen "Smitta". (Se Cosmic-manual "Övergripande funktioner".)
4. Kontakt med Smittskydd Vårdhygien för vårdhygienisk rådgivning.

ESBLcarba- infektion eller bärarskap är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen sedan 2012-03-15
 

Vid slutenvård

Vårdrumsplacering vid konstaterad ESBLcarba

Eget rum med dusch och toalett. Håll vårdrumsdörren stängd. Vårdrumsdörren markeras enligt lokal rutin. Informera alltid vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Hjälp patienten med handhygienen vid behov. Vårdtagare med ESBLcarba får vistas utanför rummet efter individuell bedömning tillsammans med Smittskydd Vårdhygien.
Tillämpa basala hygienrutiner vid allt vårdtagarnära arbete oavsett vårdform, vårdgivare och vårdtagarens placering.

Personal

Vid vård av vårdtagare med ESBLcarba ska så få personer som möjligt delta i vården.

Måltider

Servera patienten på rummet. Porslin och matbrickor hanteras som för andra vårdtagare. Patienten får inte ta mat från buffé.

Spill

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid spill av kroppsvätskor. Den mekaniska bearbetningen är viktig.

Smutstvätt

Byt sängkläder ofta. Lägg tvätten direkt i tvättsäck på vårdrummet. Hantera den därefter på vanligt sätt. Kraftigt förorenad tvätt läggs i varmvattenlöslig tvättsäck. Placera den sedan i vanlig tvättsäck och omhänderta som smittförande tvätt.
Personlig tvätt som inte hanteras av TvNo eller annat centralt tvätteri, tvättas i maskin ≥60ºC på normallångt program med enzymtvättmedel. Lagra inte tvätten utanför vårdrummet utan lägg den direkt i tvättmaskinen.

Avfall
Lägg allt avfall direkt i påse. Förslut påsen innan den tas ut från vårdrummet. Behandla den sedan som vanligt avfall. Avfall som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor läggs i behållare för smittförande avfall.

Flergångsmaterial
Ta hand om materialet direkt. Rengör och desinfektera i disk- eller spoldesinfektor. Gör kemisk desinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel om materialet inte tål värme eller om värmedesinfektion inte finns tillgänglig.
 
Hjälpmedel
Hjälpmedel ska inte användas av flera vårdtagare. Går det inte att undvika, desinfektera noggrant. Dagligen rengörs och desinfekteras kontaktytor på hjälpmedel med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Hjälpmedel som används ska alltid vara synligt rena vid användning. Punktdesinfektera vid spill av kroppsvätskor.

Städning, daglig
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat. Dagligen rengörs och desinfekteras kontaktytor på säng, sängbord, handfat (även kranar) och toalett (även spolknapp) med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Städa noggrant övriga horisontella ytor med rengöringsmedel och vatten.
Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.
Mopp och städdukar läggs i separata varmvattenlösliga tvättpåsar på rummet. Transportera till tvätt. Använd om möjligt engångsmopp.

Slutstädning
Använd oxiderande desinfektionsmedel (Virkon 1%-ig lösning). Blandad lösning är hållbar 5 dygn. Bearbeta ytorna mekaniskt.
Släng toalettpappersrullen. Kör toalettborsten i spoldesinfektor eller byt. Ta ner och tvätta tygdraperier och duschdraperier.

Lathund för kemiska medel

Behandling/undersökning
Informera alltid mottagande enhet.
Vårdtagaren ska duscha, ha rena kläder och renbäddad säng. Eventuella sår ska alltid vara omlagda med täckande förband.
Plocka undan så att kontaktytor i mottagningsrummet är fria från föremål. Ta fram det material och den utrustning som beräknas gå åt.
Punktdesinfektera ytor som kommit i kontakt med vårdtagaren eller smutsats av kroppsvätskor. Städa rummet enligt normala städrutiner. Flergångsmaterial, tvätt och avfall hanteras enligt rutiner för slutenvården.

Överflyttning till annan avdelning/vårdgivare
Informera alltid mottagande enhet. Planera överflyttningen så att mottagande vårdenhet har möjlighet att förbereda sig.

 

Vid besök i öppenvården

Plocka undan så att kontaktytor i mottagningsrummet är fria från föremål. Ta fram det material och den utrustning som beräknas gå åt.
Punktdesinfektera ytor som kommit i kontakt med vårdtagaren eller smutsats av kroppsvätskor. Städa rummet enligt normala städrutiner. Flergångsmaterial, tvätt och avfall hanteras enligt rutiner för slutenvården.

Vid vård inom särskilt boende

Individuell bedömning av åtgärder i samråd med Smittskydd Vårdhygien. Basala hygienrutiner, eget rum med dusch och toalett. Vårdtagaren får röra sig fritt utanför rummet och delta i aktiviteter. Vårdtagaren ska då ha rena händer, rena kläder och eventuella sår täckta med förband. Vårdtagaren får äta i matsal men ska serveras maten.

Transport

Det föreligger ingen smittrisk att transportera ESBLcarba-positiv vårdtagare i taxi då han/hon är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Ambulanstransporter räknas som vård och personalen ska informeras när vårdtagaren har ESBLcarba. Kontaktytorna i ambulansen torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter transport. Om ambulansen förorenats av avföring städas ytorna med vanligt rengöringsmedel.

 

 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida31555/lathund_kemval_stadning_2017.pdf

Ansvarig

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska

036-32 59 77

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Mer information

Checklista ESBLcarba

MRB fördjupning

Folkhälsomyndigheten - smittsamma sjukdomar

Patientinformation ESBLcarba-bildande bakterier

Uppdaterad: 2017-04-06
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion