Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calicivirus), Landstinget i Jönköpings län 2013-11-29

Innehåll på sidan:

Allmänt

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus (noro- och sapovirus). Smittsamheten är hög, ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom.
Inkubationstid är ett till två dygn och symtomen varar normalt ett till tre dygn. Småbarn, äldre och personer med kroniska eller andra allvarliga sjukdomar kan dock vara sjuka längre.
Smittspridning sker som indirekt kontaktsmitta, framförallt via vårdpersonalens händer och kläder, men även som aerosolsmitta vid häftiga kräkningar och diarréer. Mat och vatten kan också sprida smitta. Smittade personer utsöndrar stora mängder virus, framför allt i avföring men även i kräkningar. Samtidigt behövs endast 10–100 viruspartiklar för att orsaka en infektion.

Grundläggande för att hindra smittspridning är att alltid arbeta efter basala hygienrutiner. Vid vinterkräksjuka krävs dessutom ytterligare åtgärder, skärpta hygienrutiner, som beskrivs nedan.

Plötsligt insättande kräkningar och diarré är typiskt för vinterkräksjuka. Misstänk detta om symptomen uppträder hos vårdtagare eller personal. Öka uppmärksamheten och vidtag åtgärder för att förhindra smittspridning även om endast enstaka vårdtagare insjuknar. Betrakta det som ett utbrott när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.
Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får inte undanhållas vårdtagare med vinterkräksjuka. Tänk också på att andra sjukdomar kan uppvisa samma symptom som vinterkräksjuka.

 

Smittsamhet efter vinterkräksjuka

Smittsamheten är kopplad till symtom som kräkningar och diarré.
Två dygn efter senaste  kräkning eller diarré räknas vårdtagare inte längre som smittsam. För vårdpersonal och kökspersonal gäller ett dygn efter senaste symtom. Dock ska vårdpersonal inte hantera oförpackade livsmedel förrän tre dygn efter sista symtom.

 

Inläggning

I samband med att patienten anländer till akutmottagning ska en ”kräkanamnes” tas upp. Patienten tillfrågas om aktuella symtom på vinterkräksjuka eller om någon i omgivningen har sådana symtom. Anamnesen utgör grund för placering under vistelsen på akutmottagningen och för rumsplacering på vårdavdelning vid inläggning. Länk till kräkanamnesformulär.

Provta patienter med misstänkt vinterkräksjuka som ska läggas in. (Se Provtagning)
Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov kan, efter läkarbedömning, ta emot vårdtagare med misstänkt vinterkräksjuka som söker via akutmottagning och behöver sjukhusvård.

 

Informationsspridning vid utbrott

Informera först verksamhetschef eller motsvarande, sprid därefter informationen till all personal på enheten, gärna både muntligt och skriftligt. Informera städpersonal.
Meddela informationsavdelningen som publicerar information till andra berörda på landstingets intranät.
Tag kontakt med enheten för smittskydd/vårdhygien.
Informera berörda vårdtagare både muntligt och skriftligt med hjälp av informationsbladet om vinterkräksjuka. (Se Informationsblad Vinterkräksjuka i vården)

Sätt upp anslag vid entrén med information till besökande och dela ut informationsbladet.
Informera alltid mottagande enhet när vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning/behandling. Detta gäller även för de vårdtagare på avdelningen som inte har insjuknat.
Kontakta ansvarig för beläggningsregister om intagningsstopp beslutas (Se Vårdrutiner nedan).
För att förhindra vidare spridning utanför den drabbade enheten är korrekt information till alla berörda av största vikt!


Provtagning

Ta prov från de första fallen, tidigt i förloppet, för att identifiera smittämne. Minst 2 mL feces  i särskild fecesburk med sked. Se Handbok, provtagning, Mikrobiologiska laboratoriet.

Papper: Beställ i ruta Feces. Ange anamnes. Skriv ”magsjukeutbrott” på remissen.
Notera vårdenhet och telefonnummer till ansvarig sjuksköterska på remissen vid provtagning inom kommunala boenden för att laboratoriet ska kunna lämna svar snabbt.

ROS: Kategori Virus/Tarmvirus. Ange kliniska data.

Minst 2 mL feces eller kräkning i särskild fecesburk med sked.
Analysen kan ej utföras på prov taget med vanlig Copan-pinne för fecesodling.

Notera att feces är ett bättre material för undersökning då kräkning kan vara utspätt med maginnehåll vilket påverkar analysens känslighet och kan ge falskt negativt resultat som följd. Undersök feces i första hand.

Gå vidare med åtgärder för att förhindra smittspridning utan att vänta på provsvar.


Vårdrutiner vid vinterkräksjuka

Ta fram checklistan och använd den som ett hjälpmedel. (Se Mer information)


Skärpta hygienrutiner
All personal ska tillämpa skärpta hygienrutiner. Detta innebär:

• Noggrann handhygien före och efter patientnära arbetsuppgifter. Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel. Handtvätten bidrar till att minska mängden virus på händerna och ger därmed en effektivare handdesinfektion, eftersom enbart alkohol inte har en fullständigt avdödande effekt på calicivirus.

• Använd handskar vid kontakt med kräkningar och diarréer.

• Använd långärmat plastförkläde vid direkt vårdtagarkontakt och bäddning.

•Om munskydd (”anknäbb”) används sätts det på så att det täcker näsa och mun och sluter helt tätt mot ansiktet. Det är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Var noga med att desinfektera händerna när skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. (Se Hantering av munskydd)

• Punktdesinfektera med Virkon 1%, som både rengör och desinfekterar och har bättre effekt på calicivirus än alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Brukslösning hållbar i 5 dygn.
 

Placering

Patienter med vinterkräksjuka ska ligga på enkelrum med egen toalett. Om den som insjuknar delar rum med andra patienter kan förflyttningar bli nödvändiga. Hur patienterna flyttas kan se olika ut beroende på antalet enkelrum, beläggning med mera. Tag kontakt med smittskydd vårdhygien för rådgivning och diskussion. Se också utförligare dokument (Se Placering)

 

Övriga vårdrutiner

Avdela personal att enbart sköta smittade vårdtagare = kohortvård. Detta gäller alla tider på dygnet och kräver ofta någon form av personalförstärkning. Den personal som vårdar insjuknade eller smittade patienter ska inte ta hand om andra vårdtagare och inte hantera livsmedel. 
Vårdtagare ska endast använda anvisad toalett. Sjuka eller smittade ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen. Flytta inte runt vårdtagare inom eller mellan enheter. Lägg nyintagna vårdtagare utan symtom utanför kohorten.
Utför bara akuta undersökningar, behandlingar och/eller operationer. Medicinskt ansvarig bedömer behovet.
Personal ska inte gå mellan olika vårdenheter.
Överväg intagningsstopp vid fortsatt smittspridning trots vidtagna åtgärder eller då det inte är möjligt att upprätthålla kohort dygnet runt. Verksamhets- och sjukhusledning fattar besluten. Intagningsstopp kan hävas två dagar efter sista symtom hos patient med kräkning eller diarré.

Sjukgymnastik och träning

Under förutsättning att vårdenheten tillämpat strikt kohortvård dygnet runt, kan patienter utanför kohorten träna i lokal utanför enheten. De ska ha rena kläder och träna sist på dagen, ej tillsammans med patienter från icke drabbade enheter. Punktdesinfektera använda träningasredskap efter träningen.
Om inte kohortvård kunnat upprätthållas dygnet runt, ska patienter utanför kohorten istället träna på enheten. Personal ska då gå till drabbad enhet i slutet av sitt arbetspass. Inför nästa arbetspass byter man som vanligt till rena kläder.

 
Konsultation, behandling, provtagning och vårdplanering på enhet drabbad av vinterkräksjuka

Personal med konsultverksamhet på olika enheter (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, laboratoriepersonal, vårdplanerare osv.) har ansvar att inte sprida smitta. Besöker man flera enheter ska man först gå till enheter som inte drabbats. Om arbetsuppgifter utförs inom kohorten på den smittade enheten ska skärpta hygienrutiner tillämpas och arbetskläderna bytas direkt efter besöket. Personal som normalt inte använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller ska använda sådana i samband med uppdrag på avdelning med vinterkräksjuka.


Städning och punktdesinfektion

Punktdesinfektion


Punktdesinfektera med Virkon 1% genast efter att kräkningar och/eller diarré kommit på ytor eller föremål. Punktdesinfektion utförs av den som är närvarande eller upptäcker spillet. Mekanisk bearbetning är viktig för att minska virusmängden.


Daglig rengöring (”damning”)


Rengör och desinfektera kontaktytor på säng, sängbord och övriga kontaktytor i vårdtagarens närhet med Virkon 1%. Rengör övriga ytor på vanligt sätt.

 
Daglig städning

Glöm inte att informera berörd städpersonal.
Påbörja alltid den dagliga städningen i rum där inga sjuka eller smittade vårdtagare vårdas. Utöka städfrekvensen hos insjuknade och smittade vårdtagare. Den dagliga städningen görs med vanliga städmetoder och -medel. På toaletten används Virkon 1% till handfat (särskilt kranar) och toalettstol (särskilt spolknapp). Mekanisk bearbetning är viktig för att minska virusmängden. Desinfektera städutrustningen efter städning i smittat rum och lägg använda städdukar och moppar i vattenlöslig tvättsäck. Märk säcken som smittförande.
Städpersonal bör inte städa på andra enheter under tiden utbrottet pågår. Om så sker se ovan:”Konsultation, behandling, provtagning och vårdplanering på enhet drabbad av vinterkräksjuka”.


 

Utstädning

Städa noggrant alla horisontella ytor inklusive golv med Virkon 1%, efter att vårdtagaren gått hem. Städa övriga ytor på vanligt sätt. Tvätta dusch- och tygdraperier. Byt toalettpappersrulle. Engångsmaterial som kan ha kontaminerats slängs. Material i stängda skåp behöver inte kastas

 

Mathantering

Särskilt avdelad personal, som inte deltar i arbete med vårdtagare, ska sköta livsmedelshantering. Personal som varit sjuk i vinterkräksjuka ska inte hantera oförpackade livsmedel tidigare än tre dagar efter sista symtom.
Bufféservering ska inte förekomma. Servera alla vårdtagare mat på sina rum. Informera vårdtagare om vikten av handhygien alternativt hjälp dem med denna. Bär använd matbricka med porslin direkt till diskmaskin eller brickvagn. Används engångsmaterial kastas det i soppåse på rummet.
Vårdtagare ska inte vistas i avdelningskök.

Avfall och tvätt

Lägg avfall direkt i plastpåse och knyt ihop den. Placera påsen i sopsäcken. Hantera sedan soporna som vanligt avfall.
Om risken bedöms stor att kräkning/diarré kan läcka ut ur påsen, hantera då avfallet som smittförande.
Placera cirkulationstvätt i tvättsäck på rummet. Förslut säcken. Hantera som vanlig smutstvätt.
Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den sedan i en vanlig tvättsäck och märk den som smittförande.
På enheter inom kommunala boenden läggs tvätten direkt i tvättmaskin. Lagra den aldrig i tvättstuga eller liknande. Lägsta tvättemperatur är 60° C.


Utskrivning och överflyttning

Till hemmet


Skriv ut vårdtagare som inte behöver sjukhusvård, förutsatt att de har eget boende utan insatser i hemmet.

Till äldreboende

Vårdtagare kan skrivas ut från drabbade avdelningar till särskilt boende, hemtjänst eller hemsjukvård om de inte har symtom på vinterkräksjuka och:
• inte har vårdats med vårdtagare med vinterkräksjuka (utanför kohort).
• har varit sjuka men inte har haft symtom under de senaste två dygnen.
• Har vårdats med vårdtagare med vinterkräksjuka men ej haft symtom och tre dygn gått sedan de vårdats tillsammans.
För att minimera risken för smittspridning till andra vårdtagare, bör den som skrivits ut från sjukhus inte vistas i allmänna utrymmen på särskilt boende de två första dygnen efter hemkomsten. Informera boende, vårdtagare och närstående om detta före utskrivningen från sjukhuset.
Demenssjukdom eller förvirringstillstånd kan göra det omöjligt för den utskrivna vårdtagaren att stanna i sin lägenhet. Ta hänsyn till detta inför utskrivning.
Rapportering inför utskrivning ska alltid ske mellan utskrivande enhet och äldreboende samt vid behov mellan enheten för smittskydd/vårdhygien, MAS och vårdutvecklare/vårdadministrativ chef.


Överflyttning

Informera alltid mottagande enhet när vårdtagare måste flyttas. Gäller även de vårdtagare på enheten som inte har insjuknat. Låt om möjligt vårdtagaren duscha och få rena kläder. Byt till en ren säng före transport om förflyttning sker liggande.


Besökare och anhöriga

Begränsa antalet besök.
Anhöriga med symtom på vinterkräksjuka ska inte besöka vårdinrättningar.

Hemsjukvård/hemtjänst

Personalen ska arbeta efter skärpta hygienrutiner enligt ovan. Tillämpa kohortvård.
Ett set innehållande flytande tvål, engångstorkpapper, handdesinfektionsmedel, engångsplastförkläde, handskar, Virkon och plastpåsar för avfall ska finnas tillgängligt i väska/bil.


Personal

Personal som insjuknar på arbetet ska genast gå hem. De ska inte återgå i vårdarbete förrän tidigast ett dygn efter sista symptom och ska inte hantera oförpackade livsmedel förrän tre dygn efter sista symtom. Personal med sjuka anhöriga kan arbeta om de inte själva har symtom. De ska duscha och byta till rena arbetskläder innan arbetspasset påbörjas.


Registrering

Fyll i en registreringslista över drabbade vårdtagare, personal (inkl läkare, studenter, sjukgymnaster och andra) och anhöriga. Anteckna alla uppgifter löpande under utbrottet för att underlätta vid ifyllande av slutrapport.
Gör en skiss över enheten och markera var insjuknade ligger. Notera eventuella förflyttningar. Gör efter utbrottet en sammanställning och utvärdera vidtagna åtgärder.
Fyll i blanketten Slutrapport som lämnas till verksamhetsledningen. Skicka också en kopia till enheten för smittskydd/vårdhygien. Vissa avidentifierade uppgifter skickas därifrån vidare till Smittskyddsinstitutet.
Syftet med registrering och slutrapport är att tydligt kunna visa vilka konsekvenser ett utbrott fått för vården.

Referenser

 


Svenungsson Bo, Hedlund Kjell-Olof. Vinterkräksjukan - vinterns gissel i vården. Läkartidningen Nr 6 2003 volym 100. Sid 418-422.

Chadwick P R, Beards G, Brown D, Caul E O; Cheesbrough J, Clarke I, Curry A, O'Brien S, Quigley K, Sellwood J, Westmoreland D. Management of hospital outbreaks of gastro-enteritis due to small round structured virus. Journal of Hospital Infection (2000) 45:1-10.

Summering av norovirussäsongen 2006-07 Kjell-Olof Hedlund, Margareta Thorhagen , KCB, SMI.

M. Kanerva, L. Manula, M. Lappalainen, L. Mannonen, C.-H. von Bonsdorff, V.-J. Anttila. Journal of Hospital Infection (2009)71, 206-213. Prolonged norovirus outbreak i Finnish tertiary care hospital caused by GII.4-2006b subvariants.
 

Friesema IH; Vennema H; Heijne JC; de Jager CM; Morroy G; van den Kerkhof JH; de Coster EJ; Wolters BA; ter Waarbeek HL; Fanoy EB; Teunis PF; van der Linde R; van Duynhoven YT. Norovirus outbreaks in nursing homes:the evaluation of infection control measures. Epidemiology And Infection [Epidemiol Infect] 2009 Dec; Vol. 137 (12), pp. 1722-33. Date of Electronic Publication: 2009 May 11.

Ansvariga

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare

036-32 50 83

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

036-32 50 82

Version

Reviderat 2013-11-29

Fastställt 1995-01-24

Lokala checklistor och "Kom-ihåg" listor

Höglandets sjukvårdsområde (ny sida)

Kommunal vård (ny sida)
 

Mer information

Länk till kräkanamnesformulär

Placering

Städning med skurmaskin (pdf)

Checklista vid utbrott av vinterkräksjuka (nytt fönster)

Registreringslista för vinterkräksjuka (pdf, nytt fönster)

Slutrapport efter utbrott av vinterkräksjuka (pdf, nytt fönster)

Rutiner vid konsultation inkl. vårdplanering på avdelning med calicivirus (worddokument)

Informationsbroschyr "Vinterkräksjuka i vården" (pdf, nytt fönster) 
Går att beställa via centraldepån som trycksak artnr 91167100.

Informationsbroschyr ”Rena händer”. Information till patienter och besökare.
Går att beställa via centraldepån som trycksak artnr 91127202

Folkhälsomyndigheten

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-01-08
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion