Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Om sjukgymnastik
Höglandets sjukvårdsområde

För att få uppdaterad information och för att få information om de vårdvalsenheter som har tillkommit efter vårdvalet rekommenderas klinikernas egna hemsidor.  För landstingets verksamhet, plus.rjl.se.

Innehåll på sidan

Höglandets sjukvårdområde består av ett sjukhus i Eksjö, rehabiliteringskliniken i Nässjö och sex kommuner med var sitt primårvårdsområde. Rehabiliteringen i primärvården och kommuner ser lite olika ut. På några platser finns dagrehabilitering och inom kommunen möjlighet till kortidsrehabilitering.

Som gemensam resurs för hela Höglandet finns lymfterapeuten Kerstin Wiberg i Vetlanda och för öppen psykiatri Kerstin Unger i Tranås.

Här under följer en kortpresentation från samtliga områden

Sjukgymnastik, rehabiliteringsenheten, Eksjöklinikerna

Vid Eksjöklinikerna är verksamheten huvudsakligen inriktad mot akutsjukvård med förhållandevis korta vårdtider.
Sjukgymnastiken och arbetsterapin utgör tillsammans rehabiliteringsenheten som är en egen basenhet.
På sjukgymnastiken arbetar för närvarande tio sjukgymnaster, två undersköterskor och en vårdadministratör.

Ortopedi

Ortopedkliniken har en vårdavdelning och mottagningsverksamhet där sjukgymnasterna träffar både akuta och planerade patienter med olika diagnoser. Utöver arbetet på avdelningen bedrivs polikliniskt arbete på sjukgymnastiken där patienterna bedöms inför och efter operativa ingrepp. Höft- och knäarthrospatienter erbjuds gruppinformation inför plastikoperationen.

Medicin

Medicinkliniken består av sju vårdavdelningar samt mottagningsverksamhet och sjukgymnaster är knutna till samtliga avdelningar. Inom kardiologi, lungmedicin, gastro/hematologi och njurmedicin arbetar sjukgymnasten med patienter på avdelning genom mobilisering, träning och bedömning. De håller även i olika former av gruppträning samt föreläser vid patientskolor. Inom stroke förläggs sjukgymnastresurserna framförallt på avdelningspatienterna men sjukgymnasten medverkar även genom föreläsning i strokekompetensutbildning för personal.

Kirurgi

Kirurgkliniken är uppdelad i fyra sektioner på samma avdelning: övre buk, nedre buk, urologi/barn samt kärl- och bröstkirurgi. Sjukgymnasten träffar bröstopererade patienter samt övriga patientgrupper som är i behov av bedömning och träning. Sjukgymnasten medverkar även i bröst- och kärlskola och livsstilsmottagning.

Övrig verksamhet

För övrigt bedrivs sjukgymnastisk verksamhet mot kvinnokliniken, IVA och Smärtenheten. Inom kvinnoklinikens verksamhet undervisar sjukgymnasten bl.a. i avspänning för cancersjuka och i bäckenbottenträning för nyförlösta. Det sjukgymnastiska arbetet på IVA består framförallt av träning, andningsgymnastik och mobilisering. Visst arbete bedrivs mot patienter med långvarig smärta och de kan bl.a. erbjudas träning, smärtlindring, råd och regim.

Ingen specifik sjukgymnastisk verksamhet bedrivs för närvarande mot psykiatriska kliniken utan åtgärderna sker på konsultbasis och gäller endast patienter med somatiska besvär.

 
Sjukgymnastik, rehabiliteringskliniken, Nässjö

Sjukgymnastikavdelningen är en del av rehabiliteringskliniken inom Höglandets sjukvårdsområde. Vi bedriver sjukgymnastisk verksamhet på samtliga avdelningar, vilket innebär tre vårdavdelningar, avd. A (ortopedi och allmängeriatrik), B (Stroke) och NR (neurologisk rehabilitering). Den sistnämnda är en länsresurs, vilket innebär att upptagningsområdet är hela Jönköpings län.

Dagrehab

Vi ingår också i klinikens dagrehabverksamhet, och är en del av det team, som gör bedömningar inför ev. träningsperioder.

Alla äldre benamputerade inom Höglandets sjukvårdområde som protesförsörjs tränas via gåskola, där personal från sjukgymnastiken tillsammans med ortopedingenjör är huvudansvariga.

Tillsammans med neurologmottagningen i Eksjö gör vi bedömningar av nydiagnostiserade MS-patienter, och är också en del av den MS-skola, som bedrivs.

Patienter med parkinsons sjukdom erbjuds omhändertagande inom ”team parkinson”, där sjukgymnastisk bedömning och träning ingår.

Bassäng

Sjukgymnastiken har också en omfattande bassängverksamhet i varmvattenbassäng (temperatur 34°). Träningen sker både individuellt och i grupp. Alla patienter bedöms av en sjukgymnast innan behandlingen startar.

Vardagspermission

Vid behov utförs så kallad vardagspermission, vilket innebär att rehabpersonal följer med patienten hem för att kartlägga vilka behov som behöver tillgodoses innan utskrivning.

Rehabiliteringsmöjligheter i Aneby

Mellan Jönköpings läns landsting och Aneby kommun finns ett samarbetsavtal. För rehabenheten innebär det att vi är anställda av Aneby kommun, men jobbar med rehabilitering av patienter/kunder oberoende av deras boendesätt.

Primärvårdsrehabilitering

I rehabenhetens lokaler i kommunhuset bedrivs vår primärvårdsverksamhet. Polikliniska patienter kommer hit för behandling och/eller träning av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Härifrån utgår även rehabilitering för patienter i deras boende, d v s hembesök gällande exempelvis träning/behandling, hjälpmedelsutprovning, uppföljning m.m. Primärvårdsverksamheten sker i samarbete med Aneby vårdcentral.

Ansvariga

Birgitta Brengdahl leg sjukgymn 0380-464 21
Maria Hedenborg leg sjukgymn 0380-464 22
Karin Kronström leg arb ter 0380-464 23
Pernilla Sjö leg arb ter 0380-464 23
Monica Pärson leg arb ter 0380-464 19

Kommunal rehabilitering

I rehabenhetens lokaler på servicehuset Antuna bedrivs vår kommunala rehabilitering. Härifrån utgår de flesta hembesök till patienter/kunder i särskilda boende, gällande ex träning, hjälpmedelsutprovning, handledning till personal. Vi har även ansvar för arbetstekniska hjälpmedel till patienter/kunder i egna boenden. Den kommunala rehabiliteringen vänder sig främst till kommuninvånare över 65 år.

Rehabavdelningen

Rehabavdelningen består av 4 platser och är belägen på servicehuset Antuna. Det är ansvarig sjukgymnast och arbetsterapeut som beslutar om vilka patienter/kunder som ska komma till rehabavdelningen. Till avdelningen kan de patienter/kunder komma, som behöver ex ytterligare träning, fler hjälpmedelsutprovningar, protesträning, väntan på bostadsanpassning, kanske kombinerad träning på rehabavdelning och i hemmet. Personalen består av 6 undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Ansvariga

Pernilla Sjö leg arb ter 0380-464 23
Kjell Johansson leg sjukgymn 0380-461 39

Dagrehab

Två dagar i veckan jobbar en undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med dagrehab för funktionshindrade. Patienterna/kunderna bor i egna boenden och de flesta kommer med färdtjänst. För en del är det en naturlig fortsättning på träningen efter vistelsen på rehabavdelningen. Målsättningen med denna verksamhet är att jobba för kvarboende och bibehållen eller ökad självständighet.

Ansvariga

Kjell Johansson leg sjukgymn 0380-461 39
Karin Kronström leg arb ter 0380-464 23
Monica Pärson leg arb ter 0380-464 19

Dagrehab Lommarydsvägen 17

Inom vår rehabenhet har vi också ansvaret för dagrehab för patienter/kunder med diagnosticerad demenssjukdom. De kommer med färdtjänst eller skjutsas av anhöriga till dagrehab två gånger i veckan. Målsättningen är träning i form av stimulans och aktivering, att hålla dessa patienter/kunder aktiva så att de kan bo kvar hemma, ensamma eller tillsammans med anhörig.

Ansvarig

Lena Hägg-Råsberg leg arb ter 0380-464 19

Rehabiliteringsmöjligheter i Nässjö

Sedan 1 april 2001 ingår kommunens och primärvårdens arbetsterapeuter och sjukgymnaster i samma rehabteam. Arbetsuppgifterna är lika oavsett vilken huvudman man är anställd av. Lokalmässigt är man "sambo" på vårdcentralen.

Upptagningsområde: Nässjö kommun är indelad i geografiska områden. Varje område har sin arbetsterapeut och sjukgymnast. Områdesindelning/ansvar: se bilaga! Denna områdesindelning uppdateras vid behov. Vid förändringar meddelas kollegor inom slutenvården i Eksjö och Nässjö.

Antal sjukgymnaster

Rehabteamet består av sex sjukgymnaster – samtliga heltidstjänster.

Verksamhet

Rehabteamet bedömer/behandlar personer i ordinärt boende, särskilt boende samt polikliniskt på Vårdcentralen.

Nässjö kommun har sk mobila team. Det är sex rehabassistenter, som på delegation från rehabteamet utför behandlingar/träningar. Dessa behandlingar är målinriktade och tidsbegränsade.
Rehabassistenterna tar i första hand de individuella träningar, som rör särskilt boende (äldrehem). I andra hand, de som bor i närheten och kan ta sig till träningslokalen, som är förlagd på äldrehemmen. I vissa fall kan det förekomma att träningar utförs i ordinärt boende.

Grupper

Inom primärvården har sjukgymnasterna ingen gruppverksamhet.

Bobathträning (i grupp) är förlagt till rehabenheten på Parkgården i Nässjö och leds av rehabassistenter. Respektive arbetsterapeut/sjukgymnast bedömer behovet att delta i denna grupp.Gruppgymnastik leds av rehabassistenter på äldrehemmen. I mån av behov och plats kan patient i ordinärt boende delta i denna gruppgymnastik.

Kostnader

Sjukgymnasterna tar betalt enligt landstingets gällande regler vad beträffar patienter i ordinärt boende.
Insatser på särskilt boende är avgiftsfri för den enskilde.
Mobila teamens/rehabassistenternas verksamhet är kostnadsfritt för den enskilde.

I de fall det behövs resor för att ta sig till träningen – bekostas den av den enskilde. Antingen taxi eller färdtjänst (under förutsättning att den enskilde är beviljad färdtjänst)

 I Nässjö finns ingen dagrehab avdelning eller dygnet-runt rehabavdelning.

Tel.nummer och områdesindelning Nässjö (Word, nytt fönster)

2005-04- 26 / Monica Tälth-Johansson

Rehabiliteringsenheten Tranås

I rehabiliteringsenheten ingår arbetsterapi, sjukgymnastik och kuratorsmottaning. Enheten finns inom Tranås Vårdcentrum i Tranås kommun som har ca 18000 invånare.

På rehabiliteringsenheten arbetar fem sjukgymnaster på 3,8 tjänst (varav 0,3 är administrativ), fyra arbetsterapeuter på 3,5 tjänst samt en kurator på 1,0 tjänst. Enheten har dessutom två undersköterskor på 0,5 tjänst som sköter delar av hjälpmedelshanteringen. Rehabiliteringsenheten har poliklinisk verksamhet inom sjukgymnastik, arbetsterapi och kuratorsverksamhet.

Enheten har en profilering mot hemrehabilitering där vi arbetar i team, arbetsterapeut, sjukgymnast och till viss del distriktssköterska. Sjukgymnast och arbetsterapeut ingår också i lokalt demensteam och palliativt team.

Inom primärvårdsområdet finns ingen dagrehabiliterande verksamhet.

Tranås kommun har en egen rehabiliteringsenhet med sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Rehabiliteringsenheten Sävsjö

I rehabiliteringsenheten ingår arbetsterapi och sjukgymnastik. Enheten finns inom Sävsjö vårdcentral i Sävsjö kommun som har ca 11.000 invånare.

På rehabiliteringsenheten arbetar tre sjukgymnaster på 2,5 tjänst och två arbetsterapeuter på 2,0 tjänst samt en undersköterska på 1,0 tjänst.

Verksamheten på rehabiliteringsenheten bedrivs genom polikliniska besök, hembesök samt gruppbehandling. Enheten har en profilering mot behandling av långtidsjukskrivna där vi arbetar i team, arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast, handläggare från F-kassa samt distriktssköterska. Sjukgymnast och arbetsterapeut ingår också i lokalt fallpreventionsteam.

Inom primärvårdsområdet finns i dagsläget ingen dagrehabiliterande verksamhet. Vid behov och efterfrågan kan tillfälle ges för deltagande i stroke och balans- och kroppskännedomsgrupp.

Vid behov av punktinsatser finns möjlighet till hemrehabilitering efter bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Möjlighet till tidsbegränsad självträning finns efter bedömning av sjukgymnast.

Sävsjö kommun har en egen rehabiliteringsenhet med en sjukgymnast, tre arbetsterapeuter och en hjälpmedelstekniker.

Uppdaterad: 2012-02-08
Alexandra Curhed, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering