Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastik geriatrisk rehabilitering, Värnamo sjukhus

Insatserna riktas till geriatrisk avdelning A och B samt gåskola. Insatserna består av bedömning, behandling, träning och utvärdering. Träningen sker främst individuellt men även i grupp och i bassäng. Hembesök görs vid behov. Utredning av hjälpmedelsbehovet görs inför hemgång. Även polikliniska uppföljningar av patienter med diagnoserna stroke och parkinson förekommer regelbundet. Överrapportering sker till kollegor inom kommun och primärvård eller aktuell vårdinstans vid enskilda fall.

Målgruppen inom slutenvård geriatrisk avdelning A är främst strokepatienter. Bedömning av inneliggande patienter består av nuvarande status gällande förflyttningsförmåga, gångförmåga, balans, motorik, tonus, grov kraft, sensibilitet, koordination, perception och kognition. Mätinstrument som används är M-MAS, 10m gångtest, TUG, Rombergs test och Bergs balansskala. Träningen av inneliggande patienter sker med målsättningen att återfå tidigare funktionsnivå och t ex kunna återgå till tidigare boende och självständigt klara förflyttningar, balans och gång om patienten klarat detta innan strokeinsjuknandet. Uppföljning av strokepatienter som återgår till eget boende sker efter tre månader.

Målgruppen inom slutenvård geriatrisk avdelning B är framförallt patienter med höftfraktur, höftprotes samt amputerade. Bedömning av inneliggande patienter består av nuvarande status gällande led- och muskelfunktion, balans, förflyttningsförmåga och gångförmåga. Mätinstrument som används är Förflyttningsstegen och TUG. Träningen av inneliggande patienter sker med målsättningen att återfå tidigare funktionsnivå.

De amputerade som förväntas bli protesbärare fortsätter träningen på gåskola och tränar rörlighet, styrka, balans, förflyttningar samt gång med protes. De får samtidigt träffa ortoped ingenjör för eventuella protesjusteringar. Mätinstrument som används är Förlyttningsstegen,  och TUG. Träningen sker med målsättningen att klara förflyttningar och gång med protes.

Hembesök görs tillsammans med arbetsterapeut samt vid behov deltar sjukgymnasten vid arbetsplatsbesök.              

Uppdaterad: 2013-02-04
Kristina Areskoug Josefsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik