Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Patientavgifter/regelverk i slutenvården 2017

Avgifter i slutenvård

För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.  

Barn

Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?

Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård

Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt 

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.  

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.  

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168) 

Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas för samhällsfarlig sjukdom.  Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos Försäkringskassan.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster) 

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Rätt folkbokföringsadress

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det landsting där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.

Omfattning av permissionen

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner

När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning ges till anhöriga för patienthotell i samband med vistelse hos patienten. Specialistvården ska ha initierats av regionen.

Ersättning vid vård av vuxna

Ersättning för patienthotell till anhöriga vid vård av vuxna kan ges undantagsvis. Det ska handla om avancerad medicinsk behandling eller om behov av närvaro finns av anhörig för stöd/kommunikation mellan vården och patienten. Det krävs ett särskilt läkarintyg från remitterande enhet för att ersättning ska kunna betalas ut. Det som ska framgå av intyget är patientens diagnos och behandling, när och var behandlingen är planerad samt behovet patienten har av att anhörig medföljer. Vården ska pågå i mer än en dag antingen som sluten eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande.

Ersättning ges till

  • Patientens make/maka/motsvarande eller barn.
  • Annan närstående person till patienten.

Ersättning ges normalt endast till en anhörig/närstående åt gången. Undantag från detta kan gälla minderåriga barn/syskon.

Ersättning för patienthotell kan också ges för att enligt 2g§ HSL* (se längst ner på sidan) tillgodose minderåriga barns behov av råd, stöd och information när en förälder är svårt sjuk och vårdas långt ifrån bostadsorten.

Ersättning ges inte för normala besökstillfällen hos anhörig.

Ersättning lämnas för övernattning på patienthotell eller motsvarande med frukost. Parkering och övriga måltider ersätts inte.

Ersättning vid vård av barn

Ersättning kan betalas ut till anhörig till barn fram till dagen innan barnet fyller 20 år och som på hemlandstingets initiativ vårdas för specialistvård. Vården ska pågå i mer än en dag antingen som sluten vård eller öppen vård med boende på patienthotell eller motsvarande.

Ersättning ges till patientens föräldrar eller motsvarande och eventuellt syskon som inte är äldre än 12 år. Ersättning ges i samband med hela vårdtillfället.

Ersättning för patienthotell kan också ges för att enligt 2g§ HSL* (se längst ner på sidan) tillgodose minderåriga barns behov av råd, stöd och information när en förälder är svårt sjuk och vårdas långt ifrån bostadsorten.

Ersättning lämnas för

  • Resekostnader för föräldrar till barn regleras i sjukresereglementet (kontakta sjukreseenheten).
  • Övernattning på patienthotell eller motsvarande.
  • Ersättning ges inte för parkering och övriga måltider.

Övernattning på BB

Make/partner som övernattar på BB betalar 100:- inkl frukost

 

---

 

 

* 2g§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd  om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

  • Har en psyk. störning/funktionsnedsättning
  • Har en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • Är missbrukare  av alkohol/annat beroendeframkallande medel

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider

Patientavgifter 2017

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige 2 november 2016. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2016.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2017-04-19
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion