Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar inom tandvården

Renhetsgrader och metoder

Allmänt
 

Infektions- och smittrisk för patienter vid all typ av vård beror på flera faktorer såsom

 • typen av ingrepp
 • patientens infektionskänslighet
 • instrumentens renhet
 • handdesinfektion.

Vid allt tandvårdsarbete ska personalen

 • ha goda, aktuella kunskaper
 • planera ingreppet noggrant
 • ha bestämda rutiner
 • arbeta lugnt och metodiskt
 • försöka motverka stress.

Väl genomtänkta rutiner är en förutsättning för ett arbete med hög kvalité.

Utifrån krav på mikrobiologisk renhet indelas instrument i tre grupper

 1. rent gods
 2. höggradigt rent gods
 3. sterilt gods.

Grupperingen är gjord med hänsyn till instrumentens användningsområden och möjliggör arbete på ett rationellt sätt med hög kvalitet.

Rena produkter
 

Instrument som vid normalt bruk används
utanför munhålan

 

Definition: Rena produkter ska vara synbart rena (för ögat rent).

Till denna grupp hör instrument som vid normal användning inte berör slemhinnor utan enbart intakt hud.

Rena produkter

 • spatlar
 • glasplattor
 • avtryckskoppar (gummikoppar)
 • tekniska tänger, mätlinjaler etc.

Synliga föroreningar tas bort maskinellt eller manuellt.

Kommer instrumenten i kontakt med sår på huden eller förorenas av till exempel saliv ska de efter användandet smittrenas.

Instrumenten förvaras skyddade från damm och fukt.

Höggradigt rena produkter
 

Instrument som vid normal användning kommer i beröring med, men inte är avsedda att penetrera intakta slemhinnor.

 

Definition: Höggradigt rena produkter ska vara fria från mikroorganismer som kan orsaka infektion.

Höggradigt rena produkter

 • instrument för undersökning (inkl. fickdjupsond)
 • instrument för kariesbehandling
 • Instrument för protetik
 • instrument för ortodonti
 • handinstrument för depuration
 • borr, turbiner, hand- och vinkelstycken
 • blästerspetsar, EMS spetsar och övriga ihåliga instrument skall efter rengöring blästras torrt invändigt och sedan steriliseras i autoklav

Instruktion för skötsel av turbiner, hand- och vinkelstycken finns under rubriken: Hanteringsinstruktioner

Höggradigt rent gods ska omdesinfekteras en gång per vecka om inte kontinuerlig instrumentrotation sker.

Sterila produkter
 

Instrument som är avsedda att avsiktligt penetrera slemhinnor och där kommer i kontakt med normalt steril vävnad.

 

Definition: På sterila produkter får det finnas högst en levande mikroorganism på en miljon artiklar.

Sterila produkter

 • instrument för kirurgi
 • instrument för extraktion
 • instrument för endodonti
 • instrument för parodontal kirurgi.

Om Hygieninstruktiner och metodbeskrivningar

 

Uppdaterad: 2017-01-19
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården