Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi
Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar inom tandvården
 

Desinfektion

Värmedesinfektion i diskdesinfektor

 • Orena instrument placeras om möjligt direkt i diskdesinfektor.
 • Ledade instrument öppnas. Brickor och instrumentkorgar fördelas jämnt, så att vattnet kan nå alla instrument.
 • Ställ inte fler än tre brickor ovanpå varandra.
 • Använd flytande upphandlat diskmedel, helst i automatisk doserare. Diskmedel ska alltid användas.
 • Inspektera efter varje process att godset är rent .
 • Signera att maskinen gått färdigt sitt program (klockslag) och vem som öppnat maskinen (signatur). Signeringsprotokoll under avsnitt 10 Bilagor.

Torkning

 • Använd alltid torkmedel/sköljmedel/ytspänningsnedsättande medel i diskdesinfektorn. Medför att vattnet lättare rinner av och att risken för rostskador på instrumenten blir mindre.
 • Använd torkprogrammet om det finns ett sådant, se manulen till din maskin.
 • Torkning på eftervärmen. Låt diskdesinfektorns lucka stå på glänt i några minuter för att utnyttja självtorkning.
 • Instrument- och småtingskorgar skakas av över rent papper för att få bort vatten.
 • Brickor ställs på rent papper för inspektion.
 • Papper byts efter varje gång det använts (blött).

Höggradigt rena produkter - åter till patientbehandling

Kemisk desinfektion

Kemisk desinfektion används enbart till gods som ej tål värme. I dessa fall används isopropylalkohol med tillsats av rengöringstensid = alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt och eventuellt rostskyddsmedel.

Kontroll och instrumentvård

 • Handdesinfektion före hantering av rent gods!
 • Desinfektera händerna efter öppnandet av diskdesinfektorn.
 • Kontrollera att instrumenten är rena efter körning i diskdesinfektor.
 • Om de inte är rena utförs manuell rengöring och de körs sedan i diskdesinfektor på nytt för att kunna betraktas som höggradigt rent.
 • Borstar som används vid manuell rengöring körs i diskdesinfektor efter varje användning.
 • Anteckna som avvikelse om godset inte blir rent.
 • Alla ledade instrument ska diskas öppna och oljas vid behov.

Diskdesinfektorn

Dagligt underhåll:.

 • Kontrollera att dysorna är rena på över/undersida och att spolarmarna roterar.
 • Kammaren rengörs vid behov.
 • Silen tas ut och rensas efter varje körning.
 • Signera kontrollen på därför avsett loggboksblad
 • Kontrollera att insatsen dockar ordentligt mot vattenanslutning.
 • Kontroll 1 gång/vecka:
 • Kontrollera att spolarmarna roterar. Spolarmarna lossas och rengörs 1 gång per vecka eller vid behov
 • Kontrollera att rimlig mängd diskmedel och sköljmedel gått åt, sätt streck på dunken och kontrollera nivån.

Kontroll 1 gång/månad:

 • Rengöringsprocessen kontrolleras med Simicon test som finns att köpa på Förrådet Online

Åtgärder om ej Simicon testet blir rent :

 • Kontrollera diskmedelsåtgång
 • Eventuellt höjning av diskmedelsdosering
 • Rätt programval?
 • Max tre brickor på höjden?
 • Öppna ledade instrument
 • Utbyte av dåligt perforerade brickor
 • Ta bort glasplattor
 • Minimera antalet instrument i instrument korgar
 • Vid fortsatt dåligt resultat, kontakta Dentalservice!

Loggbokspärm

Vid varje diskdesinfektor ska finnas en loggbokspärm märkt "Kvalitetssäkring av diskdesinfektor".

Samla i pärmen:

 • Alla apparathandlingar (till exempel bruksanvisning, skötselanvisningar och dylikt).
 • Dokument om service och reparationer.
 • Kurvan från temperaturkontrollen som utförs av servicetekniker en gång per år.
 • Signerade loggboksblad för dagliga kontroller om det inte finns kvittoskrivare som signeras.
 • Dokumentationsblad för Simicon test.
 • Blad för avvikelserapportering.
 • Information om vilket disk- och sköljmedel samt dosering.

De flesta maskiner har ett inbyggt kontrollsystem som säger ifrån om något avviker. Upprepad processkontroll görs en gång per år av fackman. Vid osäkerhet om maskinens funktion kontakta servicetekniker.

Höggradigt rena instrument/produkter förvaras i kassett eller låda med lock, fritt från fukt och damm. Omsättningen av instrument ska ske på kort tid för att bevara renhetsgraden.

Obs! På grund av att höggradigt rena instrument är oförpackade, kontamineras dessa fortare beroende på hanteringen. Se över rutiner för hållbarhetstid speciellt när instrumenten förvaras i genomräckningsskåp eller inne i behanlingsrummet och om det finns tveksamheter om rotationshastighet.

Vid all hantering av höggradigt rena instrument används en höggradigt ren pincett för att plocka instrumenten med.

 • Tänk på handhygienen!
 • Tänk på att aseptiken beror på hanteringsförfarandet!
 • Aseptik = Bevara det rena rent!

Om Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar

Innehåll

 

Uppdaterad: 2017-11-23
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården