Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Hygieninstruktioner och metodbeskrivningar inom tandvården

Hygieninstruktioner

Behandlingsrum

Skapa fria ytor! Arbeta inom ett så begränsat område som möjligt.

 Förvara så mycket material som möjligt i skåp eller lådor för att undvika stänk och för att lättare kunna desinficera ytor.

Instrument som ej finns på färdigdukad bricka plockas fram med pincett. Plockpincett ska bytas efter kontaminering.

Tips: Lägg en plockpincett på varje bricka. Denna pincett är det första som lyfts upp från brickan och ställs i en hållare på bänken och är det sista som läggs ner på brickan innan den bärs ut. Med pincetten plockas endast rena tillbehör. Pincetthållaren diskas efter varje arbetsdag.

 Datorarbetsplatsen nära patientstolen

Använd någon form av plastskydd på det datortangentbord som står nära patientarbetsplatsen för att lätt kunna ytdesinfektera mellan varje patient. Även musen ska desinfekteras.

Det finns tangentbord och mus som tål att dränkas i Yt-desinfektionsmedel.

Placera också en pumpflaska med handdesinfektionsmedel för att omedelbart kunna desinfektera händerna när handskarna tas av och information skrivs in i datorn.

Handdesinfektionsmedel skall användas före rent och efter orent arbete och alltid innan handskar tas på och efter handskar tagits av. Handskar ersätter inte handdesinfektion.

Efter avslutad behandling

 • Stickande/skärande engångsmaterial läggs omedelbart efter användning i märkt behållare avsedd för skärande och smittförande riskavfall.
 • Arbeta lugnt och på ett sådant sätt att stick- och skärskador undviks.
 • Engångsmaterial kastas direkt enligt sorteringsanvisning.
 • Vatten och luft körs igenom blästern före byte av blästerspets för att avlägsna eventuellt kontaminerat vatten och luft, som kommit in genom återsug.
 • Instrument avtorkas från rester, som t ex cement och putspasta. Det underlättar den fortsatta rengöringen av instrumenten. Blodiga instrument spolas av med blästern över salivfontänen. Blod som torkar fast på insrumenten ger korrosions skador.
 • Vid eventuell kontaminering av amalgam på instrument och borr skall amalgamrester avlägsnas med sugen. Dessutom blästras instrumenten med vattenspray över salivfontänen. Efter spolningen läggs instrumenten tillbaks på brickan för dekontaminering i diskdesinfektorn.
 • Instrumenten på brickan läggs i ordning. Lösa extra instrument läggs i speciell korg eller på speciell bricka.
 • Sugslangarna sugs igenom med kallt vatten efter blodigt ingrepp för att förebygga dålig lukt.
 • Alla kontaminerade ytor i behandlingsrummet desinfekteras med desinfektionsmedel med rengörande effekt. Glöm inte låd- och skåphandtag.

Åtgärder vid tillbud

Se Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län.

Övrigt avfall

Endast kraftigt nedblodat avfall tas omhand som smittförande avfall, se Blodburen smitta.

Se också riktlinjer för riskavfall på intranätet.

Sugrum

För att skapa en bra arbetsmiljö vid inspektion eller arbete i sugrum rekommenderas följande:

 • Använd skyddsrock eller engångs plastförkläde för att skydda arbetskläderna
 • Använd engångs vinylhandskar och visir/skyddsglasögon.
 • Använd hörselskydd.

Möjlighet till handtvätt bör finnas liksom torkpapper, papperskorg, tvål, handdesinfektion, ytdesinfektionsmedel och Klorin.

Servicetekniker ska ha en separat verktygslåda för sugrum som inte bärs upp på kliniken.

Glöm inte städningen i sugrummet!

Sugrummet är inget förvaringsförråd.

Uppdatera instruktioner. Se Checklista hygienrond (pdf).

Röntgenfotografering

Digitala röntgensensorer täcks med ett engångs skyddsfolie som är anpassad till den sensor typ som används. Torka av sensor, sladd, röntgenkon samt exponeringsknapp med ytdesinfektionsmedel efter patientbehandling. Sensorn skall torkas av med mycket lätt fuktad sprittork.
 

Tillvägagångssätt vid användning av trådlös sensor vid bildtagning i munhålan (i samarbete med avdelningen för odontologisk radiologi)

 • Före undersökning:
  Sensor plastas in med sensorskydd för trådlös sensor. Plastskydden finns i två storlekar: vuxen- eller barnsensor. Om undersökningen innefattar många bilder används dubbla påsar. Påsarna går lätt sönder när man byter till olika hållare vid bildtagningen.

 • Hållare:
  Klisterhållare som är engångs eller plasthållare (flergångs) som diskas i diskdesinfektor.

 • Efter undersökning:
  Plastskyddet torkas av med ytdesinfektion på papper innan påsen tas bort och sensorn torkas av med mycket lätt fuktad "sprittork". OBS! om fukt, saliv eller sprit, kommer in mellan sensor och batteri syns fuktfläckar på bilderna och sensorn måste bytas ut.

  Det går att ta av batteriet och torka av batteriytorna om sensorn blivit fuktig efter användning. Skjut på batteriet på sensorn i pilarnas riktning tills batteriet klickar på plats. Kontrollera batteriets styrka på Wireless monitor.

  Övrig utrustning i rummet - röntgenapparat, exponeringsur, bänkar osv. sprittorkas som vanligt. Tangentbord och mus skyddas med plastpåse. Till tangentbord finns avspritbart tangentbordsskydd att beställa via inköpsavdelningen.

Arbete i teknikrum

För att förhindra smittspridning via teknikrum rekommenderas följande:

Skölj rent det protetiska arbetet /tandställningen från saliv under rinnande vatten. Akta för stänk!

Lägg arbetet som ska slipas eller putsas i en storleksanpassad skål. Desinfektera arbetet i VirKon i 10 minuter / – före och efter arbete i teknikrum.

 • Tag nytt putsmedel och pimpsten till varje patient. Använd engångs dappenglas/ medicinkopp.
 • Lägg använda småtrissor och borr i borrask för rengöring.
 • Slipdamm och stänk torkas bort från dragskåpet  med ytdesinfektion + 45.
 • Desinfektera händerna med handsprit innan ni lämnar teknikrummet.

Handfat, tvål engångshanddukar, handskar, engångsskyddsförkläde, handdesinfektionsmedel samt Ytdesinfektionsmedel med tensider ska alltid finnas i puts-/teknikrum.

(Vi har försökt diska och desinfektera putstrissorna, och sedan odla på dem, men det går inte att få dem rena. Det växer kraftigt vid odling av trissorna. Därför är det bättre att rengöra de protetiska arbetena innan man putsar och sedan innan de provas på patienten igen.)

Tandtekniska arbeten

Innan tandtekniska arbeten skickas till laboratoriet:

 • Skölj noggrant men försiktigt rent från blod och saliv under rinnande kallt vatten. Akta för stänk!
 • Avtrycket desinficeras 10 minuter 1 procentig VirKonlösning.
 • Därefter sköljs avtrycket under rinnande vatten. Akta för stänk!
 • Använd handskar, munskydd och skyddsglasögon/visir.

När arbetet kommer tillbaka från laboatoriet ska det desinfekteras före provning eller ut lämning till patienten.

Riktlinjer vid kirurgioperation

Preoperativ handdesinfektion = kirurgisk handdesinfektion.

Personalklädsel

 • Ren arbetsskjorta som byts mellan varje patient, alternativ skyddsrock /engångsförkläde eller steril operationsrock
 • Operationsmössa
 • Skyddsglasögon eller visir
 • Munskydd som stänkskydd
 • Sterila handskar.

Operationsdukning

 1. Patientens hår täcks med operationsmössa. Används stort sterilt lakan läggs detta över patienten hår.
 2. Sterilt lakan/handduk läggs på patientens bröst.
 3. Alternativ, sterilt dentalset.
 4. Vattnet på vinkelstycket bortkopplas.
  Vid kylning används natriumklorid som spolvätska.
 5. Slang till borrmaskin kläs med steril slangstrumpa.
  Sterilt vinkel-/handstycke monteras.
 6. Brickbord täcks med steril uppdukningsduk eller assistansbordspåse(förrådet art.nr:13320700).
 7. Lampans handtag täcks med steril pappershandduk eller så används sterilt lamphandtag.
 8. Steril operationssug monteras och fästs med peang på det sterila patientlakanet.

Det är ur hygienisk synpunkt en fördel med bakre assistans vid kirurgiska ingrepp.

Munhälsobedömning i särskilt och ordinärt boende

 • Vid munhälsobedömning tillämpas basala hygienrutiner, som innebär handdesinfektion och användande av handskar och rena arbetskläder.
 • Arbetsdräkten, som är kortärmad, skyddas av patientbunden skyddsrock eller engångsförkläde i plast.
 • Om klinik-/arbetskläder bärs vid transport eller resa till särskilt boende ska skyddsrock användas.
 • Transport av rena arbetskläder till annan arbetsplats ska ske i ren plastpåse.
 • Vid hemkomsten till kliniken slängs transportplastpåsen efter det att tvätten lagts i insamlingssäck för vidarebefordran till tvätt.
 • Om arbetet innebär risk för stänk mot ansiktet bör visir/ munskydd och skyddsglasögon användas, samt patientbunden skyddsrock eller engångs plastförkläde.
 • Inga ringar, armband eller armbandsur under patientbehandling.
 • Vid munhälsobedömningen bör om möjligt två personer från tandvården delta vid besöket. Tandsköterskan för journal och håller ficklampa (om inte pannlampa används) medan tandhygienisten gör munhälsobedömningen. Detta är ett bra sätt att arbeta ur vårdhygienisk synvinkel.Tag annars skrivhjälp av den personal från boendet som är närvarande vid munhälsobedömningen.
 • Ta med rena och sterila instrument i en plastback med lock så att de är lätt åtkomliga och kan tas fram utan att renhetsgraden påverkas. Utrustning och medikament som transporteras mellan kliniken och patient boenden förpackas så att ren rutin kan följas.
 • Rena instrument plockas upp ur förpackningen efter att händerna först desinfekterats.
 • Använa insrument  bör förvaras i plastback med lock för endast dekontaminerat gods.
 • Använda instrument läggs i diskdesinfektor direkt vid ankomsten tillbaka till tandvårdskliniken.
 • Eventuellt spill torkas upp med ytdesinfektionsmedel eller rengöringsmedel.

Handskar, handdesinfektionsmedel, visir/munskydd och skyddsglasögon, ytdesinfektionsmedel samt plastförkläden ska finnas med. Om inte flytande tvål och torkpapper finns hos den boende bör även detta tas med.

Fluorlackning i skolan

 • Vid fluorlackning som utförs i skolorna tillämpas basala hygienrutiner. I första hand handdesinfektion mellan varje patient. Om sår finns på händerna använd vinylhandskar och byt mellan varje patient. Handdesinfektion vid varje handskbyte.
 • Kortärmad arbetsdräkt används eller eventuellt skyddsrock med uppvikta ärmar. Om klinik-/arbetskläder bärs under resan till skolan ska skyddsrock användas över klinikkläderna (och under ytterkläderna).
 • Transport av rena arbetskläder till annan arbetsplats ska ske i ren plastpåse.
 • Bär inga ringar, armband eller armbandsur under behandlingen.
 • Ur vårdhygienisk synpunkt är det bra att ta med utrustning och instrument i en väska med separata fack och lådor eller i rondskålar, så att de är lätt åtkomliga och kan tas fram utan att renhetsgraden påverkas.
 • God vårdhygien underlättas om besöket förbereds redan på kliniken: Tandtråd i lagom bitar klipps till och fluorsprutor förbereds, penselskaft med penslar laddas. Använd Duraphat i färdiga ampuller. (Ska Duraphaten appliceras med kanyl aproximalt, så byts kanylen mellan varje patient.)
 • Rena instrument plockas upp ur förpackningen efter att händerna först desinfekterats.
 • Lägg en klick Duraphat  på litet block (eller på handsken) och applicera i patientens mun med ny pensel (eller kanyl).
 • Använda instrument läggs i en särskild påse. De läggs sedan direkt i diskdesinfektor vid ankomsten till tandvårdskliniken.
 • Eventuellt spill torkas upp med ytdesinfektionsmedel eller rengöringsmedel.

Om hygieninstruktiner och metodbeskrivningar

Innehåll

Uppdaterad: 2017-12-20
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården