Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Tobak, alkohol och narkotika

Ikon Tobak

Om det tobakspreventiva arbetet

Rökning är det enskilt största hotet mot en god hälsa. För att ta ett samlat grepp finns i Jönköpings län ett tobakspolitiskt program. Här finns uppgifter om det gemensamma uppdraget, mål och mätetal samt de insatser som ska göras.

Exempel på hur vi arbetar:

  • Utbilda och ge stöd åt Regionens tobaksavvänjare.
  • Nätverk för tobaksavvänjare i länet. Årliga gemensamma träffar för länet samt för varje enskilt sjukvårdsområde.
  • Uppföljning av arbetet med tobaksavvänjning och statistisk uppföljning av tobaksvanorna i länet.
  • Deltar i nationella nätverk för tobaksprevention.

Symbol Alkohol och narkotikaAlkoholprevention

Vi arbetar med att hjälpa primärvården i länet att bli bättre på att hitta och hjälpa patienter vars alkoholvanor gör att de ligger i riskzonen för ohälsa.

Exempel på hur vi arbetar:

  • Utbilda och ge stöd åt resurspersoner inom primärvården i området alkohol
  • Erbjuda årliga nätverksträffar för resurspersoner i primärvården
  • Implementerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer vad gällande riskbruk, missbruk och beroende.

I Region Jönköpings län har vi beslutat att utbilda personal inom primärvården i motiverande samtalsmetodik och vilka medicinska konsekvenser som ett riskbruk av alkohol medför. Sikte ligger på tidig upptäckt av riskbruk och att man i det dagliga arbetet ska använda metoder som exempel hälsosamtal eller hälsokurvan.


 

Uppdaterad: 2015-11-05
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård