Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Förebyggande arbete kring tobak, alkohol och narkotika

 

Om det tobakspreventiva arbetet

Rökning är det enskilt största hotet mot en god hälsa. För att ta ett samlat grepp finns i Jönköpings län ett tobakspolitiskt program. Här finns uppgifter om det gemensamma uppdraget, mål och mätetal samt de insatser som ska göras.

Exempel på hur vi arbetar:

  • Utbilda och ge stöd åt Regionens tobaksavvänjare.
  • Nätverk för tobaksavvänjare i länet. Årliga gemensamma träffar för länet samt för varje enskilt sjukvårdsområde.
  • Uppföljning av arbetet med tobaksavvänjning och statistisk uppföljning av tobaksvanorna i länet.
  • Deltar i nationella nätverk för tobaksprevention.

Alkoholprevention

Vi arbetar med att hjälpa primärvården i länet att bli bättre på att hitta och hjälpa patienter vars alkoholvanor gör att de ligger i riskzonen för ohälsa.

Exempel på hur vi arbetar:

  • Utbilda och ge stöd åt resurspersoner inom primärvården i området alkohol
  • Erbjuda årliga nätverksträffar för resurspersoner i primärvården
  • Implementerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer vad gällande riskbruk, missbruk och beroende.

I Region Jönköpings län har vi beslutat att utbilda personal inom primärvården i motiverande samtalsmetodik och vilka medicinska konsekvenser som ett riskbruk av alkohol medför. Sikte ligger på tidig upptäckt av riskbruk och att man i det dagliga arbetet ska använda metoder som exempel hälsosamtal eller hälsokurvan.


 

Kontakt

Mattias Jonsson, 
folkhälsosekreterare
0370-69 81 42 

Marita Andersson
Administrativ samordnare
0370-69 74 17

Statistik och undersökningsresultat

http://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/?statistikomradeanchor=131

Styrdokument

Mer information

Uppdaterad: 2018-02-14
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion