Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsinformation för ST-läkare

Utbildningen riktar sig till ST-läkare inom Region Jönköpings län och i första hand till de som går enligt SOSFS 2015:8, övriga i mån av plats. Utbildningen sker två gånger per år (ett utbildningstillfälle på våren och ett utbildningstillfälle på hösten).

Målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2015:8 innehåller specialitetsövergripande delmål (a- och b-mål) samt specialitetsspecifika delmål (c-mål).

A–delmålen är obligatoriska för alla som utbildar sig enligt SOSFS 2015:8, b-delmålen är obligatoriska för alla som utbildar sig enligt SOSFS 2015:8 och har patientkontakt.

Vår ambition är att du utvecklar kompetenser inom läkemedelsområdet enligt SoS specialitetsövergripande delmål b3 för specialistbevis för läkare, detta innebär kunskaper om:

  • Anpassad läkemedelsbehandling med hänsyn till samsjuklighet och övrig medicinering.
  • Riskbedömning avseende interaktioner och biverkningar.
  • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan som berör läkemedelsbehandling.
  • Kritisk granskning och värdering av information om läkemedel.
  • Läkemedels inverkan på miljön.
  • Hälsoekonomiska aspekter på läkemedelsbehandling.

Kontakt

Kristin Krigsman
klinisk apotekare


Övergripande studierektor Region Jönköping
Örjan Skogar
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
orjan.skogar@rjl.se

Anmälan

Görs i Lärandekalendern

Mer information

Specialistövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare (Kunskapsguiden)

 

Uppdaterad: 2016-06-14
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service