Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kultur

Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har under de senaste åren ökat. Forskning visar idag att det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och hälsa, vilket innebär att kulturupplevelser inte enbart har ett egenvärde i sig självt utan också är viktigt för människors välbefinnande och hälsa.

Kultur har dels en hälsofrämjande effekt men det är också ett komplement till rehabilitering och behandling. Definitionen av kultur är bred och innefattar såväl eget skapande och konstnärliga uttryck som natur och miljö.

Inom kulturområdet arbetar folkhälsosektionen, Region Jönköpings län för att alla länsinvånare oberoende av socialgrupp, ålder, sjukdom eller handikapp ska ha lika möjligheter att ta del av kulturens hälsofrämjande effekter. Detta görs i samverkan med olika aktörer genom kultur för hälsa-nätverk i kommunerna, bildningsförbunden och inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om vårt arbete på Region Jönköpings läns webbplats plus.rjl.se/kulturivarden

Konferenser inom området Kultur för hälsa/Kultur i vården hittar du på plus.rjl.se/starkandekultur

Äldre och kultur. Information om vad som pågår inom vårt arbete hittar du på plus.rjl.se/aldreochkultur

Uppdaterad: 2015-12-11
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion