Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

 

Barnverktyg av plast, foto: Jenny Lindberg

Metoder och verktyg

Barn och passiv rökning

Samtal med föräldrar inom barnhälsovården om hur man skyddar sitt/sina barn mot passiv rökning. Samtalsunderlaget SiCET- Smoking in Children's Environment Test.
Vetenskaplig studie av materialet (nytt fönster) 

UV-strålning

Barnens hud är känsligare och tunnare än vuxnas och deras pigmentbildning är inte tillräckligt utvecklad för att skydda mot solens UV-strålar. Läs mer:

I Västra Götaland har ett föredömligt utvecklingsarbete genomförts inom barnhälsovården där föräldrar uppmärksammats på hur de bäst kan skydda sina barn mot UV-strålning. Läs mer:

I Region Jönköpings län har barnhälsovården under försommaren 2015 delat ut kylskåpsmagneter om Sunda Solvanor till föräldrar med barn 0-6 år. Affischer har satts upp på familjecentraler om sunda Solvanor.

I Vaggeryds kommun har fritidsförvaltningen informerat och delat ut material om Sunda Solvanor till barn som deltagit i sommarkul (8-18 år) under sommaren 2015 och 2016. En liten folder i fickformat har använts. Affischer om Sunda Solvanor har även satts upp på offentliga platser och i verksamheters lokaler för att sprida budkapet. Önskas mer information går det bra att kontakta Tommy Wallin som är chef för den öppna ungdomsverksamheten i kommunen:

Smålandsidrotten har i sin information inför 2016 års sommarläger o.dyl. gett information och delat ut broschyren Sunda Solvanor till barn och ungdom i länet. Deras hemsida och sociala medier i form av Facebook och Twitter har också ingått i arbetet. Vi har i sin helhet nått ca 5 000 barn och 6 000 vuxna genom arbetet.

UV-informatörer

Sommaren 2013 arbetade nio UV-informatörer med att besöka solfyllda platser i Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommuner för att informera om hur man solar säkert. Arbetet kom att kallas Solvaneprojektet. Region Jönköpings län och Länsstyrelsen utbildade ungdomar som informerade allmänheten om riskerna med solning. Projektet var ett samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun samt Vetlanda och Eksjö kommuner som har anställt ungdomarna. Under 2014 har åtta ungdomar från samma kommuner arbetat på samma sätt som föregående år men med viss utveckling av insatser som engagerat människor på badplatsen.

Barnmiljörond

Materialet bygger på allergironden med en komplettering där frågor om egenkontroll, inomhusmiljö, hygien, ljudmiljö–buller, fastigheten, UV-strålning och avfall/kemikalier tas upp. En resursperson för att komma igång med arbetet är Region Jönköpings läns allergikonsulent. Vid frågor eller synpunkter på materialet kontakta Noomi Carlsson. Materialet är sammanställt av Johnny Johansson, Vaggeryds kommun som har godkänt publicering på Barndialogen.

Barnmiljörond, förskolemall

Elevmiljörond, grundskolemall

Elevmiljörond, gymnasiemall

Hygien i förskolan

Ett material om hygien är framtaget för att minska smittspridning i förskolan. Paketet med hygienmaterial består av fyra delar med information till personal och föräldrar om smittspridning, handhygien och skötbordshygien samt tre affischer om infektionssjukdomar att sätta upp på förskolan.

Materialet är fritt att använda av alla förskolor. Beställ gärna via kommunens centrala kopiering/tryckeri för att få rätt storlek, färg och utförande på materialet om ni inte kan genomföra det på förskolan.

Elevtrygghet - bekräftande bemötande

En ny rapport från skolhälsovården av Anna Jonsson och Yvonne Wennerholm, Elevhälsan, Skolhälsovården Eksjö Gymnasium och Nifsarpsskolan.

Som ett led i kvalitetsarbetet inom skolhälsovården genomfördes läsåret 2009-2010 en enkätundersökning med 222 elever i gymnasiet år 1 i Eksjö. Samtliga elever besvarade enkäten efter genomförd hälsoundersökning.

Utgångspunkt för undersökningen är ett material som är framtaget av skolsköterske- och skolläkarföreningen "Kvalitetsindikatorer för god och säker skolhälsovård". Indikatorerna omfattar fyra olika områden varav ett är elevtrygghet, vilket var den aspekt i mötet som man valde att fördjupa. Resultatet kommer att presenteras för kommunpolitikerna och därefter utgöra en del i det viktiga fortsatta arbete för att säkra kvaliteten i mötet mellan elev och skolsköterskan.

Allergikonsulenten

Allergikonsulenten är ofta en länk mellan samhälle och patient. I Sverige arbetar idag cirka 22 sjuksköterskeutbildade allergikonsulenter. Samtliga har påbyggnadsutbildning inom olika områden, samt kompetens i allergisjukvård och allergiförebyggande arbete.

Där allergikonsulenttjänster finns, är de knutna till specialistkliniker/allergicentrum eller folkhälsoenhet. Verksamheten förutsätter ett nära samarbete med behandlande läkare och övrig vårdpersonal, både inom sjukhus och i primärvården. Arbetet medför ofta insatser på samhällsnivå. Skola, barnomsorg, miljö- och hälsoskyddsförvaltning och försäkringskassa är exempel på viktiga samarbetspartners.

Det här gör allergikonsulenten (nytt fönster) 

Skolmaterial solskydd

Antalet hudcancerfall i Jönköpings län har ökat med 44 procent mellan 2000 och 2008. Allt fler yngre drabbas. Den främsta förklaringen är våra solvanor.

Nu finns ett skolmaterial för att sprida kunskap och stimulera reflektion, diskussion och debatt om hudcancer och solvanor. Det är avsett för skolans år sex till nio och består av lärarhandledning och elevuppgifter. Materialet är ämnat för ämnena NO, SO, bild samt idrott och hälsa. Materialet går att ladda ner från denna sidan. Det går också bra att beställa från Mediacenter i Jönköping, telefon 036–19 95 95.

Skolmaterial solskydd, SO

Skolmaterial solskydd, NO

Skolmaterial solskydd, Bild

Skolmaterial solskydd, Idrott och hälsa

Verktyg för förbättringar

Modellen för förbättringar är en grundmodell som används med tre frågor och testhjulet PGSA. Modellen visar vad vi måste göra: sätta upp mål, mäta och ta fram idéer och förslag till förbättringar samt testa dessa. På Qulturums webbplats finns mer information om de verktyg och metoder som används inom Barndialogen.

Mer om förbättringsverktyg på Qulturums hemsida (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-02-02
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion