Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Handleare och student, foto: Jenny Lindberg

Om handledning

Lärandemiljö

 Det kliniska sammanhang studenten möter präglas av öppenhet, bekräftande och möjlighet att ställa de viktiga frågorna. Medarbetarna i vården som tar emot studenter ska utveckla förmågan att förstå det inarbetade; historien men vara öppen och villig till förändring. Alla medarbetare som möter studenter ska vara villiga att förmedla det man kan. Ett redskap är att reflektera – att i smått och stort tänka högt om vad och hur vi handlar.

En lärandemiljö präglas av ömsesidig respekt för olika kompetenser; mellan professioner och specialiteter, mellan vård och lärosäten.

Utveckling sker när alla medarbetare bidrar med det just de är bra på, med stöd av regelbundna möten i respektve verksamhet och i gemensamma forum.

Nyckelord vid studentarbete

nyfikenhet, erfarenhetsutbyte och personlig.

Studenthandledning

I verksamheten ska handledaruppdraget vara tydligt och likvärdigt med patientuppdraget.
 

Handledaren ska:

  • vara väl insatt i studentens mål för den kliniska placeringen och känna till utbildningens i sin helhet.
  • ha ett studentcentrerat arbetssätt; utgå från studentens förkunskaper och efterfråga studentens behov.
  • vara en lots för studenten vid den kliniska handledningen.
  • bidra till att studenter utvecklar kunskap, färdighet och förhållningssätt i spänningen mellan teori och praktik.
  • att följa och värdera studentens resultat.
  • vara öppen för sitt eget och verksamhetens lärande i studentuppdraget.

Handledningsmodeller
 

Klinisk instruktion (supervision)

  • demonstration
  • övning
  • korrigering/feedback

Konsultation

  • handling och reflektion med handledaren som samtalspartner. Reflektion kan ske före, under och efter handling. Den kan vara kort eller ett planerat längre handledningstillfälle.

 


 

 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion