Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Vävnad

Vävnadsinrättning är en enhet som bearbetar, förvarar eller distribuerar mänskliga vävnader eller celler som ska användas för transplantation till människor.

Vävnadsinrättningen är navet i vävnadsverksamheten och har huvudansvaret för vävnadens kvalitet genom hela hanteringskedjan. För att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning krävs tillstånd från Socialstyrelsen.

Medicinsk diagnostik har till uppgift att svara för Region Jönköpings läns tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar Regionens samtliga vävnadsverksamheter. Vävnadssamordnare är ansvarig handläggare vid enheten.

Vävnadsinrättning inom Region Jönköpings län

  • Socialstyrelsen har gett Region Jönköpings län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning som är registrerad under namnet Vävnadsinrättningen inom Region Jönköpings län.
  • Vävnadsinrättningen ansvarar för vilka krav som ska gälla för urval av donatorer och rutiner för tillvaratagande och användning.
  • Vävnadsinrättningen ska hålla ett register som innehåller uppgifter om donatorer av de vävnader inrättningen hanterar. Registret ska också innehålla uppgifter om användningen av vävnaderna och om eventuella allvarliga avvikande händelser eller biverkningar som drabbat eller riskerar att drabba donator eller mottagare. Registret ska i första hand garantera att alla vävnader går att spåra tillbaka till den som donerat dem och att man håller reda på allt som hänt med vävnaden under tiden från tillvaratagande till användning.

Vävnadsinrättningen i Region Jönköpings län omfattar benverksamhet och könscellshantering.
Benverksamheten återfinns vid länets tre ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheterna på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Könscellshanteringen finns vid kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

Beskrivning av verksamheten och dess syfte

Benverksamhet

Benvävnad från människa används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben som kan uppkomma i samband med lossning av protes efter höft- eller knäprotes-operationer. Sådan lossning inträffar oftast lång tid efter protesoperationen men kan då medföra omfattande förluster av patientens ben i anslutning till protesen. Det transplanterade benet kan användas för att fästa en ny protes och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben.

En protes som lossnat har tidigare varit svår att fixera på ett tillfredsställande sätt så att långtidsresultaten blir goda. Metoden med benpackning utvecklades under -80 talet och har använts sedan dess. I korthet innebär metoden att fruset ben från givare mals till millimeterstora bitar som sedan med stor kraft packas in i den bendefekt som uppstått på grund av till exempel protes-lossningen. I detta transplantat cementeras sedan en ny protes. Resultaten av denna operationsmetod har varit goda och metoden har snabbt vunnit en stor spridning – såväl i Sverige som utomlands.

Könscellsverksamhet

Ett led i en fertilitetsutredning kan vara att optimera möjligheterna för mannens spermier. Könscellshanteringen innebär en bearbetning (tvättning) av spermier i fertilitetsutredningar där donatorn är make/sambo. Efter preparering av spermaprovet inseminerar gynekolog den erhållna produkten. 

Kontaktperson

Eva Möller
Vävnadssamordnare
010–242 24 45

Länssjukhuset Ryhov
Laboratoriemedicin, plan 4
551 85 Jönköping

Mer information

Nationella vävnadsrådet (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-02
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering