Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kvalitetsutveckling
genom stärkande kultur 2008

Att använda kultur i vård- och omvårdnadsarbetet bidrar positivt till patientens välbefinnande och tillfrisknande. Alla patienter borde få samma förutsättningar att ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter. Kulturen bör därför ges större utrymme i vårdens kvalitetsutvecklingsarbete, menar Birgitta Ekeberg och Paula Bergman.

Genom symposiet "Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur" ville vi vidga begreppet kultur och visa praktiskt tillämpbara exempel på kulturinslag som kan användas i vårdarbetet. Symposiet var fristående men också startskott för tre lärandeseminarier med forskningsförankring och praktiskt tillämpbara exempel.

Symposiet vände sig till vårdpersonal inom både öppen och slutenvård, kulturarbetare, beslutsfattare och förtroendevalda som vill få ökad kunskap om sambanden mellan kultur, omvårdnad och livskvalitet i vård och behandlingsarbetet.

Arrangörer var Folkhälsoavdelningen och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län.

Uppdaterad: 2012-02-07
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion