Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Strategigrupp psykiatri/missbruk

Strategigruppen ansvarar för:

 • omvärldsbevakning
  - Nationella överenskommelser
  - Lagar, föreskrifter, riktlinjer, utlysningar
  - Utveckling av befolkning, behovsförändringar etc.
  - Nationella och internationella utblickar
 • att verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara våra resurser:
  personella, utrustning och lokaler över länet.
 • att ta fram en treårig strategi för sitt ansvarsområde som innehåller utvecklingsområden. Strategin ska innehålla mål och uppföljningsmetoder. Strategin fastställs av Kommunalt forum.
 • att ta fram och genomföra en årlig handlingsplan kopplad till strategin som antas av ReKo och anmäls till Primärkommunalt samverkansorgan. Handlingsplanen följs upp årligen. Till sin hjälp för genomförandet av handlingsplanen finns tre länsdelsgrupper samt arbetsgrupper.
 • spridning till alla berörda inklusive samverkan med invånarna, med hjälp av länsdelsgrupperna
 • rutiner för avvikelser.
 • beredning och förankring av ärenden hos sjukvårdsledning, socialchefer och skolchefer innan de tas upp i ReKo

Strategigruppens medlemmar:

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, verksamhetsområde psykiatri rehabilitering (ordf.)
Heidi Skov Ragnar, socialchef, Värnamo
Ulla Henriksson, socialchef Eksjö, (repr i ReKo-gruppen)
Anders Saldner socialchef, Vetlanda
Betty Svensson, socialchef, Habo
Lotta Larsdotter, primärvårdsdirektör Bra Liv
Magnus Mattsson-Mårn, primärvården
Lennart Spång, primärvården
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef, psykiatriska kliniken, Höglandet
Marie Proczkowska, verksamhetschef psykiatriska kliniken, Jönköping
David Rydin, verksamhetschef psykiatriska kliniken, Värnamo
Annika Sköld Landberg, inflytandesamordnare, verksamhetsområde psykiatri rehabilitering
Mattias Vejklint, Kommunal utveckling, FoUrum
Signe Axelsson, Regionledningskontoret/Verksamhetsområde psykiatri rehabilitering (sekr.)

Mötesanteckningar:
2017

2017-02-07
Dagordning
Mötesanteckning

2017-03-29
Dagordning
bilaga utkast rutin LVM
bilaga bildspel hälsofrämjande psykiatri
Mötesanteckning

2017-05-24
Dagordning
Mötesanteckning
bilaga Handlingsplan Jämlik psykiatri

2017-09-06
Dagordning
Mötesanteckning

2017-10-26
Dagordning
Mötesanteckning

2017-12-07
Dagordning
Mötesanteckning                             

2016

2016-12-01
Dagordning
bil punkt 7 handlingsplan missbruk, beroende
bil punkt 8 handlingsplan strategigruppen
Mötesanteckning 
bil. ppt tne


2016-09-28
Dagordning
Mötesanteckning
bilaga ppt vårdtunga
bilaga ppt missbruk beroende

2016-08-31
Dagordning
Mötesanteckning 

2016-06-02
Dagordning
Mötesanteckning
bil. punkt 4 uppdrag vårdsamordning

2016-04-05
Dagordning
Mötesanteckning
bil. punkt 2 aktuella frågor missbruk
bil. punkt 3 ledningssystemet
bil. punkt 5 utkast  analys handlingsplan

2016-02-05
Dagordning
Mötesanteckning

2015

2015-12-15

2015-10-27

2015-09-01

2015-05-18

2015-03-24

2015-01-27

 

 

 

 

Kontakt

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Mer information

Äldre mötesanteckningar 
Mötesanteckningar, styrgrupp för samverkan psykiatri/missbruk

Strategigruppens arbetsmaterial
Strategigrupp psykiatri/missbruk arbetsmaterial (begränsad behörighet)

Uppdaterad: 2017-06-05
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion