Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bidrag till ideella föreningar och organisationer

Regionfullmäktige anvisar varje år bidrag till ideella föreningar och organisationer som är verksamma i Jönköpings län inom följande områden:

Syfte och mål

Det fria organisations- och föreningslivet har gamla anor i Sverige. Föreningarna har på många sätt starkt bidragit till uppbyggnad och utveckling av det svenska samhället. Mot denna bakgrund är stöd till ideella föreningar en viktig uppgift för Region Jönköpings län.

Ändamålet med bidragsgivningen är att stödja föreningar och organisationer på länsnivå för att de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidrag till att

 • stärka och utvecka demokratin
 • ge människor möjlighet att påverka sin livssituation
 • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Speciella motiv för Region Jönköpings läns stöd är

 • en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 • det mångkulturella samhällets utmaningar
 • tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder
 • meningsfull fritid för barn och ungdomar
 • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa
 • livslångt lärande och den demografiska utmaningen

De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer och riksorganisationer. Region Jönköpings läns stöd avser regionala organisationer medan de lokala föreningarna som regel får offentligt stöd från länets kommuner och riksorganisationerna från staten.

Bidragsformer

Bidrag kan ges i form av

 • Organisationsbidrag - för att Region Jönköpings län anser det viktigt att organisationen finns och bidrar till samhällsutvecklingen. Bidraget är en form av villkorslöst administrationsstöd i allt väsentligt baserat på medlemsantal eller basbeloppsanknutet grundbidrag.
 • Verksamhetsbidrag - bidrag lämnas för verksamhet som beskrivs i verksamhetsplaner som är möjliga att följa upp som all annan verksamhet som Region Jönköpings län finansierar.
 • Projektbidrag - tidsbegränsade bidrag för viss specifik uppgift/verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

Allmänna förutsättningar för bidrag

Administrativa rutiner

Bidragets innehåll, beslut och utbetalning

Uppdaterad: 2016-04-18
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion