Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län och har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan söka bidrag av Region Jönköpings län.

Politiska ungdomsorganisationer hänvisas till bidrag för politiska ungdomsorganisationer. Nykterhetsorganisationer ur folkhälsoanslaget samt handikapporganisationer ur utgiftsramen för bidrag till handikapporganisationer.

Bidragets syfte

Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.

Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroende­valda.

Särskilda villkor

  • Organisationen ska minst ha 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom Jönköpings län. Med medlem avses en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och accepterats i organisationen.Organisationen ska ha lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
  • Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt inflytande över verksamheten.

Hur fördelas bidraget?

Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

  • 60 % som organisationsbidrag
    Organisationsbidraget utgörs av dels ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation och dels ett medlemsbidrag där resterande del av utgiftsramen fördelas i proportion till respektive organisations medlemsantal.
  • 40 % som verksamhetsbidrag
    Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av respektive organisations verksamhetsplan för bidragsåret.


 

Administrativa rutiner

Ansökningens innehåll, beslut och utbetalning

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda före 1 september och avser nästkommande år. Information om bidraget, villkor för att söka och ansökan finns på utvecklingswebben under rubriken bidrag och finasiering.

https://utveckling.rjl.se/

Kontaktperson

Emma Ågren


 

Uppdaterad: 2017-04-21
Emma Ågren, Ekonomi, Verksamhetsstöd och service