Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Bidrag till regional verksamhet inom kulturområdet

Organisationer, sammanslutningar och enskilda som bedriver regional verksamhet inom kulturområdet, och som inte kan inordnas i bidragsgivning inom andra områden, kan söka bidrag från Region Jönköpings län. Verksamheten ska bedrivas i Jönköpings län.

Bidragets syfte

Bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela regionen.

Beslut

Regionfullmäktiges beslutade ram fördelas på organisationer genom beslut av regionstyrelsen.

 

Administrativa rutiner

Ansökningens innehåll, beslut och utbetalning

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda före 1 september och avser nästkommande år.

Ansökan skickas till
Region Jönköpings län
Utbildning och kultur
Box 1024
551 11 Jönköping

Organisationer som ingår i kultursamverkansmodellen ska söka organisationsbidrag genom Kulturdatabasen.

Kontaktperson

Göran Stenström
Ekonomichef
Utbildning och kultur
036-32 45 07

Uppdaterad: 2016-06-14
Göran Stenström, Stab