Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvarsfördelning och samspel

I Sverige bygger allt krisberedskapsarbete på tre grundprinciper:

 • Ansvarsprincipen: den som ansvarar för en verksamhet i normalsituationen ska göra det även under en kris.
 • Närhetsprincipen: en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.
 • Likhetsprincipen: verksamheten vid en kris ska likna den normala i så stor utsträckning som möjligt.

Ansvar för information och kommunikation

Inför en pandemi är det huvudsakligen Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsmiljöverket som ansvarar för att ta fram innehållet i den information som gäller alla över hela landet.

Enligt ansvarsprincipen har kommuner, landsting och länsstyrelser huvudansvaret för kommunikation med befolkningen inom sitt geografiska område. För att öka enhetlighet och att resuser anavänds effektivt tar de nationella myndigheterna ett större ansvar för att förbereda kommunikation vid en pandemi.

Lokala och regionala aktörer ansvarar för information som är specifik för just deras region.

Socialstyrelsens ansvar

 • Samordna pandemiplaneringen med berörda myndigheter och organisationer
 • Följa pandemins utveckling globalt
 • Följa och analysera morbiditetssiffror nationellt
 • Garantiavtal med vaccintillverkare, men vid en pandemi övergår avtalet till ett leveransavtal som Stockholms läns landsting ansvarar för
 • Bedöma behovet av:
  - vaccin
  - antivirala medel
  - antibiotika
  - vårdresurser
 • Centrala Fältepidemiologiska Gruppen - CFG som är en grupp smittskyddsexperter som kan stärka beredskapen vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittosamma sjukdomar i första hand i Sverige men även internationellt
 • Nationella pandemigruppen - NPG som är en myndighets- och organaisationsövergripande krisgrupp med representanter för Socialstyrelsen (ordförande och sammankallande), Smittsyddsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. Beroende på den aktuella pandemin kan även andra viktiga samhällsfunktioner ingå.
 • Utarbeta:
  - prioriteringsplaner för vaccination och riktlinjer för fördelning av vaccin i landet.
  - program för information och faktablad till allmänheten och massmedierna i samband med övriga berörda myndigheter
  - föreskrifter och rekommendationer till landsting och kommuner för att minska smittspridning.
 • Samordna arbetet och uppföljningen av åtgärder mot pandemin i landsting och kommuner.
 • Följa pandemin globalt och deklarera när en ny pandemifas inträder.
 • Följa det europeiska och internationella arbetet för att bekämpa pandemin och genomföra europeiskt och internationellt överenskomna åtgärder
 • Hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen av pandemin samt vidtagna och planerade åtgärder.

Smittskyddsinstitutets ansvar

 • Svara för en fördjupad epidemiologisk övervakning av influensa
 • Genomföra utökad laboratoriediagnostik efter behov i pandemins olika faser
 • Bistå Socialstyrelsen med att utarbeta de kunskapsunderlag som behövs för att justera och utveckla beredskapsplanen.
 • Informera allmänheten och hälso- och sjukvården enligt de myndighetsgemensamma riktlinjerna
 • Genomföra en fördjupad övervakning av influensavaccinationstäckningen bland de grupper som prioriteras under pandemins olika faser.
 • Följa och analysera hur många som insjuknar och hur många som dör i landet.
 • Rådgivande expertorgan vid utbrottsbekämpning

Länsstyrelsens ansvar

 • Samordning av verksamheten mellan olika aktörer inom sitt geografiska område
 • Stöd åt kommunerna samt uppföljning av kommunernas krishanteringsförmåga
 • Samordna identifierandet av samhällsviktig verksamhet baserat på underlag från kommuner och landsting samt smittskyddsläkaren och sektorsansvariga myndigheter
 • Inhämta, sammanställa och analysera lägesinformation samt förmedla denna till allal berörda organisationer inklusive regeringen och MSB

Landstingens ansvar

 • Större delen av åtgärderna under en influensapandemi kommer att genomföras av landsting och kommuner. Hälso- och sjukvården kommer att bli en av de mest belastade samhällssektorerna under en pandemi.
 • Landstinget är ytterst ansvarigt för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt område.
 • Landstinget ansvarar för att utarbeta en regional pandemiplan.
 • Smittskyddsläkaren ansvarar inom landstinget för att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet inom landstinget
 • Landstinget och kommunerna bör samarbeta så att de gemensamma resurserna utnyttjas bäst. En huvuduppgift är att omfördela resurser för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
 • Landstinget och kommunerna ska:
  - Omfördela sjukvårdsresurser och resurser för kommunal hemtjänst och göra en prioriteringslista för vad resurserna skall användas till.
  - Inventera möjliga nya vårdplatser
  - Klara personalbemanningen
  - Samverka så att flödena mellan olika vårdformer sker så smidigt som möjligt
  - Samverka om personal behöver omfördelas, mixade vårdteam etc

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion