Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Ansvarsområden och strategier på regional och lokal nivå

 

Ansvarsområden och strategier

1. Epidemiledning

2. Säkrad smittskydds-läkarfunktion genom att t f och biträdande smittskyddsläkare utses

Ansvarig:
Smittskyddsläkaren

 • Fördelning av tillgängligt influensavaccin och beredskapsläkemedel inom landstingsområdet efter riktlinjer från Socialstyrelsen.
 • Följa nationell information under pandemins utveckling för att i möjligaste mån ge samma servicenivå i hela landet.
 • Sammanställa rapporteringspliktiga uppgifter och dagligen rapportera dessa till särskild sjukvårdsledning på regional nivå, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.
 • Expert i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

2. Omprioritering av sjukvården

Ansvarig:
1. Krisledningsnämnden
2. Särskild sjukvårdsledning på regional nivå i samverkan med särskild sjukvårdsledning på lokal nivå. 

 • Anpassa nationella riktlinjer gällande prioriteringar för lokalt arbete.
 • Planera för omställning av sjukvården till att omfatta ”mycket akut” sjukvård.
 • Inventera och uppdatera kontinuerligt vårdplatser:
  1. tillgängliga vårdplatser inom befintlig sjukvård.
  2. speciella ”influensavdelningar”
  3. tillgängliga isoleringsrum för akuta influensapatienter
  4. eftervårdsplatser efter det smittsamma skedet
  5. tillgängliga respiratorplatser
  6. eventuella extra IVA-platser 

3. Personal

Ansvarig:
1. Personaldirektör
2. Särskild sjukvårdsledning på regional och lokal nivå. 

 • Inventera och utvärdera kontinuerligt användning av personalresurserna (som kommer att vara en av de kritiska faktorerna under en pandemi)
 • Vilka extra personalresurser finns att tillgå?
 • Hur omfördela kvalificerad personal för att i varje situation optimalt utnyttja tillgänglig kompetens?
 • Personalavdelningarna i kommunerna och landstinget skall planera för att kunna omfördela personal vid en hög frånvaro inom vissa enheter.
 • Alla vårdcentraler och kommunala vårdenheter måste få tillräckligt med personal för att kunna bedriva sin verksamhet.
 • Omfördelning av kvalificerad personal för att få ut kompetensen så långt ut i periferin som möjligt.
 • Tillfälligt anställa nyligen pensionerad sjukvårdspersonal och elever i vårdutbildningen. 

4. Hemsjukvård    hembesök   telefonrådgivning

Ansvariga:
Primärvårdschefer

 • Minska belastningen på sjukvården och spridningen av influensan inom sjukvården genom att själva handlägga influensafallen
 • Planera för en kraftigt utökad hemsjukvård och hembesök i landstingets regi.
 • Planera för utökad telefonrådgivning med anpassning till de nationella riktlinjer som tas fram.
 • Använd en speciell ”telefonjournal” se bilaga 20
 • För att minska trycket på vårdcentraler och akutmottagningar och för att minska vårdrelaterade infektioner är en fungerade telefonrådgivning och möjlighet till hembesök helt avgörande.

5. Övervakning

Ansvarig:
Smittskyddsläkaren

 • Planera ett lokalt övervakningssystem för influensaregistrering:
  1. Smittskyddsläkaren utarbetar riktlinjer för hur rapportering ska gå till med ledning av lokala och nationella behov av information.
  2. Dagliga rapporter om epidemins förlopp lämnas till smittskyddsläkaren.
  3. Övervakningen sker på samma sätt i hela landet och bestäms och samordnas av Socialstyrelsen.

6. Vårdhygien

Ansvarig:
Chefläkare
Vårdhygien

 • Landstingets enhet för smittskydd och vårdhygien skall göra en lokal plan för att minska vårdrelaterade infektioner och spridningen av influensa inom vårdenheterna, såväl för de landstingsdrivna som de kommunalt drivna vårdenheterna.
  1. Hur länge smittar patienten?
  2. När kan man sända en patient åter till den kommunala sjukvården?
  3. Hur skall ambulanserna rengöras?
  4. Hur undvika smitta vid röntgenundersökningar.
  5. När skall personal stanna hemma?

7. Vaccinationsplan

Ansvarig:
Smittskyddsläkaren

 

 • Smittskyddsläkaren skall göra en vaccinationsplan för landstinget med hänsynstagande till tillgången på vaccin.
 • Planen skall bygga på centrala direktiv för vaccinanvändning.
 • Planen kan komma att behöva revideras beroende på epidemins förlopp och tillgången på vaccin. 

8. Laboratorieresurser

Ansvarig:
Chef Laboratoriemedicin

 

 • Inventera laboratorieresurserna
 • Definiera prioriterade prover
 • Införa nya provanalyser som Smittskyddsinstitutet utvecklar
 • Ha dygnet runt service 

9. Information

Ansvarig:
Smittskyddsläkaren tillsammans med informationsdirektör

 • Förbered information till vården och allmänheten i samarbete med nationella resurser.
 • Utse en kontaktperson från sjukvården som kan hålla kontakt med medierna.
 • Ordna regelbundna presskonferenser

10. Ansvarsfördelning Landsting - kommuner

Ansvarig:
Krisledningsnämnd

 

Klargör ansvarsfördelningen mellan:

 • kommunal- och landstingsvård
 • öppen och sluten vård inom landstinget
 • slå fast vem som har kostnadsansvar

11. Omhändertagande av döda 

Ansvarig:
Sjukvårdsledningarna

 • Samarbete med begravningsväsendet och kyrkan för att minska tiden från dödsfallet till begravningen

 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

 

Uppdaterad: 2012-07-11
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion