Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Förutsättningar för pandemiplanen

Socialstyrelsen bedömer att förutsättningarna för en beredskapsplanering för influensa kommer att förändras och att beredskapsplanen därför bör revideras årligen.

Hur många som kommer att insjukna i en framtida pandemi eller som kommer att behöva sjukhusvård är omöjligt att förutsäga. De pandemier som vi har kunskap om har haft olika mönster. Därför gäller det att ha flexibilitet för att möta de omfattande och divergerande krav som kommer att ställas på samhället. En pandemi innebär att antalet sjuka kommer att öka mycket snabbt, men också att resurskrävande isolering av enskilda patienter förmodligen endast kommer att vara aktuell under en kort period.

För att man skall klara den ökade belastningen på hälso- och sjukvården måste patienterna omhändertas på rätt vårdnivå. En utökad telefonservice, tillgång till hembesök och besök av medicinsk personal på kommunernas äldreboenden är nödvändigt för att minska belastningen på primärvården och sjukhusens akutmottagningar. Patienten bör också i möjligaste mån vårdas i sitt normala boende genom att erbjudas hemsjukvård.

Centralt för planeringen är:

 • att så många som möjligt av de patienter som uppvisar influensaliknande sjukdom bedöms i hemmiljö.
 • att de patienter med influensaliknande sjukdom som kommer till primärvården bedöms åtskiljt från andra patienter.
 • att resurser finns på sjukhusen för att vårda de influensasjuka patienterna separerade från andra patienter.

Styrande dokument

 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Lag (2002:833) om extraordinära händelser och förordningen 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap
 • Smittskyddslagen 2004:168
 • Lagen (2006:1570) om skyddd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Nationell plan för pandemisk influensa, Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • Nationell kommunikationsplan för pandemisk influensa
 • Beredskapslagrade antiviraler

Följande planeringsförutsättningar är aktuella 2009

 • Planen gäller för influensapandemi där faserna följer Världshälsoorganisationens (WHO) indelning.
 • En pandemi innebär en omfattande spridning av ett helt nytt influensavirus över världen.
 • Det går inte att stänga ute smittan från Sverige.
 • Tiden till Sverige kommer att drabbas kommer att bli kortare än vid tidigare pandemier av influensa d.v.s. kortare än sex månader.
 • Det är inte troligt att influensavaccin har hunnit framställas. Om något finns tillverkat kommer tillgången att vara starkt begränsad åtminstone i början av epidemin. Sverige har ingen egen tillverkning av influensavaccin.
 • När WHO deklarerat att det är en pandemi träder Sveriges vaccinationsavtal i kraft. Avtalet är utformat så att hela befolkningen kan vaccineras. Strategier för vilka grupper som först ska vaccineras tas fram internationellt och nationellt.
 • Kunskapen om hur antivirala läkemedel mot influensa bäst skall användas under en pandemi är i dag ofullständig. I takt med att kunskapen ökar kan riktlinjerna för antivirala medel därför behöva omarbetas.

Utgångspunkter för verksamhetsplanering

 • Under en period av 6-8 veckor ska en frånvaro om minst 15% av de anställda kunna hanteras.
 • Pandemin når en kulmen under vecka två och tre. Då bör en frånvaro på upp till 50% kunna hanteras.
 • Andelen sjuka kan därefter vara fortsatt högre än normalt under en period på tre till fyra månader.
 • Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. Under en tid och på vissa platser kan en betydligt större andel än 50% av arbetsstyrkan vara frånvarande, vilket kan bli mer kännbart på mindre arbetsplatser.
 • De som blir sjuka kommer att vara borta från arbetet under minst fem arbetsdagar.
 • Pandemin kan komma i flera vågor där den andra vågen kan tänkas komma tre till nio månader efter den första vågen.
 • Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna utan kan förekomma när som helst på året.

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion