Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kommunikationsplan vid pandemi i Jönköpings län

Informationsbehovet inför och under en influensapandemi kommer att vara mycket stort. Stor vikt måste läggas vid att samordna informationen från olika myndigheter. Socialstyrelsen kommer på det nationella planet att samordna informationen. På Socialstyrelsen webbplats kommer fortlöpande aktuell information att publiceras.

Information till allmänheten om olika åtgärder på det lokal planet kommer i första hand från landstinget och smittskyddsläkaren men också från länsstyrelsen och kommunerna. Även denna information kan, i vissa delar, behöva samordnas på det nationella planet och detta sker då av Socialstyrelsen genom Nationella pandemigruppen

De informationskanaler som idag används måste förstärkas – såväl tekniskt som personellt – under en pandemi för att kunna klara av de krav som kommer att ställas på den.

Detta måste förberedas av alla myndigheter som kan förväntas vara centrala i informations- och kommunikationsarbetet vid en pandemi.

Rapportering

Det krävs ett omfattande informationsflöde av hur pandemin utvecklas och hur olika resurser utnyttjas, för att kontinuerligt kunna anpassa pandemiplanen på olika nivåer.

Den nationella planen beskriver vilka typer av uppgifter som behövs.

I regionala planen bör det finnas beskrivningar av vilka informationsvägar som kommer att utnyttjas både för att samla in information och föra att analysera den information som blir tillgänglig.

Samordnare av detta arbete är Landstingets informationsavdelning.
 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

 

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion